Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vy över Brändöströmsbron
Vy över Brändöströmsbron

Nya Brändöströmsbron

Broutbytesprojektet 2017-2027

 

Vad händer med Brändöströmsbron?
Under våren 2020 har vi upphandlat entreprenadarbetet med att byta ut bron över Brändöström. Anbud  har nu utvärderats och Eriksson Bygg ab har utsetts till entreprenör. 
Byggstarten är nu planerad till juni 2020. Färdigställandetiden är planerad till hösten 2022. 

Den nuvarande bron har nått slutet på sin tekniska livslängd. Bron är en hängbro, byggd 1958, förstärkt på 1980-talet och reparerad i två omgångar 2006 och 2010. Bron är idag viktbegränsad till 50 ton (fordonskombination), 26,5 ton (enskilt fordon) vilket medför att man inte kan använda fulla lastkapaciteten hos fordonskombinationer eller fordon när man trafikerar östra delen av Föglö.

Projektets målsättningar är att:

Nuvarande bro över Brändöström ska ersätts med en ny bro i samma läge som nuvarande bro.Den nya bron ska uppfylla gällande trafiklaster på allmänna vägar inklusive speciallast LM1, LM2 och LM3

  • Trafiklösningen under entreprenadtiden innebär att trafiken leds över en tillfällig väg och bro över sundet söder om nuvarande bro.
  • Trafiklösningen på den nya bron ska ta hänsyn till behovet hög trafiksäkerhet på grund av de många sommarstugeanslutningarna strax före bron på Sonnbodasidan.
  • Nuvarande bro rivs inom projektet.
  • Genomströmningsarean i sundet under bron bibehålls.
  • ​Nuvarande underfartshöjden under bron bibehålls.
Vad händer just nu?

Vad?
Just nu arbetar vi med att avverka skogen inom entreprenadområdet, planeringen av tillfällig bro och geotekniska undersökningar.
Varför?
För att säkerställa ett fungerande trafiksystem.

Tid?
Juni-september 2020
Byggnation av tillfällig vägförbindelse
Okt-nov 2020
Rivning av nuvarande bro och flytt av trafik.
Nov 2020-okt 2022
Byggnation av ny bro med tillhörande vägbyggnadsarbeten samt rivning av tillfällig vägförbindelse inkl. tillfällig bro

Hur påverkar det mig?

  • Under entreprenadtiden leds trafiken ner på en tillfällig vägförbindelse och över en tillfällig bro till andra sidan av sundet. Därifrån leds trafiken på nybyggd tillfällig väg tillbaka upp till landsvägen österut.
  • Den tillfälliga bron planeras av entreprenören och ska uppfylla reducerade lastkrav för allmänna vägar där största totalvikten för fordonskombinationer är begränsad till 60 ton och enskilda fordon till 32 ton.
  • Den tillfälliga bron blir ca 4 m bred med ett körfält. Då man kommer att ha sikt över hela bron sker trafiken växelvis över brom utan trafikljus. Trafikmängden på platsen är så liten att lätt trafik samsas med fordonstrafiken på den tillfälliga bron.

Hur påverkar entreprenaden båttrafiken under Brändöströmsbron?
Farledsområdet som omfattas av entreprenadområdet stängs av för allmän båttrafik under entreprenadtiden av säkerhetsskäl.

Sänkt hastighet till 30 km/h.

På omfartsvägen genom entreprenadområdet kommer hastighetsbegränsningen att vara 30 km/timme. Den tillfälliga bron kommer endast att tillåta växelvis trafik i en fil.

Vad händer just nu?

Löpande information om våra vägprojekt kan hittas på
www.kartor.ax

Publicerad 6.2.2020 kl. 10:06
Uppdaterad 16.6.2020 kl. 08:31