Miljöingenjör vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som miljöingenjör vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå.

Social- och miljöavdelningen och miljöbyrån

Social- och miljöavdelningens verksamhetsområde är välbefinnandet hos människor, djur och miljö.

Avdelningen har till uppgift att utveckla lagstiftningen, planera, samordna, följa upp utvecklingen inom verksamhetsområdet och utöva viss tillsyn över social-, hälso- och sjukvården samt miljöhälsovården och miljövården, så att den är kvalitativt och kvantitativt ändamålsenlig med beaktande av de aktuella förhållandena och gällande bestämmelser.

Miljöbyrån handlägger ärenden som gäller miljömedvetenhet, miljöskydd, biologisk mångfald, minimerad klimatpåverkan, cirkulär ekonomi, hälsosam livsmiljö för människor, djurhälsa, djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och vattenvård.

Arbetet som miljöingenjör

Till tjänsteuppgifterna hör i första hand att handlägga ärenden och ansvara för utvecklingsarbetet gällande luftvård, kemikalier och konsumentsäkerhet och tillsammans med vattenbiologerna ansvara för delar av vattenvårdsarbetet. Arbetsuppgifter inom vattenvården anpassas efter personens kunskap och erfarenhet och det kan ingå arbete i anslutning till pågående revidering av vattenlagstiftning samt arbete kopplat till frågor om avloppsvattenbehandling och dricksvattenförsörjning. Även andra uppgifter, exempelvis enligt hälsoskyddslagen, kan ingå.

Förtrogenhet med förvaltningsuppgifter och erfarenhet av ovan beskrivna uppgiftsområden är meriterande.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet eller jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier med lämplig inriktning.

Tillträde

Tillträden 1.4.2018. Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Lön enligt löneklass A25.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 26.1.2018 kl. 16.15 lokal tid. Ansökan sänder du till:

registrator@regeringen.ax

eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN

Mer information om arbetet som miljöingenjör

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax och www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Närmare information om tjänsten lämnas av byråchef Helena Blomqvist, telefon +358 18 25000, helena.blomqvist@regeringen.ax eller miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, telefon +358 18 25000, mona.karebring-olsson@regeringen.ax

Publicerad 4.1.2018
Uppdaterad 4.1.2018