Rapporter och publikationer

Här kan du hitta rapporter och publikationer från socialvårdsbyrån och hälso- och sjukvårdsbyrån.

Familjepolitiskt program för landskapet Åland

Ålands landskapsregerings förslag till familjepolitiskt program för landskapet Åland antecknades för kännedom den 7.9.2015.

Familjepolitiskt program för landskapet Åland

Beskrivning av aktörsfältet och arbetsfördelningen inom riskbruks- och missbruksarbetet på Åland

Ålands landskapsregerings handbok för yrkesverksamma i åtgärdskedjan för personer med riskbruk eller missbruk.

Handbok för yrkesverksamma i åtgärdskedjan för personer med riskbruk eller missbruk

Folkhälsorapport 2015

Syftet med publikationen är att utgående från tillgänglig data beskriva hälsotillståndet bland ålänningar och om det är möjligt även beskriva utvecklingstrender vad gäller hälsa och ohälsa.

Folkhälsorapport 2015

Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2012, rapport 2015:2

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, har på uppdrag av landskapsregeringen utfört en uppföljning av rapporten ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland, rapport 2007:5”.

Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland

Ett tillgängligt Åland, 2013

Ålands landskapsregering åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitik år 2013-2016.

Ett tillgängligt Åland

Hälsa i skolan, 2013

Enkäten Hälsa i skola ger information om skolelevernas levnadsförhållanden, skolförhållanden, hälsovanor, upplevd hälsa samt om elev -hälsovården. Enkäten har besvarats av eleverna i klass 8 och 9 i grundskolorna och av 1:a och 2:a årets studerande i gymnasierna och vid yrkesläroanstalterna.

Hälsa i skolan

Ålands landskapsregerings handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016 – Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel

Ålands landskapsregerings handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016.

Ålands handlingsprogam mot riskbruk och missbruk – alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Hälsopolitiskt program för Åland 2010-2020

Landskapsregeringen har i enlighet med sitt handlingsprogram låtit utarbeta ett förslag till ett hälsopolitiskt program för landskapet.

Hälsopolitiskt program för Åland 2010-2012 och Hälsopolitiskt program för Åland 2010-2020

Barns och ungdomars hälsa på Åland

I rapporten ingår bl.a. populationsstatistiska uppgifter, familjestatistik, information om dominerande hälsorisker, sjukdomspanoramat samt utnyttjandet av hälso- och sjukvårdens resurser. Vidare beskrivs en del av befintliga resurser som är inriktade på barns och ungdomars hälsa utanför hälso- och sjukvårdsapparaten. Ett avsnitt ägnas åt nationella rekommendationer rörande kost och motion.

Barns och ungdomars hälsa på Åland

Hur kan situationen för ekonomiskt utsatta pensionstagare förbättras? Rapport från 2009

Landskapsregeringen beslöt 13.11.2007 tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda möjliga former för att förbättra situationen för de pensionstagare som lever under den relativa fattigdomsgränsen. En politisk referensgrupp har bistått arbetsgruppen. Arbetsgruppen avrapporterade den 17.3.2009 sitt arbete genom slutrapporten

Hur kan situationen för ekonomiskt utsatta pensionstagare förbättras?

Ekonomiska levnadsvillkor för funktionshindrade personer på Åland, 2008

Ålands landskapsregerings utredning om de ekonomiska levnadsvillkoren på Åland för personer med funktionsnedsättning år 2008.

Ekonomiska levnadsvillkor för funktionshindrade personer på Åland

Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland, rapport 2007:5

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, har på uppdrag av landskapsregeringen undersökt hur den del av det sociala trygghetssystemet som faller under Ålands lagstiftningsbehörighet fungerar i praktiken, och i vad mån de olika bidragen minskar risken för relativ fattigdom.

Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland på ÅSUB:s webbplats (pdf)

Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter, 2003:7

Avsikten med utredningen ”Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter” var att lyfta fram människor som lever med ekonomiska svårigheter och ge en beskrivning av hur de upplever sin ekonomiska situation.

Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 10.2.2016