Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vy över Bomarsunds bron
Vy över Bomarsunds bron

Nya Bomarsundsbron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Den nuvarande bron måste bytas ut då den har nått slutet på sin tekniska livslängd och har nedsatt bärighet. Bomarsundsbron i Sunds kommun spänner över Bomarsunds fästningsområde och Prästö på landsväg 2. Den byggdes 1958 som en bågbro med valv av betong med en totallängd på ca 67 m, en spännvidd på 58 m och en fri bredd på 4 m. Under bron är den segelfria höjden 3 m.

Den nya bron ska vara dubbelriktad med en gång- och cykelbana längs södra kantbalken. Syftet är att upprätthålla en godoch hållbar trafikförbindelse till den nordöstra delen av Åland för alla trafikslag, för en lång tid framåt. Nuvarande bro innebär en stor begränsning för både tung trafik och GC-trafikanter genom att bron har begränsad bärighet och växelvis enkelriktad trafik. Under projektet leds trafiken över en tillfällig trafiksäker trafiklösning intill dagens broläge.

Vad händer just nu?

Ålands Landskapsregering har den 29 april 2021 tecknat avtal med Eriksson Bygg Ab för entreprenad 3 i utbytet av Bomarsundsbron. Arbetet med den nya bron startar direkt efter att nuvarande entreprenad avslutas. Entreprenadarbetena ska vara färdigställda i slutet av februari 2023.

Entreprenaden omfattar att bygga den nya bron över Bomarsund inklusive anslutande vägar och en ny gång- och cykelbana. I uppdraget igår det också att ta bort tillfälliga trafiklösningar och återställa entreprenadområdet. Entreprenaden kommer att genomföras i ett, för Åland, viktigt kulturminnesområde och ställer stora krav på samarbete med andra aktörer i området. I planeringen av projektet har hänsynstaganden fortlöpande gjorts för att skydda de kulturvärden som riskerar att beröras, samt att minska den negativa påverkan av entreprenadarbetena för turism och kulturminnesvård i området. Det goda samarbetet med kulturbyrån och fastighetsverket kommer att fortsätta under entreprenadtiden.

 

 

Löpande information om våra vägprojekt kan hittas på
www.kartor.ax

 

Publicerad 29.4.2020 kl. 14:12
Uppdaterad 29.4.2021 kl. 16:22