Resebyrån Celeste Ab (Citytravel) har gått i konkurs – Ersättning kan sökas på blankett

Resebyrån Celeste Ab (Citytravel) har försatts i konkurs 4.4.2017. Företaget har en säkerhet hos Ålands landskapsregering i händelse av konkurs, ur vilken ersättning betalas för paketresor.

Celeste Ab (Citytravel) har sålt paketresor. Med paketresa avses en kombination av två eller flera resetjänster som säljs till ett gemensamt pris.

Om du har betalat en del av eller hela resan med kreditkort ska du ta kontakt med kreditgivaren. Om du ansöker om ersättning från kreditföretaget, kan du inte längre ansöka om ersättning ur Ålands landskapsregerings säkerhet.

Om du har betalat resan direkt till Celeste Ab (Citytravel) ska du lämna in en ansökan om ersättning till Ålands landskapsregering.

Om du inte har möjlighet att använda den elektroniska blanketten kan du begära att få en pappersblankett från Ålands landskapsregering (tfn +358 18 25000).

Ansökan om ersättning bör inlämnas till Ålands landskapsregering senast den 14 juli 2017 före kl. 16.15. Först därefter kan landskapsregeringen inleda beslutsfattandet gällande ersättningar.

För vilka utgifter kan ersättning sökas?

Ersättning för paketresor kan sökas ur den säkerhet som Ålands landskapsregering har till sitt förfogande vad gäller följande utgifter:

 • Resenärernas returtransporter samt inkvartering på destinationsorten fram till returtransporten, såvida resan inkluderade inkvartering.
 • Förskottsbetalningar som resenärerna erlagt och den del av resan som inte utnyttjats på grund av att resan avbrutits.
 • Sådana presentkort mot vederlag som berättigar till köp av paketresa.
 • Om kunden har betalat inkvartering som ingår i paketresan på nytt, ersätts hotellinkvartering i enlighet med det ursprungliga avtalet ur säkerheten.
 • Enbart charterflygtransport.

För vilka utgifter kan ersättning inte sökas?

Ur säkerheten ersätts till exempel inte

 • ekonomiska förluster till följd av förlorad arbetstid
 • reseförsäkring
 • utgifter för vaccinationer
 • ersättning för besvikelse över att semestern blivit förstörd
 • utflyktspaket som köpts på resmålet

Dessa ersättningar kan sökas hos konkursboet och de behandlas på samma sätt som andra fordringsägares krav.

Ur säkerheten ersätts inte heller resor där betalaren utgörs av ett företag, inte heller presentkort utan vederlag, dvs presentkort som har utdelats i reklamsyfte.

Anvisningar till konsumenter som inte har köpt en paketresa (t.ex. endast inkvartering)

Om du enbart har köpt inkvartering eller annan enskild resetjänst av Celeste Ab (Citytravel) är ansökan om ersättning beroende av betalningssättet.

 • Om du har betalat med kreditkort, skicka begäran om rättelse till kreditbolaget. Kunder som har betalat med kreditkort har rätt att avstå från att betala fakturan. Om du redan har betalat fakturan har du rätt att få tillbaka pengarna från det kreditbolag som har finansierat köpet.
Publicerad 20.4.2017
Uppdaterad 20.4.2017