Regeringskansliet (tidigare kansliavdelningen)
   
Ansvarighet vid avdelningen och övriga avdelningar

De olika avdelningarna vid landskapsregeringen leds av en avdelningschef som skall bistå och informera landskapsregeringen och den medlem av landskapsregeringen som är ansvarig för ärenden som handläggs vid avdelningen.

Fördelning och prioritet av ärenden
En avdelningschef skall fördela och prioritera avdelningens ärenden och andra uppgifter mellan byråerna och se till att arbetsfördelningen på så sätt är rättvis och ändamålsenlig. Vidare har avdelningscheferna ansvar för personalens rättigheter och skyldigheter samt handleder avdelningens personal.

Handhavandet av den administrativa ledningen
Förutom dessa allmänna uppgifter som ankommer på samtliga avdelningschefer inom landskapsregeringen har chefen för regeringskansliet ålagts särskilda uppgifter såsom att handha den administrativa ledningen av landskapsregeringens allmänna förvaltning. Hit hör att handlägga ärenden som gäller organisatoriska frågor samt att ta initiativ till och utarbeta planer för de administrativa reformer och förbättringar som kan behövas.

Förvaltnings- och utvecklingschefen leder och utvecklar arbetet inom den allmänna förvaltningen i linje med politiska beslut och med beaktande av förändrade krav och förutsättningar.
 
*  *  *

Övervakning av laglighet
Det ankommer vidare på förvaltnings- och utvecklingschefen att övervaka lagligheten inom landskapsregeringens allmänna förvaltning samt att se till att de olika avdelningarna samverkar och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt ändamålsenligt sätt. Chefen för regeringskansliet har därför rätt att närvara och yttra sig när andra tjänstemän föredrar ett ärende för avgörande.

Ärendenas fördelning inom förvaltningen
Hur ärendena fördelas mellan de olika avdelningarna och inom avdelningarna framgår av en särskild förordning om landskapsregeringens allmänna förvaltning. Ett ärende skall handläggas vid den avdelning till vars verksamhetsområde ärendet hör. Ärendena inom regeringskansliet finns indelade i ansvarsområden, läs mer om dessa här. Om det skulle råda oenighet om var ett ärende skall handläggas avgörs frågan av förvaltnings- och utvecklingschefen.

Förvaltningens ledningsgrupp
Till de särskilda uppgifter som ålagts förvaltnings- och utvecklingschefen hör också att vara ordförande i landskapsregeringens ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av avdelningscheferna samt chefen för lagberedningen. De olika avdelningarna inom landskapsregeringens allmänna förvaltning arbetar relativt självständigt utan att för den skull vara olika myndigheter. Detta innebär att ledningsgruppen har till uppgift att arbeta för att förvaltningen så långt som det är möjligt skall uppfattas som en enhetlig arbetsplats eftersom Ålands landskapsregering endast är en myndighet.

Ledningsgruppens arbetsuppgifter
Till ledningsgruppens viktigaste arbetsuppgifter hör att tillse att Ålands landskapsregering upplevs som en myndighet gentemot allmänheten och att den uppfattas som en arbetsplats med lika rättigheter och skyldigheter för de anställda. Regeringskansliet och också förvaltnings- och utvecklingschefen har en central roll i denna uppgift.

Regeringskansliets stabsfunktioner
Till regeringskansliets uppgifter hör olika stabsfunktioner som innebär att ge service till andra enheter såsom kommunikationsenheten, rättsserviceenheten, serviceenheten, arbetet vid enheten för Europarätt och externa frågor, landskapets registratur, reception och vaktmästeri. Förvaltnings- och utvecklingschefen har en central roll i att tillse att lojalitet och förtroende skapas mellan de olika avdelningarna och att ledningsgruppen är ett föredöme för personalen.

Besök även: Nordiskt samarbete