Översvämningsdirektivet

Syftet med översvämningsdirektivet är att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Ålands preliminära bedömning av översvämningsrisker omfattas av det klimat-PM från 2009 där det framgår att Åland inte har några utpekade områden med betydande översvämningsrisker, enligt definitionen i direktivet. Klimat-PM:et har uppdaterats under 2014.

Publicerad 12.5.2015
Uppdaterad 20.5.2015