Diskriminerings- och barnombudsman vid ombudsmannamyndigheten

Ålands landskapsregering lediganslår tjänsten som diskriminerings- och barnombudsman vid Ålands ombudsmannamyndighet i Mariehamn. Vid myndigheten verkar även en patient- och klientombudsman samt en konsumentrådgivare. Ålands ombudsmannamyndighet är en oberoende myndighet som är administrativt underställd Ålands landskapsregering. Myndigheten inrättades år 2014 och regleras av landskapslag.

Ombudsmannamyndigheten

Ombudsmannamyndigheten ska verka för att främja och trygga den enskildes rätt till likabehandling i enlighet med landskapslagen om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland, samt i enlighet med landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Myndigheten ska verka för att främja och trygga barns ställning och rättigheter. Vidare ska myndigheten verka för att främja och trygga klientens ställning och rättigheter inom socialvården i enlighet med landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård samt patientens ställning och rättigheter inom hälso- och sjukvården i enlighet med landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter. Ombudsmannamyndigheten verkar genom konsumentrådgivning även för att främja och trygga konsumenters intressen i enlighet med vad som föreskrivs särskilt.

Arbetet som diskriminerings- och ombudsman

Det ankommer på tjänstemannen att

 • trygga och främja den enskildes rätt till likabehandling, motverka alla former av diskriminering enligt 2:3 LL om Ålands ombudsmannamyndighet
 • trygga och främja barnets ställning och rättigheter i enlighet med internationella konventioner enligt 2:4 LL om Ålands ombudsmannamyndighet
 • informera och ge råd gällande barnets rätt
 • fungera som remissinstans och kontaktperson mellan myndigheter och organisationer enligt 3:14 om Ålands ombudsmannamyndighet på förordnande av landskapsregeringen vid sidan av sina övriga uppgifter sköta myndighetschefens uppgifter samt
 • handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till verksamhetsområdet.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Enligt 3 kap. 10§ 1 mom. LL om Ålands ombudsmannamyndighet är behörighetskravet för tjänsten en vid högskola eller universitet, vilka är erkända av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen med en för tjänsten i fråga lämplig inriktning.

Meriterande

 • bred erfarenhet inom olika samhällsområden
 • gedigen kunskap om det åländska samhället
 • insikter i påverkansarbete
 • insikter i juridik
 • god social förmåga
 • insikter i internationellt arbete gällande människorättsfrågor
 • förmåga att inspirera och entusiasmera olika aktörer att arbeta med frågorna
 • kunskap i genus-, jämställdhets-, mångfalds- och barnrättsfrågor

Arbetstid

Kansliarbetstid som utgör 80 % av heltid.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid tillämpas enligt överenskommelse.

Lön

Lön i enlighet med löneklass A 26.

Ansökan

Ansökningshandlingarna med CV skall vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast fredagen den 15 september 2017, kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax eller Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som handläggare

Närmare information om tjänsten lämnas av avdelningschef Vivan Nikula, växel 018 25000, mobil 0457 3445855 eller e-post: vivan.nikula@regeringen.ax och förvaltnings- och utvecklingschef Dan Eriksson, växel 18 25000 , mobil 040 58511985 eller epost: dan.e.eriksson@regeringen.ax

Publicerad 11.8.2017
Uppdaterad 11.8.2017