Handikapprådet för landskapet Åland

Handikapprådet för landskapet Åland är ett råd som tillsätts av Ålands landskapsregering i enlighet med 13 § Lag om service och stöd på grund av handikapp (FFS1987/380), tillämplig i landskapet Åland genom landskapslag (ÅFS 2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lag om service och stöd på grund av handikapp med de begränsningar som framkommer i 4 §.

Handikapprådet består från och med år 2014 av representanter för handikapporganisationer, Ålands landskapsregering, Ålands kommunförbund och Mariehamns stad på en mandattid om två år.

Reglemente för handikapprådet för landskapet Åland

Som bilaga hittar du reglementet för handikapprådet för landskapet Åland, antaget av Ålands landskapsregering den 19 februari 2014.

Handikapprådet skall verka för att personer med funktionsnedsättningars intressen tillgodoses genom

  • att främja och följa verksamheten på olika områden inom förvaltningen
  • att ta initiativ till och göra framställningar samt avge utlåtanden om frågor som är av betydelse för personer med funktionsnedsättningars levandsförhållanden och möjligheter att reda sig
  • att vara ett rådgivande organ i frågor rörande lagstiftning, utbildning, arbete, trafik-, byggnads-, och övrig miljöplanering i landskapet
  • att följa upp att landskapsregeringens funktionshinderspolitiska åtgärdsprogram ”Ett tillgängligt Åland” verkställs.

Ett tillgängligt Åland

År 2013 antog Ålands landskapsregering ”Ett tillgängligt Åland”, ett åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitik år 2013-2016 med fokus på ökad tillgänglighet som lyfts i FN-konventionens artikel 9. Åtgärdsprogrammets tyngdpunkt ligger på landskapsregeringens egen förvaltning.

Handikapprådets protokoll och verksamhetssammanfattning

Som bilagor hittar du handikapprådet för landskapet Ålands mötesprotokoll och verksamhetssammanfattning från och med år 2014.

Publicerad 19.5.2015
Uppdaterad 21.3.2016