Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Allmänna handlingar och sekretess

Offentlighetsprincipen har gamla anor i Norden och baserar sig på tanken att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar. I landskapet stadgas om allmänna handlingars offentlighet i en landskapslag från 1977. Enligt denna är huvudregeln den att en till landskapsregeringen ingiven eller insänd handling är offentlig så snart den registrerats som mottagen. Det finns vissa undantag från denna huvudregel, bland annat anbud i offentliga upphandlingar som inte blir offentliga förrän avtal har ingåtts. Handlingar som upprättas inom landskapsregeringen för ärendes beredning samt förslag eller utkast till avgörande är inte offentliga förrän ärendet har slutbehandlats hos landskapsregeringen.

I lag har även angetts grunder för när handling ska hållas hemlig vid landskapsregeringen. Det kan t.ex. röra sig om känsliga uppgifter gällande enskilda personer inom hälso- och sjukvården eller skolväsendet. Om landskapsregeringen anser att grunderna för hemlighållande är uppfyllda ska anteckning om hemlighållandet göras och de hemlighållna handlingarna ska förses med stämpel eller annan anteckning om att de ska hållas hemliga. Om landskapsregeringen vägrar ge ut en handling har du rätt att få ett beslut som får överklagas genom besvär.

Publicerad 12.5.2015 kl. 13:07
Uppdaterad 8.7.2015 kl. 15:39