Remissutlåtande om ändring som möjliggör fortsatt bostadstillägg för studerande från fastlandet som studerar på Åland

Undervisnings- och kulturministeriet har bett landskapsregeringen ge utlåtande över förslag till ändring av 4 § rikslagen om studiestöd. Genom lagändringen skulle riksmyndigheterna fortsättningsvis betala bostadstillägg för studerande från fastlandet som studerar på Åland. Lagförslaget föreslås träda i kraft 1.8.2017

Den förslagna lagändringen har samband med en lagändring (FFS 1533/2016, proposition 229/2016 rd) som träder i kraft 1.8.2017 på rikssidan, där stödet för boende för de studerande överförs från studiestödets bostadstillägg till det allmänna bostadsbidraget.  Åland har egen lagstiftningsbehörighet på området och på Åland genomförs inte motsvarande reform, utan stöd för boende för studerande på Åland som omfattas av det åländska studiestödet hanteras fortsättningsvis enligt landskapslag om studiestöd. Under beredningen av lagändringen på rikssidan framstår det som att man inte tog ställning till vilka konsekvenser lagändringen skulle få för fastländska studerande på Åland.

Landskapsregeringen uppmärksammade redan under hösten 2016 riksmyndigheterna på att den lagändring som landskapsregeringen nu fått på remiss var nödvändig för att tillförsäkra studerande från fastlandet bosatta på Åland fortsatt möjlighet till bostadstillägg. Landskapsregeringen skickade 28.11.2016 ett brev till kulturutskottet då lagförslaget behandlades. Lagändringen gjordes inte under utskottsbehandlingen, men undervisnings-och kulturministeriet och social-och hälsovårdsministeriet har nu utrett frågan närmare, och för fram den lagändring som landskapsregeringen förslog hösten 2016.

- ”Det är bra att frågan äntligen, efter ihärdigt arbete både på politisk- och tjänstemannanivå, förslås få en lösning så att nuvarande och kommande studerande från fastlandet på Åland tillförsäkras fortsatt bostadstillägg” säger minister Tony Asumaa.

Kontaktpersoner:
Minister Tony Asumaa, tony.asumaa@regeringen.ax
Jurist Alexandra Favorin, alexandra.favorin@regeringen.ax

Publicerad 16.3.2017
Uppdaterad 14.11.2017