Arkeolog vid kulturbyrån

Ålands landskapsregering lediganslår ett tillfälligt arbetsförhållande som arkeolog vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, enheten för kulturarvsförvaltning, under perioden 17.4 – 31.12.2017.

Utbildnings- och kulturavdelningen och kulturbyrån

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Kulturbyrån handlägger ärenden som gäller kulturell verksamhet, det allmänna fria bildningsarbetet, ungdoms- och idrottsverksamhet, biblioteks- och mediaverksamhet samt kulturminnesvården d.v.s. fornminnesvården, folkminnesvården, kulturmiljövården, folkminnesvården, byggnadsminnesvården, kyrkligt kulturarv, konsten och museiväsendet.

Enheten för kulturarvsförvaltning handlägger ärenden inom arkeologi, byggnadsarv, kulturmiljö och samhällsplanering.

Arbetet som arkeolog

Till arkeologens verksamhetsområde hör att delta i arkeologisk undersökningsverksamhet. Arbetet sker enligt förmans direktiv och inkluderar även självständiga moment i fältsituationer och avrapportering.

Som arkeolog kommer du att delta i:

  • inventeringar, besiktningar och schaktövervakningar
  • utgrävningar i syfte att bereda underlag för antikvariska utlåtanden

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen med lämplig inriktning. Körkort är ett krav. Förtrogenhet med ovan beskrivna uppgiftsområden är meriterande. Erfarenhet av GIS-system är också meriterande.

Tillträde

Tillträde den 17 april 2017 eller enligt överenskommelse.

Lön

Lön i enlighet med löneklass A 21.

Ansökan

Ansökningshandlingarna skall vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 31 mars 2017 kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som arkeolog

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering 

Närmare information om tjänsten lämnas av enhetschef Mikko Helminen, enheten för kulturarvsförvaltning.

Telefon +358 18 25 448
mikko.helminen@regeringen.ax

Publicerad 16.3.2017
Uppdaterad 16.3.2017