Överantikvarie i byggnadsarv vid kulturbyrån

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som överantikvarie i byggnadsarv vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå. Tjänsten är placerad vid kulturbyråns enhet för kulturarvsförvaltning.

Utbildnings- och kulturavdelningen och kulturbyrån

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Kulturbyrån handlägger ärenden som gäller kulturell verksamhet, det allmänna fria bildningsarbetet, ungdoms- och idrottsverksamhet, biblioteks- och mediaverksamhet samt kulturminnesvården d.v.s. fornminnesvården, kulturmiljövården, folkminnesvården, byggnadsminnesvården, kyrkligt kulturarv, konsten och museiväsendet.

Enheten för kulturarvsförvaltning handlägger ärenden inom arkeologi, byggnadsarv, kulturmiljö och samhällsplanering.

Arbetet som överantikvarie

Till överantikvariens verksamhetsområde hör myndighetsarbete för kulturmiljö, byggnadsarv, samhällsplanering och kyrkligt kulturarv.

Som överantikvarie kommer du att:

  • handlägga, föredra och fatta beslut i myndighetsärenden enligt gällande lagstiftning
  • granska och avge utlåtanden som berör kulturmiljö, samhällsplanering och kulturarv
  • förmedla kunskap inom verksamhetsområdet

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är avlagd examen vid universitet eller högskola som motsvarar minst fyra års heltidsstudier med lämplig inriktning. Förtrogenhet med ovan beskrivna uppgiftsområden är meriterande.

Tillträde

Tillträde den 2 januari 2018 eller enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Lön i enlighet med löneklass A 24.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 1 november 2017 kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som överantikvarie

Närmare information om tjänsten lämnas av enhetschef Mikko Helminen, enheten för kulturarvsförvaltning.

Telefon +358 18 25 000
mikko.helminen@regeringen.ax

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering

Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 11.10.2017