Kommunutredningen

Kommunutredningen ska resultera i att PwC lämnar tre rangordnade och motiverade förslag på förändrad kommunstruktur. 

Kommunutredningen offentliggörs den 28 februari 2017.

Samma eftermiddag arrangerar landskapsregeringen ett seminarium med PwC där även Åsub och Carolina Sandell medverkar. Mer information om seminariet finns under fliken "Inbjudan seminarium".

Parallellt med Kommunutredningen genomför Åsub en enkät om kommunstrukuren vars resultat PwC ska beröra i sin utredning. Resultatet av Åsubs enkät offentliggjordes den 14 februari 2017.

PwC:s utredning delas in i sex faser:

  1. Introduktion, uppstart och presentation av "Förslag 1"
  2. Nulägesanalys och presentation av "Förslag 2"
  3. Workshops, presentation av "Förslag 3" och konsekvensbeskrivning
  4. Fördjupad analys
  5. Förankring
  6. Rapportering

”Förslag 1” som innebär en kommun för hela Åland lades fram vid projektets start våren 2016. PwC presenterade ett pm med en djupare analys av "Förslag 1" i augusti.

Nulägesanalysen av samtliga 16 kommuners strukturella förutsättningar, ekonomi och verksamheter samt ”Förslag 2” offentliggjordes i juni. 

Nulägesanalysen och ”Förslag 2” bygger på intervjuer med kommunföreträdare i samtliga kommuner samt analys av statistik och nyckeltal. Nulägeslägesanalysen är publicerad under fliken "Nulägesanalys".

”Förslag 3” tog PwC  fram genom fem olika workshops med kommunföreträdare och förslaget blev offentligt i oktober.

Analysen av de tre förslagen fördjupas under november-januari med ekonomiska och juridiska analyser. 

I samband med den fördjupade analysen har PwC i december genomfört två medborgardialoger för att förankra utredningen och ta tillvara synpunkter inför det fortsatta arbetet. Då blev även ett utkast av den kommande slutrapporten offentligt. Syftet med att publicera ett arbetsmaterial är att processen med utredningen ska vara så öppen som möjligt. Vänligen observera att PwC arbetar vidare med utkastet.

En närmare beskrivning av arbetsmetod och projektets upplägg finns bland bilagorna.

Publicerad 22.6.2016
Uppdaterad 23.2.2017