Intendent vid Ålands museum

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som intendent vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, Ålands museum.

Utbildnings- och kulturavdelningen och kulturbyrån

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Kulturbyrån handlägger ärenden som gäller kulturell verksamhet, det allmänna fria bildningsarbetet, ungdoms- och idrottsverksamhet, biblioteks- och mediaverksamhet samt kulturminnesvården d.v.s. fornminnesvården, kulturmiljövården, folkminnesvården, byggnadsminnesvården, kyrkligt kulturarv, konsten och museiväsendet.

Ålands museum är landskapets huvudmuseum med uppgift att förvalta samtliga museer, sevärdheter och samlingar i landskapsregeringens ägo. Ålands museums verksamhet är till stora delar samlad i huvudbyggnaden i Mariehamn, vid Storagatan 1. I byggnadens publika delar finns utrymmen för Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum, reception, museibutik och film- och föreläsningssalar.

Arbetet som intendent

Till intendentens ansvarsområde hör att planera, leda och marknadsföra museal och publik verksamhet, aktiviteter och evenemang vid kulturbyråns sevärdheter, i första hand vid Eckerö post- och tullhus. Verksamheten på Eckerö post- och tullhus har en inriktning mot konsthantverk och design, samt att informera om byggnadens kulturhistoriska arv och ursprungliga funktion.

Som intendent kommer du att:

  • ansvara för utställningsverksamhet och göra guidningar
  • ansvara för säsongspersonal
  • ansvara för dokumentation och aktiv kunskapsuppbyggnad inom verksamhetsområdet
  • leda utredningsarbetet gällande en museisamling inom konsthantverk och design
  • handha insamling, förvaltning och förmedling av en (eventuell) ny samling
  • avge utlåtanden och göra utredningar inom verksamhetsområdet

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav är högskoleexamen med lämplig inriktning.

Egenskaper vi värdesätter hos dig är driftighet, kreativitet, servicekänsla och social kompetens.

Tillträde

Tillträde den 3 april 2018 eller enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Lön i enlighet med löneklass A 23.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 6 mars 2018 kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering                                                          
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som intendent

Närmare information om tjänsten lämnas av museichef Annika Dahlblom, Ålands museum. Telefon: +358 18 25 000, e-post: annika.dahlblom@regeringen.ax

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering

Publicerad 13.2.2018
Uppdaterad 13.2.2018