Antikvarie i arkeologi vid Ålands museum

Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat som antikvarie i arkeologi vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, Ålands museum, under perioden 1 - 31.12.2017, med möjlighet till förlängning.

Utbildnings- och kulturavdelningen och kulturbyrån

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Kulturbyrån handlägger ärenden som gäller kulturell verksamhet, det allmänna fria bildningsarbetet, ungdoms- och idrottsverksamhet, biblioteks- och mediaverksamhet samt kulturminnesvården d.v.s. fornminnesvården, folkminnesvården, kulturmiljövården, byggnadsminnesvården, kyrkligt kulturarv, konsten och museiväsendet.

Ålands museum är landskapets huvudmuseum med uppgift att förvalta samtliga museer, sevärdheter och samlingar i landskapsregeringens ägo. Ålands museums verksamhet är till stora delar samlad i huvudbyggnaden i Mariehamn, vid Storagatan 1. I byggnadens publika delar finns utrymmen för Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum, reception, museibutik och film- och föreläsningssalar.

Arbetet som antikvarie i arkeologi

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. att ansvara för arkeologiska databaser, samlingar, arkiv och dokumentationsmaterial.

Som antikvarie kommer du att:

  • leda och planera arbetet med föremålshantering och de arkeologiska samlingarna
  • delta i förmedlingsverksamhet och ärendeberedning

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen med lämplig inriktning.

Tillträde

 Tillträde den 1 december 2017 eller enligt överenskommelse.

Lön

Lön i enlighet med löneklass A 23

Ansökan

Ansökningshandlingarna skall vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 27 oktober 2017 kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering                                                          
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som antikvarie

Närmare information om tjänsten lämnas av museichef Annika Dahlblom, Ålands museum.

Telefon: +358 18 25 000
E-post: annika.dahlblom@regeringen.ax

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering 

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 9.10.2017