Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 1 mars 2018 att utställa vägplan för nybyggnad av del 1 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjfäste på Mellanholm, landsväg nr 700, sektion 1250 - 3760, mellan Degerö - norra Gripö, Mellanholm, Föglö kommun. Vägplanen ställs ut inför fastställande enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:57) om allmänna vägar.

Vägplanen finns utställd i landskapsregeringens reception och i kommunkansliet i Föglö från den 7 mars 2018. Vägplanen finns även på landskapsregeringens hemsida. Meddelandet anslås 7 mars 2018. Delgivning om beslutet finns uppsatt på landskapsregeringens och kommunkansliets anslagstavla.

Den vars rätt eller fördel som berörs av planen kan före 28.3.2018 till kommunkansliet inlämna eventuella påminnelser med anledning av vägplanen.

Mariehamn den 1 mars 2018

Björn Ekblom
Vägingenjör

Anhålles att denna delgivning bringas till allmänhetens kännedom senast den 7 mars 2018 och att delgivningen jämte medföljande handlingar, efter det att anteckning om tiden för anslående gjorts på densamma, returneras till Ålands landskapsregering

Publicerad 5.3.2018
Uppdaterad 20.3.2018