Enheten för Europarätt och externa frågor

1995 blev Finland med Åland medlem av Europeiska gemenskapen. Medlemskapet gav nya uppgifter till den åländska förvaltningen. Enheten för Europarätt och externa frågor (EU-enheten) grundades för att samordna dessa uppgifter.

EU-enheten ansvarar för samordningen av EU-ärenden inom landskapsförvaltningen, samt för ärenden som rör Ålands inflytande i EU, EU-rättsliga frågor, EU-domstolsärenden, internationella avtal, Ålands demilitarisering och nordiska frågor. EU-enheten utgör dessutom stödfunktion samt samordnar ärenden rörande statligt stöd.

Till EU-enheten hör även landskapsregeringens specialrådgivare vid Finlands ständiga representation i Bryssel. Specialrådgivarens främsta uppgift är att informera landskapsregeringen om arbetet vid EU:s institutioner.

Information om EU för allmänheten:

Europainformationens webbplats

EU:s officiella webbplats

Publicerad 12.5.2015
Uppdaterad 4.1.2017