Vy över Bomarsunds bron

Nya Bomarsundsbron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Den nuvarande bron måste bytas ut då den har nått slutet på sin tekniska livslängd och har nedsatt bärighet. Bomarsundsbron i Sunds kommun spänner över Bomarsunds fästningsområde och Prästö på landsväg 2. Den byggdes 1958 som en bågbro med valv av betong med en totallängd på ca 67 m, en spännvidd på 58 m och en fri bredd på 4 m. Under bron är den segelfria höjden 3 m.
Den nya bron ska vara dubbelriktad med en gång- och cykelbana längs södra kantbalken. Syftet är att upprätthålla en godoch hållbar trafikförbindelse till den nordöstra delen av Åland för alla trafikslag, för en lång tid framåt. Nuvarande bro innebär en stor begränsning för både tung trafik och GC-trafikanter genom att bron har begränsad bärighet och växelvis enkelriktad trafik. Under projektet leds trafiken över en tillfällig trafiksäker trafiklösning intill dagens broläge.

Vad händer just nu?

Onsdag den 14/12 2022 är det trafikomläggning på Bomarsundsbron.

•    Nya Bomarsundsbron öppnas för trafik den 14/12.
•    Trafiken kommer att flyttas från den tillfälliga bron och omfartsvägen till den nya bron, så att tillfälliga bron och omfartsvägen kan tas bort och arbetena med landsvägen kan färdigställas.
•    Trafiken kommer att regleras med trafikljus.
•    Trafikanterna ska vara beredda på köbildning och reservera extra tid.

 

Bakgrund

Projektet som helhet omfattar byggande av en tillfällig väg- och broförbindelse över sundet, rivning av nuvarande bro, byggnation av en ny bro, samt borttagning av tillfällig väg- och broförbindelse.

Entreprenadarbetena har delats in i tre olika upphandlingar.

  • Entreprenadblock 1: Omfattar montering, demontering och uthyrning av en tillfällig bro.
  • Entreprenadblock 2:  Omfattar vägbyggnadsarbeten för tillfällig väg och grundläggning för tillfällig bro, projektering av grundläggningen, rivning av nuvarande bro.
  • Entreprenadblock 3: Omfattar byggande av ny bro över Bomarsund och byggnation av nya vägar, gång- och cykelbanor, avetablering av tillfällig vägförbindelse, grundläggning för tillfällig bro och återställning av markytor.

Hur påverkar det mig?

Som trafikant påverkas du genom att trafiken flyttas till en tillfällig trafikförbindelse, söder om nuvarande bro.

Vid entreprenadarbetena förekommer ibland bullrande arbete. Ålands landskapsregering gör allt för att minska störningar och arbetet kommer därför att ske vardagar 07-19:00.

Från och med måndag den 26 oktober 2020 stängs farleden som omfattas av entreprenadområdet av för allmän båttrafik. Den hålls stängd under entreprenadtiden av säkerhetsskäl.

Tidplan

  • Entreprenadblock 1: Upphandlingen är klar och avtal tecknat med Eriksson Bygg Ab. Montage av tillfällig bro planeras kring årsskiftet 2020-2021.
  • Entreprenadblock 2: Upphandlingen är klar och avtal tecknas med Eriksson Bygg Ab vecka 42. Byggstart oktober 2020.
  • Entreprenadblock 3: Upphandling av entreprenaden startar V42 och byggstart planeras till april 2021. Entreprenadarbetena planeras, i sin helhet, vara klara under våren 2023.

Löpande information om våra vägprojekt kan hittas på
www.kartor.ax