Skogsbruk

Åland är ett småkuperat skärgårdslandskap som består av ca 6 700 öar. Skogen och skogsbruket utgör ett betydande inslag och nästan 60 % av landarealen täcks av produktiv skogsmark och skogbevuxen tvinmark. Virkesförrådet domineras av tall men det tämligen maritima klimatet medför även att inslaget av lövträd är stort. Skogsmarkerna har ställvis ett högt kalkinnehåll, vilket bland annat ger en rikedom av kalkgynnade kärlväxter.

Historiskt utnyttjades skogarna främst för bete och husbehov, men även för omfattande vedexport och skeppsbyggerier. Virkesförrådet har ökat stadigt sedan 1960-talet som en följd av lagstiftning och omfattande skogsvårdsåtgärder och tillväxten uppgår idag till drygt 400 000 m3 per år. Den åländska skogsmarken ägs till 90 % av privata markägare som bedriver ett aktivt småskaligt skogsbruk. Självverksamheten är fortfarande hög inom skogsvården, medan avverkningarna i huvudsak sköts maskinellt av entreprenörer. Mängden avsaluvirke har de senaste åren varit ca 220 000 m3 per år.

Åland har egen lagstiftningsbehörighet inom skogsbruk och Ålands landskapsregering är den ansvariga myndigheten på området. De privata skogsägarna företräds av sin intresseorganisation Ålands skogsvårdsförening r.f. Virkesråvaran förädlas i dagsläget i huvudsak av två privata företag.

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen (RST) är en landsomfattande inventering av skog och mark i Finland som görs med ungefär tio års mellanrum. Riksskogstaxeringen utförs av Skogsforskningsinstitutet METLA (Naturresursinstitutet Luke sedan 2015). På Åland medverkar även Ålands landskapsregering i inventeringsarbetet. Den första inventeringen påbörjades på Åland redan år 1922 och den senaste gjordes 2013 (RST 11).

Läs omfattande resultat från den tionde riksskogstaxeringen 2007 (RST 10) på METLA:s webbplats (pdf)

En del av resultaten från den elfte riksskogstaxeringen 2013 (RST 11) finns publicerade i Skogsstatistisk årsbok 2014 (finska och engelska):

Läs resultat från den elfte riksskogstaxeringen 2013 på Lukes webbplats

Naturvård och mångbruk

Landskapsregeringens målsättning är att upprätthålla ett hållbart skogsbruk på Åland. Detta innefattar förutom ekonomisk virkesproduktion även att man beaktar av den biologiska mångfalden, landskapsvården, vattenvården, fornminnesvården och skogens mångsidiga sociala funktioner som jakt, svamp- och bärplockning samt övrigt friluftsliv.

På Åland finns ett flertal arter och livsmiljöer (biotoper) som är skyddade genom skogsvårds- och naturvårdslagstiftningen. Dessutom skyddas ytterligare ett antal biotoper genom skogscertifieringens regelverk. En inventering av skogsvårds- och naturvårdslagens biotoper gjordes åren 2001-2003. En rapport från inventeringen finns som bilaga.

Allemansrätten på Åland skiljer sig till vissa delar från allemansrätten i övriga Finland och Sverige. Du kan läsa mer om landskapsregeringens tolkning av allemansrätten på Åland genom att välja ämnesområdet Miljö och Natur.

Skogscertifiering

Ett skogscertifikat är en skriftlig bekräftelse på att skogsbruket uppfyller gemensamt överenskomna krav på ett hållbart skogsbruk. De olika kriterierna som ska uppfyllas finns samlade i en standard och en oberoende, ackrediterad revisor granskar årligen att kriterierna uppfylls.

De åländska skogsägarna är sedan år 2003 gruppcertifierade enligt PEFC Finlands kriterier för gruppcertifiering på skogsvårdsföreningsnivå (PEFC FI 1002:2009). Gruppcertifikatet omfattar hela Ålands skogsvårdsförenings verksamhetsområde och utgör även en del av certifikatet för Finlands skogscentral Kusten.

Ålands skogsvårdsförening r.f. ger mer information om skogscertifiering.

Kontaktuppgifter till Ålands skogsvårdsförening r.f. på webbplatsen landsbygd.ax

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 17.12.2015