Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

16.4.2020 Tillfälliga undantag vid tillämpning av vissa bestämmelser, personal inom hälso- och sjukvården och socialväsendet

45/S1/16.4.2020
Kommuner, verksamhetsenheter inom socialvård och Ålands hälso- och sjukvård

Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om tillfälliga undantag vid tillämpning av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen på personal som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialväsendet

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade 6.4.2020 en anvisning samt bilaga om tillämpningen av de tillfälliga undantagen i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen inom social- och hälsovårdssektorn. Statsrådet utfärdade en ny förordning om de temporära undantagen den 6 april 2020. Förordningen är i kraft till den 13 maj 2020.

Allmänt

Lagstiftningsbehörighet i fråga om arbetsavtal tillhör rikets behörighet enligt 29 § 6 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991).

Förtydliganden utgående från SHM:s anvisning jämte bilaga av den 6.4.2020 gällande socialvårdens område

Lagstiftning

Avvikelser:

På Åland tillämpas socialvårdslag (FFS 710/1982) genom landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. Hänvisningen till socialvårdslagens 3 § i
anvisningen motsvarar 10 § i gällande socialvårdslag.

På Åland tillämpas, i enlighet med landskapsförordning (1995:101), förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (FFS 804/1992), inte lagen (FFS 817/2015) och förordningen (FFS 153/2016) om yrkesutbildade personer inom socialvården.

Anstaltsvård som avses i 24 § socialvårdslag (FFS 710/1982) benämns i landskapet institutionsvård och omfattar omsorg samt sådan sjukvård som inte kräver sjukhusvård.

På Åland tillämpas barnskyddslagen (FFS 417/2007) genom landskapslag (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen.

Bilaga

Tabell 2 Socialservice
Begrepp som används i rikets anvisning Motsvarande begrepp på Åland
Socialjour 40 a § socialvårdslag 710/1982, bedöma
brådskande behov av socialvård utan dröjsmål,
barnskyddsjour

Tjänster för barn och familjer:

 • Fostrings- och familjerådgivning
 • socialt familjearbete
 • Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor
 • Socialservice för barn och familjer

Barnskyddet:

 • Intensifierat familjearbete
 • Familjearbete

Service för befolkningen i arbetsför ålder:

 • Social rehabilitering
 • Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
 • Service som stöder rörligheten
 • Socialvårdslag (1301/2014) 17 § Social rehabilitering, tillämpas inte.
 • På Åland har lag (FFS 2001/189) om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte inte antagits.
 • transport- eller följeslagarservice, färdtjänst

Tjänster för personer med funktionsnedsättning:

 • Service som stöder rörligheten
 • transport- eller följeslagarservice, färdtjänst

Service för äldre:

 • Hemvård
 • Service som stöder rörligheten
 • Hemservice och sammanhållen hemvård
 • transport- eller följeslagarservice, färdtjänst

Kontaktpersoner

Bengt Michelsson
Avdelningschef
Social- och miljöavdelningen
Ålands landskapsregering
+358 18 25000 (vxl)
bengt.michelsson@regeringen.ax

Maj-Len Österlund
Byråchef socialvårdsbyrån
Social- och miljöavdelningen
Ålands landskapsregering
+358 18 25000 (vxl)
maj-len.osterlund@regeringen.ax

Bilaga

Anvisning om tillfälliga undantag vid tillämpning av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen på personal som arbetar inom hälso- och sjukvård och socialväsendet, pdf på SHM:s webbplats

Bilaga till anvisningen, förteckning, pdf på SHM:s webbplats

Publicerad 16.4.2020 kl. 13:00
Uppdaterad 19.5.2020 kl. 10:47