Konsumenttvistenämnden                                              
(tidigare konsumentklagonämnden)                            


Konsumenttvistenämnden är ett oavhängigt och opartiskt rättsskyddsorgan som behandlar konsumenttvister. Nämnden ger rekommendationer i frågor som bland annat gäller tvister i konsument-, hyres- och bostadsköpsärenden. Nämnden kan också avge utlåtanden till domstolarna när dessa behandlar fall som hör till nämndens behörighet. Nämnden är tillsatt av Ålands landskapsregering. 

Kostnader
Behandlingen i nämnden är gratis. Verksamheten bekostas av landskapets budgetmedel. Parterna skall dock själva stå för kostnaderna för de utredningar som behövs för klarläggning av fallet. Detta slags kostnader är normalt betydligt lägre än om fallet behandlas i domstol. Typiska kostnader för parterna i ärendet består av telefonsamtal, brevporto och kopiering av dokument som t.ex. fakturor.

Handläggningstiden
Handläggningstiden för ärendena i konsumenttvistenämnden har under de senaste åren varierat mellan sex och fjorton månader, beroende på ärendets art.

Frågor till konsumenttvistenämnden
tas emot av chefsjurist Sören Silverström, tel. +358 18 25190,

 
Landskapsregeringen har genom ett begränsat och tidsbundet uppdrag utsett juris kandidat Svente Fagerlund att handha sekreteraruppgifter i nämnden. Om ni har frågor kring nämndens behörighet, vad nämnden gör eller hur man anhängiggör ett ärende går det bra att vända sig direkt till sekreteraren. Då sekreteraruppdraget utförs i begränsad omfattning ska kontakt i första hand ske per e-post till konsumenttvistenamnden[at]regeringen.ax (eller genom skrivelse till landskapsregeringens registratorskontor). Alternativt nås sekreteraren per telefon på telefonnummer +358 (0)40 722 9317. Sekreteraren svarar i mån av möjlighet och ringer tillbaka vid missade samtal.

 

 

>>Konsumenttvistenämnden        

>>Innan du lämnar ett klagomål 

>>Hur man klagar

>>Kontaktuppgifter