Kund- och deltagarutrymmen

Lagstadgade allmänna åtgärder för att förhindra spridning av covid-19 i utrymmen som är öppna för allmänheten behöver fortsatt följas. Den temporära 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller till 30.6.2022. 

Denna bestämmelse upphör att gälla från och med 1.7.2022. Landskapsregeringen konstaterar att det nu finns ett lagförslag ute på remiss där det föreslås att denna bestämmelse fortsättningsvis kommer att gälla till och med 31.12.2022. Landskapsregeringen återkommer med mer information när de nya temporära ändringarna träder i kraft.

Lagstiftning

58 c § lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) (Finlex)

59 a - e §§ lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) (Finlex)