Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bekämpning av coronavirussmitta inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i hemmet

Uppdaterad version 24.3.2022

Denna rekommendation ersätter landskapsregeringens utskick från 3.7.2020 (70 S3 030720), den uppdaterade versionen från 27.8.2020 (82 S3 2708020), 2.11.2020 (118 S3 021120), 3.2.2021 (16 S3 030221), 29.3.2021 (53 S3 290321), 1.6.2021 (93 S3 010621), 24.6.2021 (120 S3 240621), 6.10.2021 (170 S3 061021) och 1.12.2021 (198 S3 011221),18.1.2022 (15 S3 18.01.22) och 1.3.2022 (51 S3 1.3.2022) om förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt. Den nya uppdaterade rekommendationen är en gemensam anvisning given av landskapsregeringen och Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS). Rekommendationen tillämpas till 1.5.2022.

Dessa rekommendationer kan tillämpas i socialvårdens verksamhetsenheter som tillhandahåller långtidsvård med heldygnsomsorg till exempel för äldre och personer med funktionsnedsättning, inklusive klienter inom psykiatrisk rehabilitering som bor vid effektiviserad boendeservice.

Anvisningarna grundar sig på skyldigheten i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att vidta åtgärder för att minska och förhindra spridningen av infektioner: bekämpning av vårdrelaterade infektioner (17 §), karantän (60 §) och isolering (63 §).

Symtom på coronavirus och smitta

Coronaviruset smittar genom dropp- och kontaktsmitta när en person hostar och nyser. Viruset kan också smitta via förorenade händer och ytor. Coronaviruset kan smitta 1-2 dagar före symtomen börjar. En symtomfri person kan också smitta andra. Vaccinering minskar kraftigt risken att bli allvarligt sjuk och minskar även betydligt risken att bli smittad, men man kan ändå bli infekterad och sprida smitta till andra. 

Coronaviruset orsakar en luftvägsinfektion vars vanligaste symtom är feber, hosta och/eller andnöd. Symtomen för covid-19-infektion är inte nödvändigtvis typiska hos de äldre. Hos de äldre kan symtomen vara ett försämrat allmäntillstånd, yrsel eller diarré.

Nyckelfaktorer i bekämpningen av smitta är:

 • vaccinering mot covid-19
 • att de vanliga försiktighetsåtgärderna följs vid behandlingen av alla boende
 • noggrann hand- och hosthygien
 • korrekt städning av vårdomgivningen
 • att undvika onödiga förflyttningar av de boende  
 • bra kommunikation

Om det finns misstanke om en infektion som har orsakats av coronavirus (covid-19) hos en boende, en anställd eller en besökare ska man kontakta ÅHS coronatelefon.

Äldre sköra personer har en större risk att drabbas av allvarlig covid-19. På Åland vaccinerades de äldre på boendena redan tidigt år 2021. Det har visat sig att de grupper som fick coronavaccin med 3-4 veckors mellanrum har utvecklat ett sämre försvar mot covid-19 och rekommenderas en kompletterande tredje dos. Denna genomfördes under hösten 2021 inom institutioner och effektiverade serviceboenden. Äldre som bor i eget hem har fått vaccindoserna med längre mellanrum och anses ha ett bättre vaccinationsskydd.

Skyddande av klienterna och personalen

Arbetsgivaren ska se till att personalen har den kunskap och kompetens som behövs för att förebygga och bekämpa infektioner. Personal som är sjuk ska inte gå till jobbet. Dessutom ska de anställda kunna känna igen symtom på luftvägsinfektion och agera rätt när de upptäcker symtom. Situationen på enheten måste följas aktivt. Klienter som uppvisar symtom på luftvägsinfektion ska i mån av möjlighet placeras i ett eget rum och inom samma enhet. Om flera klienter placeras i samma rum, får personer med symtom och symtomfria personer inte vårdas i samma rum. Vid behov kan smittskyddsläkaren utnyttja möjligheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar att försätta en smittad person i isolering (63 §) och en exponerad person i karantän (60 §).

Personalen ska i alla situationer särskilt tänka på att försöka upptäcka eventuella fall av coronavirussmitta i ett så tidigt skede som möjligt.

Gemensamma utrymmen på verksamhetsenheten

Fortsättningsvis bör enheterna för boendeservice planera för att det hålls tillräckligt avstånd då det är samlingar och annan daglig sysselsättning i enhetens allmänna utrymmen.

Personalen bör ändå tillgodose klienterna en meningsfull vardag och t.ex. ordna dagsprogram i grupper där det är möjligt att hålla ett tillräckligt avstånd. För att upprätthålla klienternas funktionsförmåga är det därmed extra viktigt att personalen skapar nya kreativa lösningar som aktiverar klienterna.

 • Vid gemensamma aktiviteter behövs inte skyddsutrustning när epidemin på Åland är i utgångsnivån.
 • I spridningsfasen rekommenderas alla att använda mun- och nässkydd.

Verksamhetsenheterna rekommenderas att fortsätta med att hålla fast vid goda hygien- och städrutiner och speciellt ytor som är utsatta för beröring ska rengöras ofta (t.ex. dörrhandtag, handtag för lådor, fjärrkontroller, tangentbord, stolshandtag, rollatorhandtag samt mobiltelefoner och nycklar).

 • Om det finns boende med symtom vid enheten begränsa användningen av gemensamma utrymmen
 • Fortsatt effektiv städning av vårdmiljön. Fäst särskild uppmärksamhet på ytor som berörs ofta, bordsytor och toaletter.

Förhindrande av smittspridning på verksamhetsenheten

 • Säkerställ att anställda inte kommer till arbetet om de är sjuka. Begär vid behov att företagshälsovården gör en bedömning. Detta är särskilt viktigt om personen har symtom på luftvägsinfektion.
 • Se till att personalomsättningen är så liten som möjligt.  
 • Följ med om nya boende som flyttar in vid verksamhetsenheten får symtom på coronavirusinfektion (feber, hosta och/eller andnöd). Kontakta coronatelefonen vid ÅHS.
 • Se till att besök ordnas på ett tryggt sätt.

Testning av klienter vid enheter med heldygnsomsorg

ÅHS informerar om det blir ändringar gällande testning för covid-19 vid enheter med heldygnsomsorg.

 • Utgångsnivån; rekommenderas att nya klienter och klienter som flyttas mellan enheter genomgår en sållning gällande behov att testas för covid-19. För ändamålet används ett formulär som tagits fram av ÅHS. Vid avvikande svar kontaktas coronatelefonen vid ÅHS för eventuell provtagning.
 • Spridningsfasen; rekommenderas att alla nya klienter och klienter som flyttas mellan enheter ska testas för covid-19.

Blanketten för sållning av covid-19 finns tillgänglig under följande länk: Till blanketten (länken finns på ÅHS webbplats som pdf) 

De olika faserna finns definierade i ”Handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland” - reviderad 20.12.2021.

Handlingsplanen hittar du under rubriken Handlingsplan i menyn härintill. 

Anvisning för personal i användning av skyddsutrustning

I utgångsnivån;

Det rekommenderas att personal på boendeservicenheter för vård och omsorg dygnet runt för äldre använder kirurgiskt mun- och nässkydd i klientnära arbete (med nära kontakt avses kontakt som är under två meter). Användning av munskydd i klientnära arbete rekommenderas fortsättningsvis.

För övrigt ska man sörja för en omsorgsfull hand- och hosthygien.

Information om hygien- och städrutiner samt anvisningar hur man använder skyddsutrustning finns på ÅHS webbplats

Personalen ska handleda klienterna i att iaktta god hand- och hosthygien och se till att det finns tillgång till flytande tvål och pappershanddukar eller alkoholhaltigt handdesinfektionsmedel och att dessa är placerade på lämpliga ställen.

Anställda som insjuknar eller visar symtom ska inte komma till jobbet. Anställda som utsatts för smitta ska vara i karantän enligt smittskyddsansvarig läkares instruktioner.

Om en klient har testat positivt för covid-19 ska personalen, oberoende av nivå eller fas, använda andningsskydd FFP2 om man är flera i samma rum (förutom vid kaffe- och matpauser, men då hålla distans).

Ytterligare information ges från ÅHS om vad som gäller då det förekommer covid-19-positiva klienter vid boendeservice-enheter.  

I spridningsfasen;

 • Rekommenderas att all personal inom sjukvård och omsorg har mun- och nässkydd som miniminivå i närkontakt med klienter. Visir kan användas som tillägg.
 • Vid utomhusaktiviteter är användning av skyddsutrustning inte nödvändig om patienter/klienter är symptomfria.

Personalen ska introduceras i hur visir/mun- och nässkydd används på korrekt sätt. Viktigt är även att introducera vikarierna i gällande hygien- och städrutiner på enheten samt användning av skyddsutrustning. Personalen ska ges ändamålsenliga anvisningar om användningen av visir samt om desinficering av visir.

Beakta följande rekommendationer när besök ordnas vid socialvårdens verksamhetsenheter

För att stödja äldre klienters välmående bör personalen på alla sätt försöka utveckla och tillämpa säkra sätt för de äldre att träffa sina anhöriga och närstående.

Följande punkter är bra att beakta för att besöken ska bli trygga:

 • Endast friska personer utan symtom får komma på besök till verksamhetsenheten.
 • Besökaren får instruktioner för hur ett tryggt besök kan göras när han eller hon kommer till enheten eller per telefon innan besöket. Instruktionerna ska även finnas vid ingången till verksamhetsenheten.
 • Besökaren följer rekommendationen om god handhygien
 • Personalen handleder och hjälper besökaren med handhygienen och användningen av skydd när det är nödvändigt.
 • Flytande tvål, handdukspapper eller handsprit för handdesinfektion ska vara lättillgängligt.
 • Betona vikten av god hand- och hosthygien för personalen, de boende och besökarna.
 • Besökaren upprätthåller ett tillräckligt avstånd till andra klienter och personal när det är möjligt.
 • Besök ordnas på ett sådant sätt att besökaren så lite som möjligt behöver röra sig i gemensamma utrymmen. 
 • Vid besök utomhus är användning av skyddsutrustning inte nödvändig (om patienter/klienter/besökare är symptomfria).
 • Personalen visar hur besökaren kan kalla på personalen om det behövs.
 • Chefen för verksamhetsenheten ansvarar för att besöken genomförs på ett säkert sätt.

I utgångsnivån:

 • Besökare behöver inte ha visir eller mun- och nässkydd om klienten om besökaren främst vistas i klientens rum.
 • Då besökare vistas/uppehåller sig en längre tid i gemensamma utrymmen rekommenderas visir eller mun- och nässkydd.

I spridningsfasen:

 • Alla besökare bör ha visir eller mun- och nässkydd inomhus (om det inte finns några hälsoskäl som hindrar användning av mun- och nässkydd).
 • Om besökare och klient är vaccinerade behövs inte skyddsutrustning utomhus.

Besök kan begränsas bara med karantäns- eller isoleringsbeslut av smittskyddsläkare.

Om någon klient är i karantän eller isolering får man inte införa begränsningar för hela enheten.
 

Personalen informerar och handleder besökare i användning av visir eller mun- och nässkydd. Mera information om bekämpande av coronavirussmitta finns att tillgå på Institutet för hälsa- och välfärds webbplats. 

Andra funktioner kopplad till socialvårdens verksamhetsenhet

Socialvårdens verksamhetsenheter erbjuder förutom boende, olika stödtjänster till äldre som bor i det egna hemmet. Det är fråga om daglig verksamhet och stödtjänster som ges på verksamhetsenheten (såsom t.ex. måltidsservice, tvätt-, bad- och bastuservice). Till verksamhetsenheten kommer även olika tjänsteproducenter. Dessa stödtjänster är viktiga insatser för de äldre för att klara av sin vardag i hemmet.

Rekommendationen är att dessa funktioner ska fortsätta för att stöda de äldres välmående och möjlighet att bo kvar i sitt hem. Vid behov behöver verksamhetsenheten omorganisera verksamheten för att hindra smittspridning på verksamhetsenheten.

Till verksamhetsenheterna kan även olika tjänsteproducenter som t.ex. medicinsk fotvård och frisörbesök enligt överenskommelse komma för att ge nödvändiga tjänster. Det förutsätter att tjänsteproducenten använder skyddsutrustning enligt rekommendationerna och att de är symtomfria. Verksamhetsenheten ser till att tjänsteproducenten har lämpliga utrymmen och skyddsutrustning till sitt förfogande, där tjänsten kan utföras tryggt och säkert utan risk att smitta övriga klienter och vård- och omsorgspersonal. Det är önskvärt att enheterna planerar noggrant inför varje besök hur det ska ske och i vilka utrymmen. För att stöda äldres välmående bör enheterna se till att ordna olika aktiviteter för både de som bor på enheten och för de bor i sina hem.

Utgångsnivån:

 • Då deltagare utifrån deltar behövs ingen skyddsutrustning vid gemensamma aktiviteter.

I spridningsfasen:

 • Alla deltagare bör ha visir eller mun- och nässkydd inomhus.
 • Skyddsutrustning behövs inte vid gemensamma aktiviteter utomhus.

Coronavaccinering

Coronavirusvacciner skyddar effektivt mot covid-19 som orsakas av SARS-CoV-2-viruset.

Coronavaccinet minskar märkbart på utsöndringen av coronavirus och minskar därför också smittspridningen till andra. Vaccinet hindrar dock inte smittspridningen helt och hållet.

Efter vaccinationen är det fortfarande viktigt att se till hand- och hosthygienen, att inomhus använda visir eller mun- och nässkydd när det rekommenderas och ett tillräckligt avstånd inte kan hållas, för att bekämpa coronaviruset.

Se ÅHS aktuellt om coronavaccineringen.

Landskapsregeringen och ÅHS rekommenderar att boendeserviceenheter inom den privata och tredje sektorn antar denna rekommendation gällande användning av skyddsutrustning.

Publicerad 4.12.2020 kl. 10:00
Uppdaterad 29.3.2022 kl. 15:34