Produktionsbyrån

Produktionsbyrån är en yrkeskunnig, serviceinriktad och effektiv utförarorganisation för färjetrafik, drift och underhåll av trafiknätet samt verkstads- och lagerfunktioner.

Byrån har som uppgift att beställa förstudier, planer, mätningar, projekteringar och byggentreprenader, samt drift och underhåll av vägar, broar, hamnar, bryggor, färjfästen, farleder, kanaler, fastigheter och linfärjor.

Enheter vid infrastrukturavdelningens produktionsbyrå

Till byrån hör rederienheten, vägunderhållsenheten samt verkstads- och lagerenheten.

Rederienheten

Rederienhetens verksamhetsområde har minskat som en följd av konkurrensutsättningar, från att inbegripa drift av frigående- och linfärjor till att omfatta enbart linfärjor.

Vägunderhållsenheten

Vägunderhållsenheten sköter på beställning den praktiska driften och underhållet av lands- och bygdevägar samt landskapsregeringens broar, hamnar och färjefästen. Enheten är uppdelad i två distrikt; fasta Åland och skärgården. På fasta Åland finns vägstationer i Möckelö och i Godby. I skärgården finns vägstationer på Brändö, Föglö, Kumlinge och Kökar. På vissa mindre öar finns privata tillsyningsmän för visst underhållsarbete.

Verkstads- och lagerenheten

Verkstads- och lagerenheten utför underhåll och reparationer av färjor, arbetsfordon, maskiner och hamnanläggningar. Lagret sköter lagerhållning av vissa förbrukningsmaterial och reservdelar för hela förvaltningen.

Publicerad 15.5.2015
Uppdaterad 11.7.2016