Covidintyg (Coronapass)

Coronapasset ”frystes” till och med den 28.2.2022 men från och med 1.3.2022 kan det åter användas och gäller till utgången av juni 2022. Bestämmelsen upphör att gälla från och med 1.7.2022.

Om det inte finns några begränsningar krävs inte heller något coronapass.

Vad är ett coronapass?

EU:s coronaintyg kan laddas ner från Mina Kanta-sidor. Intyget fungerar som ett coronapass. EU:s coronaintyg består av tre olika intyg: ett intyg över vaccination mot covid-19, ett intyg om covid-19-test och ett intyg om att man har tillfrisknat från covid-19. Alla tre intyg kan fungera som coronapass. 

Verksamhetsutövare kan börja använda coronapass som ett alternativ till gällande regionala coronabegränsningar. Passet kan göra det möjligt att komma in till tillställningar och evenemang. 

Mer information om covidintyget på ÅHS webbplats

Barn i åldern 16-17 år som inte har fått en full vaccinationsserie och personer som av medicinska skäl inte kan ta ett covid-19-vaccin har rätt till avgiftsfri covid-19-testning, om de behöver ett covidintyg som avses på denna sida.

När kan coronapasset tas i bruk?

Om begränsningar av restaurangverksamhet som fastställts genom förordning av statsrådet gäller på Åland, kan verksamhetsutövare som alternativ till begränsningarna kräva att kunderna och de som deltar i verksamheten visar upp ett coronapass för att få tillträde till en offentlig tillställning eller lokal.  
 
Om verksamhetsutövaren har tagit i bruk coronapasset gäller följande: 

 • Restaurangen behöver inte iaktta begränsningarna i öppettider, alkoholserveringstider, kundernas ankomst och vistelse, antalet kundplatser samt sittplatser vid ett bord eller vid något annan plan yta, som föreskrivs genom förordning av statsrådet.  
 • Vid offentliga tillställningar eller i utrymmen för kunder och deltagare behöver man inte iaktta de begränsningar som gäller deltagarantalet eller de skyldigheter som gäller deltagarnas placering. 

Om verksamhetsutövaren har tagit i bruk skyldigheten att visa upp pass får verksamhetsutövaren inte släppa in kunder eller sådana som deltar i evenemanget till en offentlig tillställning eller i en lokal om de inte kan visa upp ett intyg. Detta gäller inte barn under 16 år, som inte omfattas av skyldigheten att visa upp intyg. Verksamhetsutövaren ska säkerställa att kunder som inte har coronapass är under 16 år. 
 
I utrymmen för kunder och deltagare och på evenemang ska hygienkraven i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar iakttas. Restaurangerna ska uppfylla de allmänna skyldigheterna i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. 

Mer information:

Information för förplägnadsrörelser (restauranger)

Information om offentliga tillställningar

Information för de som har kund- och deltagarutrymmen

Allmän information på sidan Coronaviruset, covid-19

När kan coronapasset inte användas? 

Coronapasset kan inte användas som ett alternativ till begränsningarna om landskapsregeringen helt och hållet har förbjudit ordnandet av offentliga tillställningar. 

Var kan coronapasset krävas?

Verksamhetsutövare kan som alternativ till begränsningarna ta i bruk coronapasset i utrymmen som kunderna använder för rekreation under sin fritid. Sådana utrymmen är: 

 1. utrymmen inomhus och utomhus som används för offentliga tillställningar,
 2. förplägnadsrörelser,
 3. gym och andra utrymmen inomhus som används för idrott eller motion,
 4. allmänna bastur samt bassängutrymmen i simhallar, utomhusbad och badinrättningar samt omklädningsrum i omedelbar anslutning eller närhet till dem,
 5. dansplatser samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp,
 6. utrymmen inomhus vid nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparker,
 7. inomhuslekparker och inomhuslekplatser,
 8. museer, utställningsutrymmen och andra motsvarande kulturutrymmen.

Var kan coronapasset inte användas? 

Verksamhetsutövare kan inte ta i bruk coronapass i sådana lokaler och på sådana platser som kan anses vara nödvändiga eller väsentliga med tanke på normalt liv eller lagstadgade rättigheter. 

Coronapass får inte krävas till exempel i dessa lokaler: 

 • apotek  
 • detaljhandlare  
 • postkontor  
 • servicestationer  
 • bibliotek 

Dessutom är alla myndighetstjänster och offentliga förvaltningsuppgifter sådana lagstadgade eller nödvändiga tjänster.  

Kan coronapasset tas i bruk i restaurangverksamheten endast för vissa tider på dygnet eller för vissa utrymmen?

Coronapasset kan även tas i bruk endast för specifika veckodagar eller specifika tider på dygnet. Användningen av coronapasset ska beskrivas i verksamhetsutövarens plan för egenkontroll för att förhindra att coronasmitta sprids bland kunderna.   

Coronapasset kan också användas endast för ett specifikt, begränsat utrymme. Till exempel kan ett hotell kräva att kunderna uppvisar coronapass i nattklubben, men inte i lobbybaren. 

Om verksamhetsutövaren har tagit i bruk coronapasset, gäller det även anställda och andra medverkande?

Kravet på coronapass gäller inte anställda eller artister och inte till exempel:

 • spelare eller funktionärer i en idrottstävling
 • utställare på mässor
 • säljare i marknader

Coronapasset kontrolleras inte av dessa personer även om de befinner sig i samma utrymmen som publiken eller annars har direkt kontakt med publiken. Om en sådan person efter att ha utfört sina uppgifter sällar sig till publiken för att följa evenemanget ska coronapasset kontrolleras på samma sätt som för andra kunder, om arrangören har tagit det i bruk.

Hur hanteras coronapasset om det tas i bruk vid midnatt?

Om det finns begränsningar i kraft på Åland när dygnet byts, kan verksamhetsutövare ta i bruk coronapasset omedelbart. Då ska personalen be alla kunder om ett behörigt intyg kl. 00, och be de kunder som vistas i lokalen som inte har coronapass att avlägsna sig.  

Får man tillträde till en restaurang eller tillställning genom att uppvisa coronapasset, även om man är uppenbart sjuk?

På Åland gäller fortfarande de allmänna hygienkraven, enligt vilka restauranger bl.a. synligt måste informera personer som anländer som kunder att en person med symtom på coronavirus inte får komma in i förplägnadsrörelsen. Denna skyldighet kan inte åsidosättas även om man tar i bruk coronapasset.

Av vem kan covidintyget krävas?

Coronaintyg kan krävas av personer som är 16 år eller äldre. Verksamhetsutövaren ska dock säkerställa att en kund som kommer till tillställningen eller lokalen utan coronapasset är under 16 år. 

Hur meddelas kunderna att coronapasset tas i bruk?

I lagen fastställs inte separat hur kunder ska informeras om ibruktagande av coronapasset. Verksamhetsutövaren ska i sin plan för egenkontroll enligt lagen om smittsamma sjukdomar beskriva användningen av coronapasset i sin egen verksamhet. Restaurangen kan således själv definiera tillvägagångssättet även i detta avseende. Ett effektivt sätt att informera kunderna om användningen av coronapasset är till exempel en kundanvisning som placerats vid ingången till restaurangen. 

Hur kontrolleras coronapasset?

Verksamhetsutövare som väljer att kräva covidintyg har rätt att kontrollera att intyget är i kraft. För behandling av personuppgifter som antecknats i intyget krävs att kunden eller deltagaren i verksamheten informeras. Personuppgifter får endast behandlas för att kontrollera intygets giltighet och för att kontrollera om förutsättningarna för tillträde till utrymmet uppfylls.

Till exempel en ordningsvakt kan kontrollera coronapass vid ingången till lokalen. Om coronapasset inte kontrolleras vid ingången, ska verksamhetsutövaren med hjälp av egenkontroll säkerställa att varje kund utan dröjsmål visar upp ett coronapass när hen kommer in i lokalen. Kunden kan till exempel styras från ingången till disken, ett bord eller någon annan kontrollpunkt där coronapasset kontrolleras. Kontrollen ska göras innan kunden kan använda tjänsterna i lokalen i fråga.  

Verksamhetsutövaren ska säkerställa att coronapasset kontrolleras för samtliga kunder. Om verksamhetsutövaren inte kan säkerställa detta kan den inte ta i bruk coronapasset.

Intyget ska kontrolleras så att verksamhetsutövaren använder en app (Coronaintygsavläsaren) som Institutet för hälsa och välfärd har godkänt, som gör att verksamhetsutövaren endast kan se personens namn och om intyget är giltigt.

Mer information om coronaintygsavläsaren på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

Om det av tekniska skäl inte är möjligt att kontrollera intyget med den app som Institutet för hälsa och välfärd har godkänt, får intygets giltighet kontrolleras utan appen.

Verksamhetsutövare, deras anställda och de som sköter uppgifter för dem, som har rätt att kräva att kunder och deltagare i verksamhet visar upp covidintyget, har också rätt att kontrollera identiteten hos kunder och deltagare i verksamheten. Uppgifterna i intyget får inte registreras, lagras eller behandlas i något annat syfte.

I coronapasset framgår namnet på den person som coronapasset utfärdats till och uppgifter om coronapassets giltighet. Coronapasset är ändå inte ett identitetsbevis utifrån vilket kundens eller deltagarens identitet kan säkerställas.

Om det uppstår betydande misstankar om kundens eller deltagarens identitet, ska kundens/deltagarens identitet kontrolleras utifrån ett identitetsbevis i samband med kontrollen av coronapass.

Vilken roll har landskapsregeringen vid användningen av coronapass?

Landskapsregeringen övervakar inom sina verksamhetsområden att de skyldigheter och begränsningar som föreskrivs om coronapasset samt de beslut som gäller dem iakttas.

Hur övervakar landskapsregeringen coronapassanvändningen? 

Landskapsregeringen utövar tillsyn gällande hur verksamhetsutövare följer begränsningarna, dvs. huruvida verksamhetsutövare följer beslutet eller har tagit i bruk skyldigheten att uppvisa coronaintyg. 
 
Landskapsregeringen kan till exempel ålägga verksamhetsutövare att kontrollera kundernas coronapass, om det vid övervakningen uppstår misstankar om att intygen inte har kontrollerats.

Lagstiftning

58 i-k §§ i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)