FAQ Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

1. Under vilka villkor kan man ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster?

Var god se landskapsregeringens aktuella beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Åland:

Landskapsregeringens aktuella beslut om att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Åland

Observera att det kan krävas myndighetstillstånd för en offentlig tillställning. Landskapsregeringens beslut om begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ersätter inte lagstadgade skyldigheter som åligger arrangörer av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Viktigt att beakta i landskapsregeringens anvisningar:

 • Kom inte till offentliga tillställningar, allmänna sammankomster eller offentliga lokaler med sjukdomssymptom.
 • I syfte att undvika närkontakter bör möjligheterna att upprätthålla säkerhetsavstånd tryggas så att det kan hållas minst 2 meters avstånd mellan människor eller grupper.
 • I situationer där det kan uppstå köer bör man påminna och hjälpa deltagarna att hålla säkra avstånd.
 • Arrangören ska instruera deltagarna att hålla säkra avstånd och god handhygien samt erbjuda dem möjlighet att rengöra händerna.

Den som arrangerar tillställningen eller sammankomster är skyldig att se till att säkerheten för deltagarna kan garanteras. Vid behov måste därför arrangören dela in publiken i olika publikområden och på det sättet skilja åt aktiviteterna för att i praktiken kunna följa anvisningarna.

Om epidemin på Åland förvärras kan landskapsregeringen se över sina ikraftvarande beslut på nytt. Landskapsregeringen betonar varje medborgares och aktörs ansvar när det gäller att följa myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer för att för egen del förebygga att coronaviruset sprids.

OBS! Om tillställningen hålls i ett alkoholserveringsområde måste man dessutom följa skyldigheterna för restaurangverksamhet, exempelvis att varje kund ska ha en sittplats vid ett bord eller motsvarande plan yta.

Svaret har uppdaterats 30.12.2021

2. Vilka offentliga tillställningar och allmänna sammankomster omfattas av landskapsregeringens beslut?

En allmän sammankomst är en demonstration eller någon annan tillställning som ordnas för utövande av mötesfriheten och som även andra än de uttryckligen inbjudna kan delta i eller följa.

Med offentliga tillställningar avses nöjestillställningar, tävlingar, föreställningar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten och som deltagaren deltar i på eget initiativ. Som offentliga tillställningar räknas även sådana tillställningar som bygger på inbjudan eller medlemskap, om inte tillställningen på grund av antalet deltagare, tillställningens art eller andra särskilda skäl kan anses vara av privat natur.

Begreppet offentliga tillställningar omfattar inte fortlöpande, normal serviceverksamhet och annan verksamhet som allmänt bedrivs i lokalerna. Fortlöpande sedvanlig verksamhet är inte en offentlig tillställning. Landskapsregeringens beslut om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller inte sådan verksamhet.

Exempel på offentliga tillställningar (beslutet gäller dessa):

 • Konserter
 • Teater- och sommarteaterföreställningar (också exempelvis föreställningar som ordnas i en nöjespark)
 • Bioföreställningar
 • Festivaler  
 • Marknader
 • Enskilda auktioner
 • Friidrottsevenemang och andra idrottsmatcher och idrottsturneringar om det finns publik på plats (t.ex. fotboll, gymnastik, innebandy och ishockey)
 • I regel utbildningar och seminarier som är öppna för alla, också avgiftsbelagda (även sådana som arrangeras av privata aktörer)
 • Pop-up-caféer och -butiker (åtminstone när de inte finns i ett köpcentrums lokaler)
 • Daghemmens, skolornas eller läroanstalternas fester, avslutningar och studentdimissioner om de har andra deltagare än personal och barn, elever och studerande 
 • Abiturienternas åkturer på lastbilsflak
 • Gamlas dans, om det finns publik (t.ex. elevernas föräldrar)
 • Pilktävlingar
 • Drive-in-evenemang
 • Valborgsbrasor och motsvarande evenemang (inte sådana som ordnas av privatpersoner)

Landskapsregeringen betonar att det är viktigt att varje aktör i sin verksamhet beaktar allmänna hygienanvisningar och andra arrangemang genom vilka spridning av virus förhindras, även om verksamheten eller evenemanget inte omfattas av de begränsningar som landskapsregeringen har meddelat beslut om. Landskapsregeringen rekommenderar därför att de aktörer som inte omfattas av landskapsregeringens begränsningar följer anvisningarna.

Svaret har uppdaterats 7.5.2021

2a. Gäller begränsningarna privata tillställningar?

Landskapsregeringens beslut om begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller inte privata tillställningar. Privata tillställningar är alla privata evenemang som inte är öppna för allmänheten (såsom bröllop, begravningar, dop, födelsedagsfester, privata kvällstillställningar och liknande). Landskapsregeringen har utfärdat särskilda rekommendationer till privata tillställningar.

OBS! Om man ordnar en privat tillställning i en restaurang eller i en annan livsmedelslokal ska man dock följa restriktionerna som gäller restaurangverksamheten.

Svaret har uppdaterats 30.12.2021

2b. Gäller begränsningarna religiösa samfund?

Landskapsregeringens beslut om begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller inte gudstjänster och andra motsvarande religiösa förrättningar som registrerade religiösa samfund ordnar och som hör till samfundens sedvanliga religiösa verksamhet och som ordnas för offentlig religionsutövning i samfundets egna lokaler eller motsvarande lokaler. Utöver gudstjänster hör hit till exempel mässor, vesprar och korsprocessioner. De registrerade religiösa samfunden beslutar själva om vilka åtgärder som vidtas för att förhindra smittor och minska antalet exponerade personer.

Svaret har uppdaterats 3.5.2021

2c. Gäller begränsningarna restauranger?

Landskapsregeringens beslut om begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller inte normal restaurangverksamhet. Begränsningarna gäller dock evenemang och tillställningar som restaurangerna ordnar. Restaurangerna kan i sådana fall omfattas av både begränsningarna av offentliga tillställningar och de skyldigheter som åligger restaurangverksamheterna enligt de tillfälliga begränsningarna som föreskrivs i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar.

2d. Gäller begränsningarna simhallar och andra idrottslokaler?

Begränsningen av offentliga tillställningar gäller inte sedvanlig verksamhet i simhallar och andra idrottslokaler. Begränsningarna gäller dock tillställningar och evenemang som eventuellt ordnas i idrottslokaler. Exempelvis handledd vattengympa och annan gruppträning som ordnas regelbundet betraktas som normal verksamhet i ett idrottsutrymme och omfattas därmed inte av landskapsregeringens beslut att begränsa offentliga tillställningar.

2e. Vilka idrottsevenemang är offentliga tillställningar?

Offentliga tillställningar är till exempel sådana stora motorsport-, skid-, löp- eller orienteringstävlingar och andra idrottsevenemang i vilka vem som helst kan delta genom att exempelvis betala deltagar- eller inträdesavgiften. Vid dylika evenemang är det fråga om offentliga tillställningar, även om där inte separat finns åskådare som följer med tävlingen eller evenemanget. Begränsningen av antal personer i landskapsregeringens beslut gäller därför samtliga deltagare i tävlingen eller evenemanget. 

Även om tävlingen eller något annat idrottsevenemang skulle fördelas på flera dagar så ändrar det inte automatiskt evenemangets karaktär av offentlig tillställning om evenemanget i övrigt har drag som är kännetecknande för offentliga tillställningar. Sådana drag kan vara exempelvis särskilda trafik- och säkerhetsarrangemang som görs för evenemanget och att servera eller sälja mat eller dryck under evenemanget. 

I regel uppfylls kännetecknen för offentliga tillställningar inte om deltagarna bara ges möjlighet att vid för var och en lämplig tidpunkt exempelvis löpa, skida eller orientera i egen takt inom ett visst område utan särskilda arrangemang eller marknadsföring av evenemanget.

Officiella matcher och tävlingar arrangerade av grenförbunden som i regel kräver en licens för att delta är inte för allmänheten öppna tillställningar. En ytterligare förutsättning är att det inte finns närvarande publik.

Träningsmatcher är inte heller öppna för allmänheten och därför inte offentliga tillställningar om de hålls utan publik.

2f. Gäller begränsningarna biblioteken?

Landskapsregeringens beslut om begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller inte normal biblioteksverksamhet. Begränsningarna gäller dock evenemang och tillställningar som biblioteken ordnar.

2g. Gäller begränsningarna bolagsstämmor och andra lagstadgade möten?

Bolagsstämmor och andra motsvarande stadgeenliga eller lagstadgade sammankomster i vilka i regel endast sammanslutningens medlemmar och vissa andra inbjudna kan delta, är i regel inte offentliga tillställningar eller tillställningar som är öppna för allmänheten i den bemärkelse som avses i lagen om sammankomster. Detta gäller exempelvis bostadsaktiebolag, aktiebolag och andelslag samt registrerade föreningar. 

Detta innebär alltså att de inte heller omfattas av landskapsregeringens begränsningar av sammankomster. Däremot gäller bestämmelserna om hälsosäkerhet i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar också anordnare av bolagsstämmor och andra aktörer, såsom bostadsaktiebolag. Om ett möte ordnas fysiskt på plats måste det ordnas på ett sätt som är tryggt för hälsan.

Mer information om allmänna skyldigheter för kund- och deltagarutrymmen.

Landskapsregeringen rekommenderar att ovan nämnda stämmor och motsvarande sammankomster om möjligt ordnas på distans.

2h. Gäller begränsningarna myndighetssammanträden?

Myndighetssammanträden, såsom kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller kommunnämndernas sammanträden, omfattas inte av landskapsregeringens beslut. Det är dock en rekommendation att även dessa om möjligt ordnas på distans.

Svaret har uppdaterats 7.1.2022

3. Vilka räknas som deltagare i en tillställning?

Idrottare, artister eller funktionärer som är separerade från publiken räknas inte med i publikantalet, däremot kan andra personer (såsom försäljningsställets personal och ordningsvakter) som befinner sig i samma lokaler eller annars i direkt kontakt med publiken räknas med i publikantalet.    

Det att man delar in publiken i olika sektorer ökar inte det högsta tillåtna deltagarantalet som det inte är särskilt tillåtet enligt landskapsregeringens beslut. Publikmängden får i en offentlig tillställning inte totalt sett överstiga det största tillåtna deltagarantalet.

Svaret har uppdaterats 3.5.2021

4. Vad innebär det att verksamheten vid publikevenemang måste indelas i områden vid behov? 

För att de facto kunna följa landskapsregeringens beslut kan arrangören behöva dela in publiken i separata publikområden. Arrangören av tillställningen ska överväga när det är nödvändigt att avskilja separata områden, hur publikens rörlighet mellan områdena ordnas och hur stor publikvolym som är tillåten för varje område. Arrangören ansvarar för tillställningens säkerhet. 

För varje separat område kan det vara nödvändigt att ordna egna in- och utgångar eller att in- och utgång sker i omgångar, egna tjänster (såsom eventuella serveringstjänster och sanitetsutrymmen) samt egen evenemangspersonal. Arrangören ska till exempel beakta att säkerhetsavståndet hålls även när publiken anländer till tillställningen och lämnar den. Upprätthållandet av säkerhetsavstånden kan säkerställas bland annat med hjälp av avståndsmarkeringar och genom att förhindra att långa köer uppstår med ankomst- och uppdelningsarrangemang.

Svaret har uppdaterats 30.12.2021

5. Vad betyder kravet på avgränsad plats utomhus?

En begränsad plats utomhus är ett område eller områden som arrangören har fastställt och där evenemanget ordnas. Om ett evenemang ordnas i stora områden utan fysiska gränser, som exempelvis ett stängsel, kan evenemangsarrangören fastställa gränserna på en karta. Evenemangsarrangören måste se till att det är möjligt att följa säkerhetsavstånden och andra hygien- och säkerhetsanvisningar i evenemangsområdet.

6. Måste varje deltagare i en offentlig tillställning ha en sittplats?

Om hela området där den offentliga tillställningen hålls är serveringsområde måste varje kund ha en sittplats vid ett bord eller motsvarande plan yta. Kravet på sittplatser vid ett bord eller motsvarande plan yta gäller också restaurangverksamhet i samband med olika evenemang och servering på läktare. Sätet som är bredvid är inte ett bord eller en plan yta som avses i lagen. Kravet på en sittplats kommer från begränsningarna som gäller restaurangverksamhet.

Om tillställningen inte hålls i ett serveringsområde behöver varje deltagare inte ha en egen sittplats. Bestämmelserna om offentliga tillställningar förpliktar inte till att varje deltagare ska ha egen sittplats.

7. Kan beslutet om begränsningarna förändras?

Landskapsregeringens beslut om begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster grundar sig på en epidemiologisk bedömning av den rådande coronavirussituationen och dess utveckling. Om läget försämras kan landskapsregeringen se över sina beslut i enlighet med den handlingsplan som är upprättad. Utifrån en epidemiologisk lägesbedömning kan begränsningarna alltså vid behov skärpas.