Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

27.3.2020 Uppdatering av allmän information, anvisningar och rekommendationer angående de rådande undantagsförhållandena och kommunernas socialvård

Kommuner, kommunförbund m.fl.

27.3.2020

Allmän information

Finlands regering har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirusutbrottet. Undantagsförhållanden gäller under tiden 18.3. – 13.4.2020. Undantagstillståndet omfattar även Åland.

Enligt 27 § 34 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om beredskap inför undantagsförhållanden. Beredskapslagen och författningar som utfärdats med stöd av den gäller därmed också på Åland, även om samma uppgifter inte med stöd av självstyrelselagen eller landskapslagstiftning till alla delar handhas av motsvarande myndigheter som i riket och lagstiftningen i landskapet inte i samtliga avseenden motsvarar innehållet i den rikslagstiftning som omnämns i beredskapslagen och ibruktagandeförordningen.

Lagen om smittsamma sjukdomar och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den är direkt tillämplig rätt också på Åland. Bekämpningen av smittsamma sjukdomar hör till rikets lagstiftningsbehörighet även på Åland, men med stöd av 30 § 9 punkten i självstyrelselagen sköter landskapsregeringen de uppgifter som hänför sig till bekämpningen av smittsamma sjukdomar på Åland.

På grund av det som anförts ovan träder förordningarna om ibruktagande och tillämpning av beredskapslagen samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, inklusive rekommendationerna, i kraft också på Åland. Landskapsregeringen följer i sitt beslutfattande enligt smittskyddslagen de riktlinjer som utfärdats gällande smittskydd. Landskapsmyndigheterna har i förhållande till tillämpningen av de nämnda författningarna till de delar som hör till deras förvaltningsbehörighet samma prövningsrätt som statliga eller kommunala verksamhetsenheter i riket, om de detaljerade bestämmelserna i de ovannämnda författningarna möjliggör sådan prövningsrätt i fråga om regionala eller lokala lösningar.

Landskapsregeringen uppmanar kommunerna/kommunernas socialvård att nogsamt beakta den information från riket som följer av att undantagsförhållanden råder. I den uträckning det finns behov av och lagstiftningen medger det fattar landskapsregeringen beslut i anslutning till den aktuella lagstiftningen. Dessa beslut delges i sedvanlig ordning.

Landskapsregeringen ger också, när behov föreligger, förtydliganden av rikets anvisningar m.m. Det här är aktuellt till exempel när lagstiftningen på Åland skiljer sig från rikets lagstiftning.

Hygienföreskrifter

Det primära syftet med de åtgärder som vidtas är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktion. Åtgärderna görs både för att stävja smittspridningen och för att minska den takt i vilken spridningen sker. Att säkerställa en god hygien är av största vikt för att förebygga coronavirusinfektioner.                    

 1. Stanna hemma om du är sjuk eller redan vid milda förkylningssymptom. Följ ÅHS:s anvisningar om när du kan gå tillbaka på jobb.
 2. Särskild vikt bör fästas vid handhygien. Detta gäller både personalen och användarna av lokalerna. Handtvättställen ska vara försedda med lämplig utrustning (tvål, engångshanddukar av papper). Även handdesinfektionsmedel kan användas. Personalen kan också påminnas om god hygienpraxis för att förhindra coronaviruset från att spridas.
  Folkhälsomyndighetens anvisningar om att tvätta händerna och hosta rätt
 3. Det är också skäl att beakta en god toaletthygien. Toalettlocket ska vara nedfällt när man spolar. Detta minskar risken för droppsmitta i det fall att viruset utsöndras i avföring (WHO:s anvisning).
 4. Städningen av lokaler bör effektiviseras.
  Arbetshälsoinstitutets anvisning om städning
 5. Landskapsregeringen uppmanar starkt kommunerna att anta ÅHS erbjudande om utbildning i och råd om basala hygienrutiner och städrutiner till: Denna hjälp erbjuds från och med mitten av vecka 13.
  E-post: intern servicechef Eeva Jansson, eeva.jansson@ahs.ax
  • kommunernas äldre- och serviceboenden
  • privata aktörer inom vård och omsorg
  • tredje sektorns aktörer inom vård och omsorg.
 6. Landskapsregeringen uppmärksamgör kommunerna på följande:
  (Se även Anvisningar för skydd av de anställdas hälsa med anledning av coronaviruset på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats)

  • Arbetsgivaren är skyldig att genom nödvändiga åtgärder sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.

  • Som en del av denna skyldighet ska arbetsgivaren se till att riskbedömningen är uppdaterad i enlighet med arbetarskyddslagen. Skyldigheten gäller också efter att beredskapslagen trätt i kraft.

  • Den aktuella coronavirusepidemin kräver att arbetsgivarna vidtar de åtgärder som situationen kräver för att skydda arbetstagarnas hälsa.

  • Observera de förändrande omständigheterna och arbetssituationerna i utvärderingen av arbetsplatsens risker och informera arbetstagarna om dessa.

  • Satsa på att informera om säkerhetsfrågor på arbetsplatsen, och uppmärksamma på gemensamma arbetsplatser, informationsflödet i båda riktningarna. Informera alla som arbetar i samma lokaler om säkerhetsfrågor.

  • Beakta till exempel antalet närkontakter och hur länge dessa kontakter varar samt möjligheten att skydda sig. Utöver närkontakter med klienter bör även detta tas i beaktande vid besök av utomstående, teamarbeten, lunch- och kaffepauser m.m.

  • Särskilt på arbetsplatser där man arbetar i andras omedelbara närhet och använder gemensamma verktyg ska god hygien och allmän renhet säkerställas.

  • Arbetsredskap ska rengöras regelbundet. Be av utrustningstillverkare och -leverantörer om anvisningar för rengöring av utrustning och arbetsredskap samt se till att rengöringsutrustningen är lättillgänglig.

  • Se till att det finns möjlighet till handtvätt för alla som besöker arbetsplatsen, även för samarbetspartner och underleverantörer. Om det inte är möjligt att tvätta händerna, håll ett alkoholhaltigt handdesinfektionsmedel tillgängligt.

  • Håll endast nödvändiga möten, där de anställda måste vara fysiskt närvarande.

  • Om möjligt, föredra virtuella möten och elektroniska förbindelser.

  • Följ ÅHS anvisningar om att skydda sig.

Kontaktpersoner

Maj-Len Österlund
Byråchef socialvårdsbyrån
Social- och miljöavdelningen
Ålands landskapsregering
+358 18 25000 (vxl)
maj-len.osterlund@regeringen.ax

Salome Saar
Jurist, socialvårdsbyrån
Social- och miljöavdelningen
Ålands landskapsregering
+358 18 25000 (vxl)
salome.saar@regeringen.ax

Publicerad 26.3.2020 kl. 13:01
Uppdaterad 19.5.2020 kl. 10:54