PROTOKOLL

                                                                                                                 Nummer                                 Sammanträdesdatum

                                                                                                                                   5                                             17.4.2012  

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Social- och miljöavdelningen

Miljöbyrån, S43

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                                   Justerat

Miljöminister

Carina Aaltonen

Bitr. naturvårdsintendent

Inkeri Ahonen

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 6

KOM(2011) 874 Förslag till Europaparlamentets och

rådets förordning om inrättandet av ett program för miljö

och klimatpolitik (Life)

ÅLR 2012/1443

34 S43                                                                                  

Landskapsregeringen beslöt enligt bilaga 1, S4312E05.

 

 

_____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Bilaga 1, S4312E05

 

                                                                                               Dokumentnamn            Nr                                  Sidnr

                                                                                                                              BREV                 34 S43                 2 (5)

                                                                                              

                                                                                                                              Datum                           Dnr

                                                                                               17.4.2012            ÅLR 2012/1443

                                                                                              

                                                                                                                              Miljöministeriet

                                                                                               PB 35

                                                                                               00023 Statsrådet

                                                                                              

                                                                                              

Hänvisning

KOM (2011) 874 Slutlig

 

Kontaktperson

Inkeri Ahonen

 

Ärende

PROMEMORIA OM EU-KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM INRÄTTANDET AV ETT PROGRAM FÖR MILJÖ OCH KLIMATPOLITIK

 

 

Landskapsregeringen beslöt den 17.4.2012 att lämna följande ställningstagande till kommissionens förslag om nytt LIFE-program. Det är positivt att man med förslaget strävar efter att effektivisera Life-programmet. De föreslagna förändringarna ger programmet bättre struktur. Det är bra att man förenklar ansöknings- och rapporteringsförfaranden.

 

 

 

 

                   Miljöminister                                             Carina Aaltonen

 

 

 

 

                   Bitr. naturvårdsintendent                          Inkeri Ahonen

 

 

 

 

 

BILAGA                           PM om KOM(2011) 874 slutlig

 

TILL

KÄNNEDOM                                                                       Ålands lagting

                                           Jannike Nordström, FINREP, Bryssel

                                           Lagberedningen

                                           EU-enheten

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Promemoria om EU-kommissionens förslag

 

 

1.      Uppgifter om EU-kommissionens förslag

 

Förslag: Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life)                                                                              

Kom-nummer: KOM(2011)874 slutlig                                             

 

 

2.      Uppgifter om ansvarigt ministerium och tjänsteman i riket

 

Ansvarigt ministerium i riket: Miljöministeriet                   

Ansvarig tjänsteman i riket: Pekka Harju-Autti                 

 

 

3.      Uppgifter om ärendets beredning i landskapet Åland

 

Diarienummer: ÅLR 2012/1443     

Ansvarig tjänsteman

vid landskapsregeringen: Bitr. naturvårdsintendent Inkeri Ahonen                                                                 

Ansvarig ledamot

vid landskapsregeringen: Ministern Carina Aaltonen                     

Samråd med Ålands lagting:           ja    X   nej

I-ärende:                                          X   ja     nej        

Datum för landskapsregeringens

ställningstagande:                          

Landskapsregeringens

ställningstagande:             X  Stöder förslaget

                                            Stöder om vissa villkor beaktas

                                            Stöder efter vissa ändringar 

                                            Stöder inte förslaget

 

 

4.      Förslagets huvudsakliga syfte och innehåll

 

Kommissionen föreslår att man förlänger programmet LIFE+ till att omfatta perioden 2014-2020 samt att man antar en ny Life-förordning för denna period. LIFE+ är ett finansieringsinstrument för miljö- och klimatpolitik. Förslagets syfte är att effektivisera genomförande av lagstiftning på miljö- och klimatområdet samt utveckling och spridning av bästa praxis i hela EU för att medlemsstaterna och de berörda parterna ska kunna lära av varandra. Utvärderingar av de nuvarande och gamla Life-programmen har visat att samtidigt som programmet är ett framgångsrikt instrument, har det haft begränsad inverkan på miljöpolitiken på grund av sin bristande strategiska inriktning. Det behövs därför en tydligare inriktning på verksamheter och sektorer där Life-programmet kan åstadkomma en förändring.

 

En viktig förändring är övergången från en renodlad bottom-up-strategi i tidigare program till en flexibel top-down strategi. Detta för att skapa närmare kopplingar till unionens politiska prioriteringar. För att förbättra genomförandet av miljö- och klimatpolitik och integreringen av sådan politik i andra områden inrättas en ny typ av projekt, integrerade projekt. Integrerade projekt kommer att genomföras på mer övergripande territoriell nivå och på sektorsövergripande sätt. I förordningen fastställs också en tydligare definition av de verksamheter som finansieras för varje prioriterat område.

 

Den nya Life-förordningen har utformats som ett Life-program med två delprogram, ett för miljö och ett för klimatpolitik. I delprogrammet Miljö ingår tre prioriterade områden som kommer att inriktas mer på genomförande och integration. Stödet för det prioriterade området ”biologisk mångfald” kommer att utvidgas till framtagande av bästa praxis för bredare utmaningar. Fokus på Natura 2000 behålls emellertid. Det prioriterade området ”miljö och resurseffektivitet” kommer att inriktas mer på genomförandet av unionens miljöpolitik och miljölagstiftning och kommer inte längre att omfatta innovation inriktad på marknadsintroduktion. Det prioriterade området ”styrning och information” ersätter den tidigare komponenten Life+ Information och kommunikation.

 

Det nya delprogrammet Klimatpolitik ger stöd för insatser som bidrar till tre specifika prioriterade områden: ”begränsning av klimatförändring”, ”klimatanpassning” samt ”klimatstyrning och klimatinformation”. Detta är för att främja testning av nya strategier för begränsning av klimatförändringarna, för att säkerställa klimatanpassning samt för styrning och åtgärder för ökad medvetenhet.

 

Enligt förslaget bör Life-programmet omfatta alla typer av finansiering som krävs för att nå de ovanstående målsättningarna, finansiering av projekt samt driftbidrag till icke-statliga organisationer. Dessutom bör det vara möjligt att använda finansiella instrument. Miljöanpassad offentlig upphandling bör uppmuntras.

 

Lifeprogrammet utvidgar sitt territoriella tillämpningsområde genom att i undantagsfall godta verksamhet utanför unionen samt genom att fastställa en rättslig grund för samarbete med internationella organisationer. Som ett led i förenklingsprocessen införs smidigare förfaranden i Life-programmet. Det kommer att bli vanligare med schablonsatser och enhetsbelopp och rapporteringskraven för integrerade projekt kommer att förenklas.

 

Medfinasieringsnivåerna föreslås vara 70 % och i vissa fall 80 %. Kostnader för förvärv av mark är bidragsberättigande förutsatt bl.a. att köpet kommer att bidra till att förbättra, bevara och återställa integriteten hos Natura 2000 nätverket.

 

Life-programmet kommer även fortsättningsvis att förvaltas centralt.

 

Den övergripande finansieringsramen för perioden 2014-2020 uppgår till 3 618 miljoner euro uttryckt i löpande priser, eller 3,2 miljarder euro i fasta priser. Av detta belopp avsätts 2 713,5 miljoner euro för delprogrammet Miljö. Därav ska hälften av resurserna avsättas för att stödja bevarandet av natur och biologisk mångfald. 904,5 miljoner euro avsätts för delprogrammet Klimatpolitik.

 

5.      Förslagets förhållande till landskapet

 

Förslaget är en rådets förordning som binder alla medlemsstater som sådana. Den nationella lagstiftningen i en medlemsstat får inte strida mot en förordning. Det finns emellertid ingen nationell lagstiftning gällande Life-programmet, eftersom det är ett EU-styrt finansieringsprogram för projekt inom miljö- och klimatpolitik. Förordningen berör endast dem som söker finansiering från programmet. Förslaget föranleder inga lagstiftningsåtgärder.

 

6.      Förslagets handläggning i riket och EU:s institutioner

 

Riksdagens stora utskott har behandlat ett e-brev från miljöministeriet. Ärendet har inte föranlett åtgärder.

 

Miljöministrarna hade en orienteringsdebatt om förslaget vid miljörådsmötet den 9.3. På grund av medlemsländernas ställningstaganden fortsätter förhandlingen i Rådet.

 

7.      Landskapsregeringens ställningstagande till förslaget

 

Det är positivt att man med förslaget strävar efter att effektivisera Life-programmet. De föreslagna förändringarna ger programmet bättre struktur. Det är bra att man förenklar ansöknings- och rapporteringsförfaranden.

 

 

8.      Distribution av landskapsregeringens ställningstagande

 

Huvudsaklig adressat:                             Miljöministeriet

 

För kännedom; externt                           Ålands lagting

                                                                 LR:s specialrådgivare i Bryssel

 

För kännedom; internt                            Lagberedningen

                                                                 EU-enheten