Jämställdhetsenheten

Jämställdhetsenheten har ansvaret för främjande av jämställdhet och integration.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att på lika villkor ta tillvara flickors/kvinnors och pojkars/mäns resurser, kunskaper och erfarenheter och därmed även öka förutsättningarna för hållbar tillväxt och ett hållbart samhälle. Med jämställdhet menas att män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. Det gäller makt och inflytande, ekonomiskt oberoende, företagande, arbete, arbetsvillkor, utbildning, fritid med mera.

Det övergripande målet för den åländska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv.

På Åland ska kvinnor och män, flickor och pojkar, ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa, frihet och demokrati. På Åland utvecklar vi därför jämställdheten i vetskap om att det är positivt för hela samhället och alla medborgare.

Det övergripande målet kan formuleras i följande delmål:

  • Jämn fördelning av makt och inflytande
  • Samma möjligheter för kvinnor och män till utbildning och avlönat arbete som ger ekonomisk självständighet
  • Jämn fördelning av det oavlönade hem- och omsorgsarbetet samt lika villkor för att ge och erhålla omsorg
  • Frihet från könsrelaterat våld, kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt till kroppslig integritet

Integration

Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling.

Landskapslagen om främjande av integration (ÅFS 2012:74) trädde i kraft 1 januari 2013 och kompletteras av tillämpningsanvisningar som trädde i kraft den 24 januari 2013. Integration handlar om alla människors lika värde och respekt och samförstånd mellan människor med olika social, kulturell, språklig, religiös och etnisk bakgrund. Landskapsregeringen konstaterar att ett framgångsrikt integrationsarbete resulterar i rättvisa, demokrati och vinster för det åländska samhället.

Integrationsfrågor berör flera olika politikområden och inkluderar till exempel insatser inom arbetsmarknads-, social och utbildningspolitiken samt arbete mot diskriminering. Politiken inriktar sig bland annat på generella åtgärder som syftar till att eliminera utanförskapet i samhället.

Fokusområden för integrationspolitiken under perioden 2012-15 är tillgång till det svenska språket, utbildning, förvärvsarbete och sysselsättning, stöd till invandrarflickor och pojkar och deras familjer, främjande av positiva attityder och nolltolerans mot rasism. Flyktingmottagning och integration går hand i hand.

Publicerad 12.5.2015
Uppdaterad 13.8.2015