FAQ Kund- och deltagarutrymmen

Landskapsregeringen har 5.1.2022 fattat beslut om användningen av kund- och deltagarutrymmen under perioden 10.1-20.1.2022. Beslutet gäller utöver de lagstadgade allmänna skyldigheterna enligt 58 c § i smittskyddslagen.

Vad betyder beslutet som gäller användningen av utrymmen?

Beslutet som gäller användningen av utrymmen ålägger aktörerna som anges i landskapsregeringens beslut att ordna sin verksamhet så att risken för smitta som orsakas av närkontakt mellan kunder och personer som deltar i verksamheten kan förebyggas.

Exempel på sådana här utrymmen är utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse, till exempel butiker och gym. En utförligare förteckning över aktörer och utrymmen hittar du nedan under frågan ”Vilka aktörer och lokaler gäller de beslut som gäller användningen av utrymmen?”.

Landskapsregeringen kan fatta beslut som gäller användningen av utrymmen med stöd av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet kan meddelas för högst en månad åt gången.

När ett beslut om gäller användningen av utrymmen har meddelats ska aktören överväga genom vilka åtgärder kunder och deltagare kan undvika närkontakt med varandra. Aktören kan till exempel begränsa antalet kunder, arrangera kundplatserna eller lokalerna på ett säkert sätt eller agera på något annat sätt som beaktar verksamhetens särdrag.

Beslutet förutsätter att aktörerna gör upp en skriftlig plan över de åtgärderna som förebygger risken för smitta som orsakas av närkontakt. Utrymmena kan inte användas om det inte är möjligt att organisera verksamheten på ett säkert sätt. Mer information om planeringen av åtgärderna och hur man skriver planen finns nedan under frågan ”Hur ska jag göra upp en skriftlig plan för användningen av utrymmen?”.

Vilka aktörer och lokaler gäller de beslut som gäller användningen av utrymmen?

Landskapsregeringen kan fatta beslut som gäller användningen av utrymmen med stöd av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Landskapsregeringens beslut gäller följande aktörer:  

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer (dock inte restauranger) 
 • enskilda näringsidkare  
 • kommuner och samkommuner  
 • religionssamfund   
 • offentligrättsliga inrättningar. 

Ovan nämnda aktörer måste följa landskapsregeringens beslut om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt i utrymmen som är öppna för allmänheten eller för en begränsad kund- eller deltagarkrets, om de är 

 1. Inomhusutrymmen där över 10 kunder eller deltagare vistas samtidigt samt 
 2. begränsade utomhusutrymmen som används för ett ändamål som är riktat till över 50 kunder eller deltagare samtidigt, och för vars användande för ifrågavarande verksamhet arrangören av verksamheten ansvarar för vid en viss tidpunkt. 

Kunder och personer som deltar i verksamheten räknas med i antalet personer som deltar, dock inte personal. 

Om det är fråga om utrymmen som används för idrotts- eller sportverksamhet eller nöjes- och rekreationsverksamhet, ska aktörerna iaktta beslutet om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt oberoende av hur många människor som finns i utrymmena. Detta gäller följande anläggningar:

 1. utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott,
 2. allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem,
 3. dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp,
 4. nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus,
 5. inomhuslekparker och inomhuslekplatser,
 6. allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Besluten som gäller användningen av utrymmen tillämpas inte på: 

 • läroinrättningars verksamhet  
 • verksamhet som hör till barnomsorg
 • verksamhet relaterad till professionell idrott
 • verksamhet som hör till privat- eller familjeliv 
 • restauranger. 

Restaurangernas verksamhet i en pandemisituation styrs av den temporära 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar och av statsrådets förordningar om dessa. Du hittar information om gällande begränsningar av restauranger på Åland på sidan Restauranger.

Begränsningar gällande Restauranger

Beslutet hindrar inte rätten till lagstadgade tjänster eller rätten att få sin sak behandlad av en behörig myndighet eller hindra en tjänsteman eller tjänsteinnehavare från att sköta sina tjänsteåligganden.

Hur ska jag göra upp en skriftlig plan om användningen av utrymmen?

Landskapsregeringens beslut som gäller användningen av utrymmen förpliktar aktörerna i lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för vistelse för en kund- eller deltagarkrets som är begränsad att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt.

När landskapsregeringen har meddelat ett beslut för Åland, måste du tänka på de konkreta åtgärder genom vilka du kan fullgöra förpliktelserna i din verksamhet. Vidta åtgärderna och skriv en plan för dem så snart som möjligt efter det att beslutet meddelats.

Planen, förutom eventuella personuppgifter i den, ska hållas framlagd i lokalerna så att kunderna eller de som deltar i verksamheten kan se den.

Landskapsregeringen tillhandahåller en mall som aktören kan utnyttja vid utarbetandet av planen som finns bifogad på denna sida.

Anvisningar för utarbetandet av planen

Aktören kan förebygga risken som närkontakter orsakar

 • genom att begränsa antalet kunder
 • genom kundplats- eller lokalarrangemang eller
 • på något annat sätt som beaktar verksamhetens särdrag.

Avsikten är att verksamhetsarrangören genomför åtgärderna på ett sätt som lämpar sig för varje kundlokals egenskaper, såsom storlek, eventuella fasta konstruktioner, kundplatsernas läge och kundernas normala verksamhet i utrymmet.

Hjälpfrågor till stöd för utarbetandet av planen:

 • Vilka är principerna för undvikande av närkontakt i utrymmen av olika storlek och typ?
  • Hur styrs kundtrafiken i lokalerna (t.ex. skyltar och klistermärken om säkerhetsavstånd)?
  • Hur förhindrar man att det uppstår rusning/köer?
  • Är det möjligt att i omgångar ge kunder eller deltagare tillträde?
  • Vilket är ett säkert personantal och hur kan antalet övervakas?
  • Har man i utrymmen gjort särskilda arrangemang eller installerat skyddskonstruktioner (t.ex. plexiglas) för att minska risken för spridning av viruset?
  • Hur kontrollerar man att säkerhetsavstånden iakttas?
  • Hur möjliggörs rengöring av händer utan att det uppstår köer?
  • Är det möjligt att förbättra ventilationen i utrymmen?
  • Finns det någon mun- och nässkyddsrekommendation?
 • Vilka andra metoder kan tillämpas med beaktande av verksamhetens särdrag?
 • Hur genomförs en eventuell begränsning av kundantalet, om de övriga åtgärder som vidtagits (arrangemang som gäller kunder eller lokaler eller andra metoder) inte är tillräckliga?