Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Karantän

Isolering och karantän enligt smittskyddslagen

Isolering: Person med bekräftad smitta isoleras enligt lag. Isoleringens längd bestäms av smittskyddsansvarig läkare.

Karantän enligt smittskyddslagen: Alla de som den smittade varit i nära kontakt med sätts i karantän enligt lag, i minst 10 dagar.

Svar på vanliga frågor om karantän

Här har vi samlat frågor vanliga frågor som ställs om karantänen och smittskyddets svar:

Vad är karantän?

 • Karantän innebär att en frisk person som kan ha smittats stannar i sitt hem och undviker sociala kontakter.

Vad är syftet med karantän?

 • Avsikten är att vänta och se om en sjukdom bryter ut under inkubationstiden. På så vis undviker man att sjukdomen smittar andra när man ännu har inga eller lindriga symtom. Att sätta en person som kan ha exponerats för viruset i karantän är en extra försiktighetsåtgärd för att minimera smittspridning.

Behöver jag testas för det nya coronaviruset om jag inte har symtom?

 • Nej, prover tas bara om du har symtom. Ingen provtagning behövs om man är symtomfri, förutom i vissa speciella situationer, t.ex. vid smittspårning inom dygnetruntboenden eller på sjukhuset.
 • OBS! Efter inresa till Finland kan man enligt lag vara skyldig att testa sig under perioden 12.7.2021-15.10.2021. Läs mer under Covid-19 och resor.

 • Om man testar för tidigt kan provet vara falskt negativt och ett negativt svar innan symtom finns är ingen garanti för att man inte kommer insjukna senare.

Vad får man inte göra under karantäntiden?

 • Gå till arbetsplatsen. Ni kan överenskomma om distansarbete med er arbetsgivare ifall detta är möjligt.
 • Gå till skola eller annat lärosäte. Ta kontakt med skola / lärosäte angående distansinlärningsmöjligheter.
 • Gå till kyrka eller annan liknande plats.
 • Gå till restaurang, affär, köpcentrum eller annan offentlig plats (undantag gäller under karantänliknande förhållanden efter inresa från utlandet, då nödvändiga inköp kan göras).
 • Gå till simhall eller annan motsvarande motionsplats.
 • Besöka andra offentliga / publika platser för fritidsintressen.
 • Besöka biograf, teater, restaurang eller bar.
 • Använda offentliga transportmedel såsom buss, tåg eller taxi (undantag gäller under karantänliknande förhållanden efter inresa från utlandet, då nödvändiga resor med offentliga transportmedel kan göras).
 • Bjuda in gäster till ditt hem eller besöka andras hem.
 • Använda för hushållet utomstående städare eller annan arbetskraft. Detta gäller inte hemsjukvård, hemvård eller annan liknande service. Dessa personer bör dock vara informerade om er karantän INNAN deras ankomst till ert hem.

Hur skall man göra hemma under karantäntiden?

 • Ni kan umgås i samma lokaler som er familj.
 • Sov ensam i separat sovrum.
 • Vädra sovrummet genom att öppna ett fönster i minimum 15 minuter morgon och kväll.
 • Vid hosta eller nysning skall ni täcka för näsa och mun med engångspappersservetter. Kasta pappersservetten snarast i en sopkorg eller i en förslutningsbar plastpåse.  Ifall ni inte har tillgång till servetter skall ni hosta eller nysa i ärmen. Ni skall inte nysa eller hosta i era händer.
 • Tvätta era händer efter varje gång ni nyst eller hostat med tvål och vatten. Ifall ni har tillgång till handsprit använd denna därefter.
 • Bestick som ni använt kan diskas sedvanligt.
 • Hemmet städas sedvanligt.
 • Kroppsvätskor / exkrementer såsom uppkastningar och saliv torkas upp och ytan rengörs med, i hushållet tillgängliga, rengöringsmedel. Ifall desinficeringsmedel finns att tillgå används dessa.
 • Kläder samt sängkläder tvättas sedvanligt.

Kan man vistas utomhus under karantäntiden?

 • Ni kan vistas utomhus. Ni skall dock inte ha direktkontakt med eller vistas närmare än 2 meter ifrån personer icke tillhörande ert hushåll.
 • Ni skall vara ensam i hissar.
 • Det är tillåtet att röra sig med ert privata fordon. Detta innebär att ni exempelvis kan förflytta er med egen bil mellan er stadigvarande bostad och sommarstuga.

Vad gäller för andra familjemedlemmar under karantäntiden?

 • Resterande familjemedlemmar lever ett normalt liv. Familjemedlemmarna omfattas inte av er karantän såtillvida att dessa inte exponerats (närkontakt med smittad person) för den samhällsfarliga smittan. Denna situation förändras ifall ni (personen under karantän) utvecklar symptom.
 • Ifall det finns äldre individer eller individer med grundsjukdomar i ert hushåll bedöms dessas möjlighet att bo i samma hushåll som ni individuellt.

Hur kan jag ordna med matförsörjning?

 • Person boende i samma hushåll får besöka livsmedelsaffär normalt såtillvida att denne inte är försatt i karantän.
 • Person boende i annat hushåll i närheten eller vän kan inhandla matvaror till er och lämna inköpta varor utanför ert hem. Denna leverans skall ske utan fysisk kontakt mellan er och den person som förmedlar varorna.
 • Ni kan beställa matleverans via nätbaserade tjänster. Denna leverans skall ske utan fysisk kontakt mellan er och den person som förmedlar varorna.

Vad gör jag om jag får symptom under karantäntiden?

 • Se ÅHS webbplats
 • Ifall ni behöver ambulanstransport under karantänperioden skall ni meddela alarmcentralen om att ni är försatt i karantän.

Vad är skillnaden mellan karantän enligt smittskyddslagen och rekommenderad karantän efter inresa från riskområde?

Karantän enligt smittskyddslagen

 • Reglerna för denna karantän är strikta, och regleras av lag.
 • Om en person befaras ha smittats av en allmänfarlig smittsam sjukdom kan denna försättas i karantän enligt smittskyddslagen. I praktiken innebär detta närkontakter till en person med bekräftad smitta. Detta kommer fram i den smittspårning som sjukvården utför.
 • Dessa personer blir kontaktade av sjukvården och meddelade om karantänsbeslutet. Under karantänen följer sjukvården upp dessa personers symtomutveckling per telefon.
 • Karantän gäller tills behandlande läkare eller sjukskötare ger andra direktiv.
 • Den som ordinerats karantän enligt smittskyddslagen har rätt till särskild dagpenning på basen av smittskyddsläkares beslut eller A-intyg (intyg över kortare sjukskrivning) av smittskyddsläkaren.
 • Om inte karantänsreglerna följs kan smittskyddsläkaren påtvinga karantän enligt smittskyddslagen.
 • Ifall du under karantänstiden behöver hjälp med din matförsörjning är det den smittskyddsansvarigas skyldighet att tillse att du får det.

Rekommendationen om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde i utlandet upphör från och med 13.8.2021

Publicerad 22.3.2020 kl. 17:03
Uppdaterad 13.8.2021 kl. 09:55