Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

17.4.2020 Social- och hälsovårdsministeriets anvisning till kommunerna och tjänsteproducenterna om förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt

46/S1/17.4.2020
Kommuner, kommunförbund, verksamhetsenheter inom socialvård

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade 9.4.2020 en anvisning (se bilaga) till kommunerna och tjänsteproducenterna om förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt. Anvisningen ska iakttas vid verksamhetsenheter inom socialvården som tillhandahåller vård och omsorg dygnet runt och vars klienter löper ökad risk för smitta.

Social- och hälsovårdsministeriet har redan tidigare utfärdat flera anvisningar för serviceenheter inom social- och hälsovården. De aktuella anvisningarna är mer detaljerade och kompletterar de tidigare anvisningarna.

Allmänt

Finlands regering har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirusutbrottet. Undantagstillståndet omfattar även Åland. I och med undantagstillståndet har vissa paragrafer i beredskapslagen och ett antal förordningar satts i kraft som ger myndigheterna befogenheter som man inte har i den sedvanliga lagstiftningen.

Förtydligande gällande hemsjukhus

På basen av vad som anges i anvisningen från Social- och hälsovårdsministeriet vill landskapsregeringen förtydliga gällande begreppet hemsjukhus:
Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland enligt landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård och begreppet hemsjukhus används inte på Åland enligt 38 § i denna lag.

Förtydliganden utgående från SHM:s anvisning till den del de omfattar socialvård

Stöd för genomförande av vårdanvisningar, vårdplaner och vård:

Avvikelse:

Ålands landskapsregering, utskick 6.4.2020; Förtydliganden av social och hälsovårdsministeriets anvisning av den 1.4.2020: SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS ANVISNING: HUR LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH BEREDSKAPSLAGEN PÅVERKAR RÖRELSEFRIHETEN VID
SOCIALVÅRDENS ENHETER

Kontaktpersoner

Maj-Len Österlund
Byråchef socialvårdsbyrån
Ålands landskapsregering
+358 18 25000 (vxl)
maj-len.osterlund@regeringen.ax

Ylva Lindström
Byråchef hälso- och sjukvårdsbyrån
Ålands landskapsregering
+358 18 25000 (vxl)
ylva.lindstrom@regeringen.ax

Publicerad 17.4.2020 kl. 16:48
Uppdaterad 19.5.2020 kl. 10:46