Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vy över Bomarsunds bron
Vy över Bomarsunds bron

Nya Bomarsundsbron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Den nuvarande bron har nått slutet på sin tekniska livslängd och har nedsatt bärighet och måste därför ersättas med en ny bro. Bomarsundsbron i Sunds kommun spänner över Bomarsunds fästningsområde och Prästö på landsväg 2 och byggdes 1958 som en bågbro med valv av betong med en totallängd på ca 67 m, spännvidd 58 m, och en fri bredd 4 m. Under bron är den segelfria höjden 3 m.  Den nya bron ska vara dubbelriktad med en GC-bana längs södra kantbalken och syftet är att upprätthålla en god, hållbar, trafikförbindelse till den nordöstra delen av Åland för tyngre och lättare trafik för lång tid framåt. Dessutom ska en trafiksäker trafiklösning intill befintlig bro upprätthållas under entreprenadtiden.

Projektet omfattar byggande av en tillfällig vägförbindelse över sundet, rivning av nuvarande bro och byggnation av en ny bro som uppfyller målsättningarna.
Entreprenaderna planeras att upphandlas i tre block.

Entreprenadblock 1: Omfattar montering, demontering och uthyrning av en tillfällig bro.
Entreprenadblock 2:  Omfattar vägbyggnadsarbeten för tillfällig väg och grundläggning för tillfällig bro, projektering av grundläggningen, rivning av nuvarande bro.
Entreprenadblock 3: Omfattar byggande av ny bro över Bomarsund och byggnation av nya vägar, gång- och cykelbanor, avetablering av tillfällig vägförbindelse, grundläggning för tillfällig bro. och Återställning av markytor.

Målsättningarna med projektet är följande:

 • Att nuvarande bro över Bomarsund ersätts med en ny bro i samma läge som nuvarande bro innan den nuvarande bron måste tas ur trafik på grund av de skador och kapacitetsbegränsningar som bron uppvisar.
 • En trafiklösning där trafiken leds över en tillfällig trafikled över Bomarsund under byggtiden arbetas fram. (1,5 år, konstruktions- och trafiksäkerhet prioriteras)
 • Nuvarande bro rivs inom projektet.
 • Att genomströmningsarean i sundet under bron inte minskas.
 • Underfartshöjden under bron är idag 3,0 m + 0,6m vid medelvatten. I projektet eftersträvas att minst bibehålla samma underfartshöjd.
 • Bron ska byggas för dubbelriktad trafik och förses med GC-bana längs södra kantbalken.
Vad händer just nu?

Vad?
 Just nu arbetar vi med projektering av förfrågningsunderlag och upphandlingar.

Tid?   

 • Entreprenadblock 1: Upphandlingen avslutad, avtalstecknande planeras under vecka 34, 2020.
 • Entreprenadblock 2: Upphandling av entreprenaden pågår, sista anbudsdag 27/8 2020.

 • Entreprenadblock 3: Projektering pågår, beräknas vara klar för upphandling i början av oktober 2020.

Hur påverkar det mig?

 • Som trafikant påverkas du genom att trafiken flyttas till en tillfällig trafikförbindelse, söder om nuvarande bro.
 • Vid entreprenadarbetena förekommer ibland bullrande arbete. Ålands landskapsregering gör allt för att minska störningar och arbetet kommer därför att ske vardagar 07-19:00.
   

Hur påverkar entreprenaden båttrafiken/farleder?
Farleden stängs av för båttrafik under entreprenadtiden för entreprenadblock 2 och 3. Avstängningen behövs för att säkerställa arbetssäkerheten för entreprenören och säkerheten för allmänheten.

Vad händer just nu bottom?

Löpande information om våra vägprojekt kan hittas på
www.kartor.ax

 

Publicerad 29.4.2020 kl. 14:12
Uppdaterad 11.8.2020 kl. 08:51