Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vy över Bomarsunds bron
Vy över Bomarsunds bron

Nya Bomarsundsbron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Den nuvarande bron måste bytas ut då den har nått slutet på sin tekniska livslängd och har nedsatt bärighet. Bomarsundsbron i Sunds kommun spänner över Bomarsunds fästningsområde och Prästö på landsväg 2. Den byggdes 1958 som en bågbro med valv av betong med en totallängd på ca 67 m, en spännvidd på 58 m och en fri bredd på 4 m. Under bron är den segelfria höjden 3 m.

Den nya bron ska vara dubbelriktad med en GC-bana längs södra kantbalken. Syftet är att upprätthålla en godoch hållbar trafikförbindelse till den nordöstra delen av Åland för alla trafikslag, för en lång tid framåt. Nuvarande bro innebär en stor begränsning för både tung trafik och GC-trafikanter genom att bron har begränsad bärighet och växelvis enkelriktad trafik. Under projektet leds trafiken över en tillfällig trafiksäker trafiklösning intill dagens broläge.

Vad händer just nu?

Trafikomläggning torsdag den 11/2 2021

• Under entreprenadtiden leds trafiken ner på en tillfällig vägförbindelse och över en tillfällig bro till andra sidan av sundet. Därifrån leds trafiken på nybyggd tillfällig väg tillbaka upp till landsvägen.
• Trafiken över tillfälliga bron kommer inledningsvis att ske utan trafikljus, då sikten är god när man kommer fram till bron.
• Trafikregleringen kommer att fungera som den gjorde över gamla bron innan entreprenadarbetena, dvs trafiken mot Prästö kommer att ha företräde.

Sänkta hastigheter

På omfartsvägen genom entreprenadområdet kommer hastighetsbegränsningen att vara 30 km/timme och på tillfälliga bron max 20 km/timme.
Den tillfälliga bron kommer endast att tillåta växelvis trafik i en fil.

 

 

 

Löpande information om våra vägprojekt kan hittas på
www.kartor.ax

 

Publicerad 29.4.2020 kl. 14:12
Uppdaterad 10.2.2021 kl. 15:22