Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

En kraftsamling för tillväxt och inflyttning

I början av januari 2015 arrangerades en kreativ verkstad och den sista februari hade totalt 65 idéer med förslag på hur Åland ska utvecklas lämnats in. En beredning som har involverat såväl Tillväxtrådet som Samordningsgruppen för Turismstrategin har resulterat i ett antal förslag som nu vidareutvecklas.

Målsättningen med utvecklingsprojekten är att de ska stimulera entreprenörskap, utveckla och förstärka varumärket Åland så antalet besökare, inflyttare och affärspartners ökar samt stimulera innovation och digitalisering genom satsningar på kreativa sektorer. Projekt som samlar många samarbetsparter och gynnar ännu fler prioriteras, dels för att det är grunden i ”teamarbetet”, dels för att dessa ofta bör ges en extra stimulans för att konkret gå från ord till handling.

Huvudfokus ligger på idéerna och inte på vem som är genomförare. Nästa steg har varit att inleda diskussioner med de parter som berörs och sedan besluta om genomförandet. För att samla aktörer, vilket är grunden med teamtanken, föreslås att insatser görs som riktar in sig på utveckling av alla regioner på Åland.

Fördelning av finansiering

I slutet av september fastställde Ålands landskapsregering fördelningen av finansiering till genomförandet av utvecklingsprojekten. Totalt att fördela 1.200.000 euro.

Tanken att kreativ utveckling sker i ett brett samarbete har genomsyrat hela processen från initiativ till förverkligande av utvecklingsprojekten. Nyckelorden är tillväxt, inflyttning, modernisering, digitalisering och internationalisering. Det åländska näringslivet, bransch-organisationer, tredje sektorn och privatpersoner har bidragit och engagerat sig i arbetet. Formuleringen av de separata finansieringsbesluten görs i samarbete med berörda parter och avtal skrivs med varje aktör som ansvarar för genomförandet. Målsättningen med utvecklingsprojekten är att de ska stimulera entreprenörskap, utveckla och förstärka varumärket Åland så antalet besökare, inflyttare och affärspartners ökar samt stimulera innovation och digitalisering genom satsningar på kreativa sektorer.

Inom ramen för varumärkesarbetet tas dessutom ett samlat grepp om marknadsföring och kommunikationen av MatÅLAND i samarbete med producenter och distributörer m.fl. intressenter. Förutom att marknadsföra livsmedel producerade på Åland görs den åländska matupplevelsen till en reseanledning. Arbetet bygger vidare på de långsiktiga insatser som har gjorts för att höja kvaliteten, lönsamheten och konkurrenskraften för livsmedelsproducenter och förädlare. Kommunikationen ska ske i linje med den hållbara livsmedelsstrategin som utarbetas för Åland.

I enlighet med landskapets andra tilläggsbudget för år 2015 beviljas medel till följande produktidéer och till nedanstående belopp:

Fördelning av finansiering

Utvecklingsprojekt

Belopp €

Centrumutveckling i Mariehamn - Ålands Metropol 90.000
Digitalisering av skärgården 205.000
Upplevelser på landet 90.000
Film på Åland 250.000
Tillgänglighetsguide 40.000
Varumärket Åland 60.000
Turistisk båttrafik 45.000
Evenemangsutveckling och kalender 130.000
Flytta till Åland - mässa i Utrecht 40.000
MatÅLAND 250.000

Totalt

1.200.000

Publicerad 15.5.2015 kl. 14:32
Uppdaterad 22.7.2020 kl. 14:56