Museipedagog vid Ålands museum

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som museipedagog vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, Ålands museum.

Utbildnings- och kulturavdelningen och kulturbyrån

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Kulturbyrån handlägger ärenden som gäller kulturell verksamhet, det allmänna fria bildningsarbetet, ungdoms- och idrottsverksamhet, biblioteks- och mediaverksamhet samt kulturminnesvården d.v.s. fornminnesvården, kulturmiljövården, folkminnesvården, byggnadsminnesvården, kyrkligt kulturarv, konsten och museiväsendet.

Ålands museum är landskapets huvudmuseum med uppgift att förvalta samtliga museer, sevärdheter och samlingar i landskapsregeringens ägo. Ålands museums verksamhet är till stora delar samlad i huvudbyggnaden i Mariehamn, vid Storagatan 1. I byggnadens publika delar finns utrymmen för Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum, reception, museibutik och film- och föreläsningssalar.

Arbetet som museipedagog

Till museipedagogens ansvarsområde hör att ansvara för, planera och leda den pedagogiska verksamheten vid Ålands museum. Museipedagogen ska utforma metoder, arbetssätt och aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna, genomföra lektioner och visningar samt barn- och familjeaktiviteter. Museipedagogen deltar också i utställningsverksamhet.

Som museipedagog kommer du att:

  • ingå i ett arbetslag med bred kompetens
  • producera webbaserat undervisningsmaterial
  • marknadsföra museets pedagogiska verksamhet
  • ha stort utrymme för egna idéer och initiativ

Behörighetskrav och kompetensprofil

Högskoleexamen. Avlagd lärarexamen med lämplig inriktning, erkänd av nationell utbildningsmyndighet. Färdigheter inom grafisk formgivning, sociala medier och erfarenhet av pedagogiskt arbete är meriterande. Egenskaper vi värdesätter hos dig är driftighet, kreativitet, servicekänsla och social kompetens.

Tillträde

Tillträde den 1 augusti 2018 eller enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Lön i enlighet med löneklass A 23.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 4 juni 2018 kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering                                                          
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som museipedagog

Närmare information om tjänsten lämnas av museichef Annika Dahlblom, Ålands museum.

Telefon +358 18 25 000
annika.dahlblom@regeringen.ax

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats

Publicerad 9.5.2018
Uppdaterad 9.5.2018