Funktionsnedsättning

Hur vi gör Åland tillgängligt

Arbetet med funktionshinderspolitiken har sin bas i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN konventionen tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter och antogs av FNs generalförsamling år 2006.

Konventionens syfte är att undanröja de hinder som finns för flickor/kvinnor, pojkar/män med funktionsnedsättning att ta del av sina mänskliga rättigheter. Utgångspunkten är alla människors lika värde och lika rätt.

FN konventionen och dess fakultativa protokoll ratificerades den 11 maj 2016.

Ålands landskapsregerings målsättning

”Tillgänglighet och universell design handlar om att hitta lösningar för byggnader, produkter och miljöer som är tillgängliga för alla, en demokratisk fråga som bygger på FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Programmet Ett tillgängligt Åland revideras. Fokus sätts på bemötande och tillgänglighet samt på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. (Ålands landskapsregerings regeringsprogram 2016-2019)."

Ett tillgängligt Åland

År 2013 antog Ålands landskapsregering ”Ett tillgängligt Åland”, ett åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitik år 2013-2016 med fokus på ökad tillgänglighet som lyfts i FN-konventionens artikel 9. Åtgärdsprogrammets tyngdpunkt ligger på landskapsregeringens egen förvaltning.

Från ord till handling

En viktig fråga under programarbetet var att säkerställa att man faktiskt går från ord till handling. Åtgärdsprogrammet ”Ett tillgängligt Åland” spänner över olika sektorer och politikområden varav ett tvärsektoriellt ansvar råder för implementering och verkställelse av programmet.

Publicerad 19.5.2015
Uppdaterad 24.5.2016