Finström-Geta-Sund

Kommunerna Finström, Geta och Sund tog hösten 2015 på eget initiativ fram en Samarbetsutredning för norra Ålands kommuner.

Enligt utredningen ökar Ålands befolkning på sikt samtidigt som försörjningskvoten försämras. Försörjningskvoten är av avgörande betydelse för kommunernas förutsättningar att i framtiden sköta sina uppgifter. Den har direkt betydelse för kommunernas skattebas, trycket att höja pensionspremierna, behovet av service till äldre och tillgången till arbetskraft.

Efter samarbetsutredningen har landskapsregeringen tillsatt forskaren Siv Sandberg som kommunindelningsutredare på begäran av fullmäktige i Finström, Geta och Sund. 

Syftet med kommunindelningsutredningen är att Finström, Geta och Sund ska kunna gå samman till en kommun den 1 januari 2019, dvs. ett år innan ett nytt ordinarie kommunfullmäktige tillträder.

En politisk referensgrupp med representanter från kommunerna är knuten till utredaren. Referensgruppens uppdrag är att

  •         ge värdefull information till utredaren
  •         stå till förfogande för samråd
  •         vara rådgivande (har ingen beslutanderätt)
  •         sprida kunskap om utredningen.

Kommunindelningsutredningen ska vara klar i oktober 2017.

Publicerad 26.4.2017
Uppdaterad 9.5.2017