Anmälan av TV-avgift

På grund av brist på personalresurser sker ingen fakturering av TV-avgifter under juni och julimånad. Faktureringen sker istället i mitten av augusti.
 

Ägare av televisionsmottagare är avgiftsskyldig för innehavet och ska anmäla sitt innehav till landskapsregeringen. En anmälan ska göras innan en televisionsmottagare börjar användas. Ibruktagandet av en televisionsmottagare träder ikraft den dag anmälan ankommer till landskapsregeringen.

Anmälan görs skriftligen till:

Ålands landskapsregering
Redovisningsbyrån
PB 1060
AX-22111 Mariehamn

Landskapsregeringen registerar din anmälan och skickar ut fakturan i samband med följande faktureringsperiod. Fakturering sker huvudsakligen i slutet av månaden.

Betalning av TV-avgift

För innehav av en televisionsmottagare betalas en årlig avgift. Enligt Ålands landskapsregerings beslut (2017:61) om avgifter för innehav av televisionsmottagare är avgiften 220 € per år och kan betalas i rater om 55 € för 3 månader eller 110 € för 6 månader. Endast en avgift betalas maximalt per hushåll.

Uppsägning av TV-avgift

Observera att uppsägning av televisionsavgiften görs skriftligen till landskapsregeringen. Uppsägningen ska innehålla en skriftlig motivering. Uppsägning av televisionsavgiften träder i kraft den dag uppsägningen inkommit till landskapsregeringen.

Uppsägning görs skriftligen till:

Ålands landskapsregering
Redovisningsbyrån
PB 1060
AX-22111 Mariehamn

Televisionsinnehavarregister och kontrollanter

Landskapsregeringen för ett register över televisionsavgiftsinnehavare. I registret behandlar landskapsregeringen personuppgifter för att hantera uppbörden av avgifterna enligt landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet (ÅFS 2011:95).

Landskapsregeringen har förordnat särskilda kontrollanter att övervaka anmälningsskyldigheten av televisionsmottagare. Kontrollanterna arbetar över hela Åland. Kontrollanterna har tydligt tjänstemärke att visa upp vid kontroller.

Publicerad 24.3.2017
Uppdaterad 3.8.2017