Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

30.6.2020 Uppdatering av allmän information, anvisningar och rekommendationer angående de rådande undantagsförhållandena och kommunernas socialvård

Kommuner, kommunförbund m.fl.

Uppdaterats 30.6.2020 (ersätter 27.3.2020 allmän information, anvisningar och rekommendationer angående de rådande undantagsförhållandena och kommunernas socialvård)

Uppdaterad allmän information och rekommendationer angående kommunernas socialvård

Allmän information
Statsrådet har på basis av översikten över coronaläget måndagen den 15 juni bedömt att coronavirusepidemin kan hanteras med myndigheternas normala befogenheter. Statsrådet konstaterade att det i landet inte längre råder sådana undantagsförhållanden som avses i 3 § i beredskapslagen och har utfärdat förordningar genom vilka förordningarna om utövning av befogenheter enligt beredskapslagen upphävs. Förordningarna om upphävande trädde i kraft och undantagsförhållandena upphörde att gälla den 16 juni.

Lagen om smittsamma sjukdomar och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den är direkt tillämplig rätt också på Åland. Bekämpningen av smittsamma sjukdomar hör till rikets lagstiftningsbehörighet även på Åland, men med stöd av 30 § 9 punkten i självstyrelselagen sköter landskapsregeringen eller någon annan myndighet som anges i landskapslag de uppgifter som hänför sig till bekämpningen av smittsamma sjukdomar på Åland.

Hygienföreskrifter
Det primära syftet med de åtgärder som vidtas är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktion. Åtgärderna görs både för att stävja smittspridningen och för att minska den takt i vilken spridningen sker. Att säkerställa en god hygien är av största vikt för att förebygga coronavirusinfektioner.               

 1. Stanna hemma om du är sjuk eller redan vid milda förkylningssymptom. Följ ÅHS:s anvisningar om när du kan gå tillbaka på jobb.
 2. Särskild vikt bör fästas vid handhygien. Detta gäller både personalen och användarna av lokalerna. Handtvättställen ska vara försedda med lämplig utrustning (tvål, engångshanddukar av papper). Även handdesinfektionsmedel kan användas. Personalen kan också påminnas om god hygienpraxis för att förhindra coronaviruset från att spridas. Institutet för hälsa- och välfärds (THL) anvisningar om att tvätta händerna och hosta rätt finns här.
 3. Det är också skäl att beakta en god toaletthygien. Toalettlocket ska vara nedfällt när man spolar. Detta minskar risken för droppsmitta i det fall att viruset utsöndras i avföring (WHO:s anvisning).
 4. Städningen av lokaler bör effektiviseras. Arbetshälsoinstitutets anvisning om städning finns här.
 5. ÅHS erbjuder utbildning i och ger råd om basala hygienrutiner och städrutiner till:
  - kommunernas äldre- och serviceboenden
  - privata aktörer inom vård och omsorg
  - tredje sektorns aktörer inom vård och omsorg.

Denna hjälp erbjuds från och med mitten av vecka 13.
E-post: intern servicechef Eeva Jansson, eeva.jansson@ahs.ax

Landskapsregeringen uppmärksamgör kommunerna på följande:

 • Arbetsgivaren är skyldig att genom nödvändiga åtgärder sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.
 • Som en del av denna skyldighet ska arbetsgivaren se till att riskbedömningen är uppdaterad i enlighet med arbetarskyddslagen.
 • Den aktuella coronavirusepidemin kräver att arbetsgivarna vidtar de åtgärder som situationen kräver för att skydda arbetstagarnas hälsa.
 • Observera de förändrande omständigheterna och arbetssituationerna i utvärderingen av arbetsplatsens risker och informera arbetstagarna om dessa.
 • Satsa på att informera om säkerhetsfrågor på arbetsplatsen, och uppmärksamma på gemensamma arbetsplatser, informationsflödet i båda riktningarna. Informera alla som arbetar i samma lokaler om säkerhetsfrågor.
 • Beakta till exempel antalet närkontakter och hur länge dessa kontakter varar samt möjligheten att skydda sig. Utöver närkontakter med klienter bör även detta tas i beaktande vid besök av utomstående, teamarbeten, lunch- och kaffepauser m.m.
 • Särskilt på arbetsplatser där man arbetar i andras omedelbara närhet och använder gemensamma verktyg ska god hygien och allmän renhet säkerställas. 
 • Arbetsredskap ska rengöras regelbundet. Be av utrustningstillverkare och -leverantörer om anvisningar för rengöring av utrustning och arbetsredskap samt se till att rengöringsutrustningen är lättillgänglig.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt för alla som besöker arbetsplatsen, även för samarbetspartner och underleverantörer. Om det inte är möjligt att tvätta händerna, håll ett alkoholhaltigt handdesinfektionsmedel tillgängligt.
 • Håll endast nödvändiga möten, där de anställda måste vara fysiskt närvarande. 
 • Om möjligt, föredra virtuella möten och elektroniska förbindelser. 
 • Följ ÅHS anvisningar om att skydda sig.

Kontaktperson
Ylva Lindström                    
Byråchef hälso- och sjukvårdsbyrån              
Ålands landskapsregering                                                    
+358 18 25000 (vxl)                                             
ylva.lindstrom@regeringen.ax

 

Publicerad 26.3.2020 kl. 13:01
Uppdaterad 30.6.2020 kl. 15:05