Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kund- och deltagarutrymmen

Lagstadgade allmänna åtgärder för att förhindra spridning av covid-19 i utrymmen som är öppna för allmänheten behöver fortsatt följas. Den temporära 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller till 30.6.2022. 

Allmänna skyldigheter till och med 30.6.2022 (58 c §)

Verksamhetsutövare som ansvarar för kund- och deltagarutrymmen ska i sin verksamhet under alla epidemifaser se till att:

  1. kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna;
  2. kunder och deltagare ges instruktioner om upprätthållande av tillräckligt avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta;
  3. rengöring av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten i fråga; och
  4. avsedd verksamhetsutövare som disponerar över utrymmen som avses ska dessutom utifrån verksamhetens förutsättningar ordna så att besökare fördelas så glest som möjligt och att eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt ifrån varandra.

Kund- och deltagarutrymmen

Med kund- och deltagarutrymmen avses utrymmen inomhus som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse samt avgränsade utrymmen utomhus som används för syften som riktar sig till kunder eller deltagare och där verksamhetsutövare ansvarar för att området används för verksamheten i fråga.

Berörda aktörer

De skyldigheter som aves i tillämplig reglering gäller följande aktörer som disponerar över utrymmena och använder dem i sin verksamhet:

  1. privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer;
  2. enskilda näringsidkare;
  3. kommuner och samkommuner (på Åland kommunalförbund);
  4. religionssamfund; och
  5. offentligrättsliga inrättningar (ej statliga ämbetsverk).

OBS! Förplägnadsrörelser (restauranger) omfattas inte utan deras skyldigheter regleras utgående från andra bestämmelser i smittskyddslagen. Landskapsregeringens anvisningar till restauranger.

Tillsyn av fullgörande av de allmänna skyldigheterna

På Åland övervakar Ålands landskapsregering fullgörandet av de allmänna skyldigheterna som anges ovan. Landskapsregeringen har rätt att utföra inspektioner inom ramen för sin tillsyn.

Om det observeras brister eller missförhållanden i fullgörandet av de allmänna skyldigheter som beskrivs under punkterna 1–3 kan landskapsregeringen meddela ett föreläggande om att bristerna eller missförhållande ska avhjälpas.

Om de brister eller missförhållanden som föreläggandet avser inte har avhjälpts inom utsatt skälig tid och om skyldigheterna har åsidosatts väsentligt kan landskapsregeringen bestämma att verksamheten omedelbart ska avbrytas och att utrymmet i fråga ska hållas stängt för kunder eller andra deltagare i högst en månad. Detta gäller enbart om det är nödvändigt för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom.

Lagstiftning

58 c § lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) (Finlex)

59 a - e §§ lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) (Finlex)

Publicerad 21.4.2021 kl. 17:22
Uppdaterad 8.3.2022 kl. 15:00