PROTOKOLL

STA

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 16                                21.12.2010

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Utbildnings- och kulturavdelningen

Allmänna byrån, U10

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Vicelantråd
Britt Lundberg

Avdelningschef
Rainer Juslin

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 24

Högskoleverkets förslag till regler för att sökande med äldre betyg ska kunna tillgodoräkna sig meritpoäng.
U10/10/1/13

176 U10

Konstateras att Högskoleverket remitterar förslag till föreskriftsändringar med anledning av regeringens uppdrag U2010/6449/UH om meritpoäng för sökande med äldre betyg.

 

Landskapsregeringen beslöt att tillsända Högskoleverket ett brev med anledning av ovanstående uppdrag. Bilaga 1.

 

Nr 25
Tillsättande av styrelse för Ålands gymnasium

U10/10/1/16

177 U10

Ålands gymnasium leds av en styrelse med högst sju medlemmar samt för dessa personliga ersättare. Styrelsen är gymnasiets ansvariga förvaltningsorgan. Enligt ikraftträdelsebestämmelserna kan åtgärder som lagen förutsätter vidtas innan lagen träder i kraft.

 

Beslöts att, för den tid landskapsregeringens mandatperiod varar, tillsätta styrelsen för Ålands gymnasium enligt följande sammansättning:

 

Jesper Eliasson (c), ordförande

Bernt Björklund (c), ersättare

 

Inger Rosenberg-Mattson (lib), vice ordförande

Ulf Peter Westmark (lib), ersättare

 

Anita Husell-Karlström (c), ordinarie medlem

Lene-Maj Johansson (c), ersättare

 

Dick Tapio (lib), ordinarie medlem

Pernilla Söderlund (lib), ersättare

 

Tony Asumaa (lib), ordinarie medlem

Victoria Lindblom (lib), ersättare

 

Karin Holmberg (c), ordinarie medlem

Folke Engblom (c), ersättare.

 

 

Nr 26
Utbildningsutbud och dimensionering av antalet nybörjarplatser på gymnasialstadiet och annan grundskolebaserad utbildning läsåren 2011-2012

U10/10/1/14

178 U10

Beslöts fastställa utbildningsutbud och dimensionering av antalet nybörjarplatser inom ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen på gymnasialstadiet och annan grundskolebaserad utbildning läsåren 2011-2012 enligt bilaga 2. Utbudet och dimensioneringen för år 2011 har sammanställts utgående från landskapsregeringens budgetförslag för år 2011, medan dimensioneringstalen för år 2012 är riktgivande i avseende å utbildningsprogram och -volymer, linjer och inriktningar och skall fungera som underlag för fortsatt detaljplanering.

 

Styrelsen för Ålands gymnasium har enligt lagframställningen om gymnasieutbildningen uppdraget att utarbeta underlag för framtida dimensioneringsbeslut. Landskapsregeringen uppdrar åt styrelsen att senast inom maj 2011 inkomma med ett förslag till dimensionering av utbildningarna för läsåren 2011-2012 samt 2012-2013. Planeringsarbetet, vilket inkluderar budgetupplägg, skall beakta kommande strukturer samt behov som uppkommer av aktuella förändringar på arbetsmarknaden. Styrelsen skall lägga särskild vikt vid planering av adekvata studieplatser för studerande i behov av särskilt stöd.

 

Landskapsregeringen avser att i brådskande ordning ta fram en handlingsplan för samordning av utbildningsresurserna i avseende å studerande med särskilda behov på gymnasialstadiet.

 

 

Nr 27

Grunder och allmänna kriterier för antagning av studerande

U10/10/1/15

179 U10                            

                                           Landskapsregeringen beslöt jämlikt 29 § LL (1997:52) om utbildning på gymnasialstadienivå (2002/82) fastställa grunder och allmänna kriterier för den samåländska antagningen av studerande år 2011 till utbildning som ordnas enligt nämnda lag. Beslutet framgår i detalj av bilaga 3.

 

Landskapsregeringen konstaterade att det enligt lagframställningen om gymnasieutbildningen är styrelsen för Ålands gymnasium som antar studerande till utbildningen vid lyceet och yrkesgymnasiet. Föreliggande föreskrifter, grunder och allmänna kriterier gäller även de studielinjer vid Ålands folkhögskola vilka är med i den samåländska antagningen av studerande. Landskapsregeringen fastställer genom särskilda beslut dimensioneringen och fördelningen av de studieplatser som omfattas av den samåländska antagningen av studerande.

__________________________


Bilaga 1

 

 


 


 


Bilaga 2, sida 1

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Bilaga 2, sida 2

 
Bilaga 3

 

GRUNDER OCH ALLMÄNNA KRITERIER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE INOM DET SAMÅLÄNDSKA ANTAGNINGSSYSTEMET ÅR 2011

Landskapsregeringen har 21.12.2010 jämlikt 29 § LL (1997:52) om utbildning på gymnasialstadienivå (2002/82) beslutat fastställa följande grunder och allmänna kriterier för den samåländska antagningen av studerande år 2011 till utbildning som ordnas enligt nämnda lag.

Enligt 29 § 2 mom. ovan nämnda lag är det skolans direktion som antar studerande till skolan, om inte annat följer av landskapsregeringens föreskrifter.

Föreliggande föreskrifter, grunder och allmänna kriterier gäller även de studielinjer vid Ålands folkhögskola vilka är med i den samåländska antagningen av studerande.

Landskapsregeringen fastställer genom särskilda beslut dimensioneringen och fördelningen av de studieplatser som omfattas av den samåländska antagningen av studerande.

Landskapsregeringen, utbildnings- och kulturavdelningen, utger inför ansöknings- och antagningsperioden en informations­broschyr, ”Utbildning på Åland 2011-12 Gymnasialstadiet”, med detaljerade uppgifter om skolorna och utbildningsprogrammen och om ansöknings- och antagningsrutinerna.

I samråd med utbildnings- och kulturavdelningen ansvarar Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, ams, för genomförandet av systemet för den samåländska antagningen. Ams ger detaljerad information till alla berörda under ansöknings- och antagningsperioden.

1. Ansökan och behörighet

Behörig att ansöka om utbildning inom det samåländska antagningssystemet är den som genomgått grundskola eller motsvarande och erhållit avgångsbetyg.

Övriga personer kan också ansöka om utbildning, men deras behörighet prövas individuellt. Se punkt 4. Antagning enligt prövning.

Tidtabellen för ansökan redovisas under punkt 5. Tidtabell och anvisningar.

2. Antagning

På basis av ansökningshandlingarna får de sökande antagningspoäng enligt nedan beskrivna beräkningsgrunder. Antagningen av studerande sker på basis av de sökandes sammanlagda antagningspoäng och övriga antagningsgrunder.

2.1. Särskilda krav

För att erhålla studieplats vid Ålands lyceum skall sökande uppnå minst 14 poäng. I mån av plats kan sökande även antas om de programvisa vitsorden ger minst fyra (4) poäng och det totala antalet poäng är minst 13.

För att erhålla studieplats vid utbildningsprogrammet inom samhälleliga och sociala sektorn (SOS) vid Ålands yrkesskola krävs minst tio (10) poäng exklusive intressepoäng.

3. Poängberäkning

Poäng ges enligt följande:

                      1. Intresse                                                                                 0 eller 2 poäng
                      2. Kön                                                                                     0 eller 2 poäng
                      3. Medeltal                                                                                    0 – 9 poäng
                      4. Programvisa vitsord                                                                   0 – 9 poäng
                      5. Grundskolepoäng                                                                  0 eller 2 poäng
                      6. Tilläggspoäng                                                                    0, 2 eller 4 poäng
                      7. Inträdesförhör                                                       1 – 5  eller 1 – 10  poäng

För ”Grundskolepoäng” och ”Tilläggspoäng” kan ges sammanlagt högst fyra (4) poäng.

Den maximala poängsumman, utan s.k. könspoäng och poäng för inträdesförhör, är 24.

 

Poängberäkningen sker på följande sätt.

► Intresse

Den sökande får två (2) intressepoäng för sitt förstahandsval.

► Kön

Den sökande får könspoäng om färre än 30 % av förstahandssökandena till den aktuella utbild­ningen tillhör samma kön som den sökande.

► Medeltal

Medeltalet räknas ut på basis av vitsorden i följande ämnen på avgångsbetyget från grund­skolan: svenska, matematik, biologi (med miljölära), geografi, fysik, kemi, religions- eller livsåskådnings­kunskap, historia, samhällslära och ekonomi, musik, bildkonst, slöjd, hemkunskap, gymnastik och idrott samt engelska.

Eventuella tillvalsämnen räknas inte med i medeltalet. Om en sökande har samma ämne både som gemensamt ämne och som tillval räknas endast vitsordet i den gemensamma kursen.

Om en sökande har två vitsord i ett ämne (t.ex. teknisk respektive textilslöjd) skall medeltalet av dessa vitsord räknas och anges som det närmast uppåt avrundade heltalet.

Ifall en sökande har endast ett vitsord i ämnena historia och samhällskunskap gäller detta vitsord för båda ämnena och räknas således två gånger.

Medeltalet omvandlas till poäng enligt följande skala.

                      Medeltal                                                  Poäng

                      5,50 - 5,99                                                2 poäng
                      6,00 - 6,49                                                3   “
                      6,50 - 6,99                                                4   “
                      7,00 - 7,49                                                5   “
                      7,50 - 7,99                                                6   “
                      8,00 - 8,49                                                7   “
                      8,50 - 8,99                                                8   “
                      9,00 -                                                        9   “

► Programvisa vitsord

Respektive skola beslutar om de ämnen som anses särskilt viktiga med tanke på utbildningens innehåll.  En förteckning över dessa ämnen bifogas i en särskild bilaga: Programvisa vitsord. För varje utbildningsprogram finns två till fyra ämnen, vilkas medelvärde ger poäng enligt följande skala:

                      Medelvärde                                             Poäng

                      4,50 - 5,49                                                1 poäng
                      5,50 - 6,49                                                2   “
                      6,50 - 7,24                                                3   “
                      7,25 - 7,74                                                4   “
                      7,75 - 8,24                                                5   “
                      8,25 - 8,74                                                6   “
                      8,75 - 9,24                                                7   “
                      9,25 - 9,74                                                8   “
                      9,75 -                                                        9   “

► Grundskolepoäng

Sökande som har gått ut grundskolan under de tre senaste åren, ansökningsåret medräknat, erhåller två (2) poäng.

► Tilläggspoäng

En sökande kan få tilläggspoäng för tilläggsutbildning efter grundskolan och för arbets- eller annan erfarenhet. Maximalt antal tilläggspoäng är fyra (4).

För tilläggsutbildning efter grundskolan ges två (2) poäng om sökanden genomfört studier vid

-         Ålands folkhögskola eller annan motsvarande utbildning eller

-         ungdomsprojekt eller annat liknande arrangemang omfattande minst fyra (4) månader, t.ex. ”yrkesstartåret” som läsåret 2010-2011 var förlagd vid Ålands naturbruksskola.

För arbets- eller annan erfarenhet ges sammanlagt högst fyra (4) poäng enligt följande:

-                            minst sex (6) månaders arbetserfarenhet ger två (2) poäng

-                            annan erfarenhet, t.ex. arbete/praktik utomlands kombinerad med språkpraktik utomlands, ger två (2) poäng, om den varat minst fyra (4) månader

-                            minst 12 månaders arbetserfarenhet som hör till den bransch man söker till ger två (2) poäng.

Arbetserfarenhet kan beaktas t.o.m. utgången av juli månad under ansökningsåret.

Anm: För ”Grundskolepoäng” och ”Tilläggspoäng” kan ges sammanlagt högst fyra (4) poäng.

► Inträdesförhör

Den mottagande skolan kan anordna inträdesförhör eller motsvarande urvalsprov.

Provet poängsätts i skalan 1 – 5 eller i skalan 1 – 10. Skolan ansvarar själv för informationen om och genomförandet av inträdesförhöret eller urvalsprovet och beslutar inom ramen för beslutet om genomförandeprinciperna vilken skala som skall tillämpas.

Poängen för inträdesförhöret/urvalsprovet läggs till de övriga antagningspoängen. Om förhöret/provet bedömts med endast en (1) poäng betraktas det som underkänt, vilket betyder att den sökande inte kan antas till ifrågavarande utbildning. Även den som uteblivit från förhöret/urvalsprovet diskvalificeras från sökt utbildning.

Alla sökande, oavsett i vilken ordning de har prioriterat utbildningen, skall kallas till inträdesförhöret/urvalsprovet.

3.1. Rangordning av sökande

Om flera sökande erhåller samma poängsumma avgörs ordningsföljden mellan de sökande enligt följande:

1.                  den som har prioriterat utbildningen högst har företräde

2.                  poäng för eventuellt inträdesförhör

3.                  könspoäng; den som fått könspoäng har företräde

4.                  medelvärdet av de programvisa vitsorden

5.                  medeltalet av de betygsvitsord som anges under ”Medeltal”.

Om ovan beskrivna rangordning inte räcker till för att skilja åt sökande med samma poängtal, avgör skolans direktion i vilken ordning de sökande med samma poängtal antas.

4. Antagning enligt prövning

Högst 30 % av platserna på varje utbildningsprogram eller -linje kan tillsättas enligt prövning av skolans direktion. Det innebär att den sökande i sådana fall erhåller en studieplats oberoende av antalet antagningspoäng.

Undantag från 30 % -regeln: Till den s.k. integrationslinjen vid Ålands folkhögskola tillsätts samtliga platser enligt prövning, varför samtliga sökande till linjen skall ansöka om antagning enligt prövning.

Se punkt 5. Tidtabell och anvisningar om särskild ansökningstid för ansökan enligt prövning.

Skolornas direktioner meddelar skriftligen de sökande om resultatet av prövningsansökan.

Ansökan skall alltid göras enligt prövning, då den sökande

          - har avgångsbetyg från grundskola enligt anpassad lärokurs eller
          - har utomnordiskt skolbetyg eller
          - har skiljebetyg från grundskolan.

Övriga skäl att söka om antagning enligt prövning är att den sökande

- har särskilda behov pga. sjukdom eller handikapp som inskränker på yrkesvalet eller
- har behov av omskolning (som rehabilitering eller som följd av arbetslöshet) eller
- har särskilda meriter för utbildningen i fråga eller
- hänvisar till andra individuella eller sociala skäl.

5. Tidtabell och anvisningar

Ansökan görs på särskild blankett som ges ut tillsammans med broschyren "Utbildning på Åland 2011-12 Gymnasialstadiet".  För ansökan enligt prövning finns en egen blankett.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, ams, ger detaljerad information till alla berörda under ansöknings- och antagningsperioden. Följande allmänna uppgifter gäller år 2011:

Sista ansökningsdag: 11 april 2011.

För antagning enligt prövning är sista ansökningsdagen den 1 mars 2011.

Ansökan skall vara inlämnad eller poststämplad senast den sista ansökningsdagen för att godkännas.

Ansökan skall insändas till Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, ams, PB 2026, 22111 Mariehamn.

Då ansökan inkommit skickas ett registreringsbevis till den sökande där de inregistrerade uppgifterna kan kontrolleras.

För sent inkomna ansökningar beaktas inte i den ordinarie antagningsomgången, som pågår till 31.7.2011, men förmedlas till skolorna och kan beaktas i den mån det finns lediga studieplatser under den ordinarie antagningsomgången.

Den 1 augusti inleds en andra antagningsomgång, då nya ansökningar riktas direkt till respektive skola, som handhar antagningen till eventuella lediga studieplatser.

Omprioritering av utbildningsalternativen efter ansökningstidens utgång tillåts endast, då den sökande har blivit underkänd i urvalsprovet till en utbildning som sökts som förstahandsval. I detta fall flyttas andrahandsalternativet automatiskt upp till förstahandsalternativet.

Betyg

Betygsuppgifter om grundskoleelever lämnas direkt från respektive skola.
Andra sökande än elever vid grundskolorna bifogar sitt avgångsbetyg till ansökan.

Kompletterande betyg och intyg skall inlämnas senast 1.6.2011.
Intyg över höjt grundskolevitsord ersätter det gamla vitsordet.

Språktest

För en sökande som inte har gått i svenskspråkig skola och har annat modersmål än svenska utförs ett språktest av den skola hon/han har sökt till som förstahandsalternativ. Ams sänder ut en förteckning över dessa sökande till respektive skola senast i slutet av april.

6. Antagningsresultat

Senast den 16 juni skall resultatet av antagningen vara färdigt och besked skickas då till de sökande. Den sökande skall bekräfta sin studieplats eller reservplats som svar på antagningsbeskedet. Svaret skall vara ams tillhanda (poststämpel beaktas inte) senast den 30 juni kl. 15.00.

Sökande som inte erhållit någon studieplats eller som står som reserv till högre rangordnat alternativ får ett nytt meddelande om reservplats i mitten av juli. Reservplatslistorna är i kraft till och med 31 juli.

Från och med den 1 augusti har respektive mottagande skola själv hand om antagningen till eventuella återstående studieplatser utgående från bekräftade platser samt eventuella nya sökande. Antagningen sker fortfarande utgående från de fastställda antagningskriterierna.


Bilaga: Programvisa vitsord

 

 

 

Ämne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsprogram/linje

 

 

 

 

 

 

Kod

Svenska

Matematik

Biologi

Geografi

Fysik

Kemi

Religions-/livsåskådningskunskap

Historia

Samhällskunskap

Musik

Bildkonst

Slöjd

Hemkunskap

Gymnastik och idrott

Engelska

Ordnar intr.- prov el.dyl.

Allmänbildande gymnasieutbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålands lyceum

AG

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundläggande yrkesutbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålands yrkesgymnasium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggteknik

BT

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

El- och datateknik, inr. datorteknik

EDTd

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

El- och datateknik, inr. elteknik

EDTe

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

Fordons- och transportteknik

FTT

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

Frisör

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

Företagsekonomi

HA

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotell- och rest.branschen

HR

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

Media och kommunikation

MK

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

x

 

Samhälleliga och sociala sektorn

SOS

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x*)

x*)

x*)

 

 

x

 

Sjöfart

SJ

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

Social- och hälsovård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x **)

x **)

x **)

x **)

x **)

 

x

Verkstads- och produktionsteknik

VPT

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrig utbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålands folkhögskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrott

Id

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 x

x

 

x

Media

Me

x

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

x

 

 

 

x

x

Musik

Mu

x

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

x

x

Skapande verksamhet

Sk

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

x

*) Det högsta av vitsorden i musik, bildkonst och slöjd

**) Medeltalet av de tre högsta vitsorden beaktas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du har två vitsord i ett ämne (t.ex. teknisk respektive textilslöjd) skall medeltalet av dessa vitsord räknas och anges som det närmast uppåt avrundade heltalet. Ifall du har ett vitsord i ämnena historia och samhällskunskap gäller detta vitsord för båda ämnena och räknas således två gånger.