Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands maritima nätverk

Ålands maritima nätverk samlar den maritima sektorn och har som mål att skapa tillväxt inom de maritima näringarna på Åland. Till den maritima sektorn hör bl.a. rederier, konsultfirmor, företag som erbjuder utrustning, finansiering, försäkring, juridik och olika form av service samt handel. Bransch- och intresseorganisationer samt landskapet, staten och kommunerna påverkar också den maritima sektorn på olika sätt.

Bakgrund

Mariehamns stads sjöfartspolitiska kommitté föreslog i sin slutrapport från år 2015 att en formell expertgrupp och informella nätverk bildas för att stärka sjöfartsnäringen och dess kringnäringar på Åland. Förslaget har diskuterats med näringsavdelningen, Högskolan på Åland och företrädare för de olika näringarna. Slutsatsen var att man först behöver reda ut vilka aktörer som är intresserade av samverkan och vilka frågor man kan samarbeta kring.

Kreativ verkstad

Landskapsregeringen arrangerade den 29 september 2015 en kreativ verkstad där de maritima näringarnas representanter tillsammans identifierade frågeställningar och kom med lösningsförslag för hur man kan skapa tillväxt inom näringarna. Med tillväxt avses ökad ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning inom de maritima näringarna på Åland samt förbättrad användning av den kunskap som redan finns lokalt och globalt likväl som ökad ny kunskap inom näringarnas områden. Tillväxt innebär såväl expansion för existerande företag som nyetableringar. Resultatet från verkstaden redovisas under bilagan "Redovisning av Maritima Åland". 

Praktisk verkstad

Den 15 december 2015 arrangerades en praktisk verkstad för det maritima nätverket. Syftet med den praktiska verkstaden var att på basen av de fem valda fokusområdena från träffen den 29 september formulera aktivitetsplaner för 2016 för varje område. Fokusområdena är:

  1. Samarbete och samverkan – Åland Maritime Network
  2. Benchmarking och internationella partnerskap
  3. Kompetens och kompetensutveckling
  4. Forskning och utveckling
  5. Varumärket maritima Åland – kommunikation och lobbying

Fokusområdena anger vad som bör hanteras för att skapa tillväxt i den maritima sektorn på Åland (se bilagan ”Fokusområden” för närmare beskrivning av de olika områdena). För varje fokusområde bildades en arbetsgrupp som driver processen framåt under 2016. Hör gärna av dig till maritimt.natverk@regeringen.ax om du vill ansluta till någon grupp. Resultatet från den praktiska verkstaden redovisas i bilagan ”Resultat från den praktiska verkstaden 15 december 2015”. Den presentation som processledare Jonny Eriksson, Graffman Ab, höll under verkstaden finns i bilagan ”Presentation ÅMN Praktisk verkstad 15122015”.

Strategisk verkstad

Den 4 mars 2016 höll Ålands maritima nätverk en strategisk verkstad under temat internationalisering och plattform för nätverket. Verkstaden inleddes med två inspirerande föredrag; ”Megatrender och internationella nätverk” av VD Bengt Avellan, HP Kyla och Värme, samt ”Central Baltic-programmet 2014-2020 - ett medel för en stärkt plattform?”, av Information Officer Ester Miiros, Central Baltic Programme.

Därefter arbetade verkstadens deltagare med att identifiera vad som kan och bör göras i ett treårigt perspektiv inom de fem tidigare definierade fokusområdena. Resultatet blev fem olika projektidéer att arbeta vidare med. Projektidéerna beskrivs i bilagan ”Projektideer ÅMN”.

I bilagan ”Presentation ÅMN strategisk verkstad” finns de presentationer som hölls under den strategiska verkstaden.

Seminariet Maritima kluster och nätverkande

På Sjöfartens Dag den 12 maj 2016 arrangerade Ålands landskapsregering seminariet Maritima kluster och nätverkande med talare som Finlands kommunikationsminister Anne Berner och Ålands finansminister Mats Perämaa. Specialforskare Tapio Karvonen från Åbo universitet höll föredraget ”Finlands maritima kluster – nuläge och framtidsutsikter” (se bilagan ”Finlands maritima kluster”). Hela seminarieprogrammet finns i bilagan ”Program Maritima kluster och nätverkande”.

Stormöte

Den 15 december 2016 höll nätverket ett stormöte med ett sextiotal deltagare. Eftermiddagen inleddes med information om pågående nätverksaktiviteter, så som projekten Adapt och Onboard-Med, nätverksluncher och mässkoordinering. Därefter fanns tid för mingel och nätverkande innan dagen avslutades med korta föredrag från aktörer i den maritima branschen; Jan Limnell från Alandia försäkring, Sari Venho från Visit Åland, Ulf Hagström från Viking Line, Eva Mikkola-Karlström från Godby Shipping samt Johan Nyström från Ecomar. Presentationerna finns som bilagor på denna sida.

Nätverksaktiviteter 2018

Under 2018 hålls tre nätverksluncher:

  • Fredagen 2 februari kl. 11.30 på Indigo
  • Fredagen 27 april kl. 11.30 på Restaurang Nautical
  • Fredagen 21 september kl. 11.30 på Indigo

Nätverksmingel:

  • Fredagen 23 november kl. 15.00 - 17.00 på Kvarter 5

Sjöfartens dag:

  • Sjöfartens dag 24 maj på Alandica kultur och kongress 

Mera information kommer per e-post före varje tillfälle.

Man kan ansluta sig till nätverket genom att meddela sitt namn, företag/organisation och epostadress till maritimt.natverk@regeringen.ax.

Projektgruppen för det maritima nätverket

Linnéa Johansson, avdelningschef vid landskapsregeringen, Ronny Eriksson, VD för Långnäs hamn Ab, Terese Flöjt, verksamhetsutvecklare för information och näringslivskontakter vid Mariehamns stad samt Jörgen Pettersson, lagtingsledamot och publisher för Ålands sjöfart.

Publicerad 18.8.2015 kl. 15:12
Uppdaterad 30.4.2018 kl. 08:03