Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

FAQ Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

1. Under vilka villkor kan man ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i oktober?  

Landskapsregeringen har den 12 oktober 2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer både inomhus och utomhus på Åland under perioden 13-31 oktober 2020. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar från den 21 september 2020. Genom att följa anvisningarna kan man förhindra smittor och minska antalet exponerade personer.

Observera att det kan krävas myndighetstillstånd för en offentlig tillställning. Landskapsregeringens beslut om begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ersätter inte lagstadgade skyldigheter som åligger arrangörer av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Landskapsregeringen rekommenderar att man även vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 50 personer följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning.

Viktigt att beakta i Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar:

 • Kom inte till offentliga tillställningar, allmänna sammankomster eller offentliga lokaler med sjukdomssymptom.
 • I syfte att undvika närkontakter bör möjligheterna att upprätthålla säkerhetsavstånd tryggas så att det kan hållas 1-2 meters avstånd mellan människor eller grupper.
 • I situationer där det kan uppstå köer bör man påminna och hjälpa deltagarna att hålla säkra avstånd.
 • Arrangören ska instruera deltagarna att hålla säkra avstånd och god handhygien samt erbjuda dem möjlighet att rengöra händerna.

Den som arrangerar tillställningen eller sammankomster är skyldig att se till att säkerheten för deltagarna kan garanteras. Vid behov måste därför arrangören dela in publiken i olika publikområden och på det sättet skilja åt aktiviteterna för att i praktiken kunna följa anvisningarna.

Om epidemin på Åland förvärras kan landskapsregeringen se över sina ikraftvarande beslut på nytt. Landskapsregeringen betonar varje medborgares och aktörs ansvar när det gäller att följa myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer för att för egen del förebygga att coronaviruset sprids.

OBS! Om tillställningen hålls i ett alkoholserveringsområde måste man dessutom följa skyldigheterna för restaurangverksamhet, exempelvis att varje kund ska ha en sittplats vid ett bord eller motsvarande plan yta.

 

2. Vilka offentliga tillställningar och allmänna sammankomster omfattas av landskapsregeringens beslut?

En allmän sammankomst är en demonstration eller någon annan tillställning som ordnas för utövande av mötesfriheten och som även andra än de uttryckligen inbjudna kan delta i eller följa.

Med offentliga tillställningar avses nöjestillställningar, tävlingar, föreställningar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten och som deltagaren deltar i på eget initiativ.

Begreppet offentliga tillställningar omfattar inte fortlöpande, normal serviceverksamhet och annan verksamhet som allmänt bedrivs i lokalerna. Fortlöpande sedvanlig verksamhet är inte en offentlig tillställning. Landskapsregeringens beslut om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller inte sådan verksamhet.

Exempel på offentliga tillställningar (beslutet gäller dessa):

 • Konserter
 • Festivaler  
 • Marknader
 • Friidrottstävlingar, ishockey- och fotbollsmatcher och -turneringar, om det finns publik på plats
 • Midsommarbrasor (inte sådana som ordnas av privatpersoner) 
 • Bolagsstämmor

Exempel på fortlöpande normal verksamhet som inte är en offentlig tillställning (beslutet gäller inte dessa):

 • Restauranger
 • Simhallar och andra idrottslokaler
 • Bibliotek
 • Nöjesparker och inomhusnöjesparker
 • Djurparker
 • Idrotts- och aktivitetsparker
 • Lekparker och lekplatser  
 • Friluftsbad och badstränder  
 • Sommarläger

Sedvanlig, fortlöpande verksamhet hos dessa aktörer eller i dessa lokaler omfattas alltså inte av de begränsningar som landskapsregeringen har meddelat beslut om.  

Landskapsregeringen betonar att det är viktigt att varje aktör i sin verksamhet beaktar allmänna hygienanvisningar och andra arrangemang genom vilka spridning av virus förhindras, även om verksamheten eller evenemanget inte omfattas av de begränsningar som landskapsregeringen har meddelat beslut om. Landskapsregeringen rekommenderar därför att de aktörer som inte omfattas av landskapsregeringens begränsningar följer anvisningarna.
 

2a. Gäller begränsningarna restauranger?

Landskapsregeringens beslut om begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller inte normal restaurangverksamhet. Begränsningarna gäller dock evenemang och tillställningar som restaurangerna ordnar. Restaurangerna kan i sådana fall omfattas av både begränsningarna av offentliga tillställningar och de skyldigheter som åligger restaurangverksamheterna enligt de tillfälliga begränsningarna som föreskrivs i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar.
 

2b. Gäller begränsningarna simhallar och andra idrottslokaler?

Begränsningen av offentliga tillställningar 50 personer gäller inte sedvanlig verksamhet i simhallar och andra idrottslokaler. Begränsningarna gäller dock tillställningar och evenemang som eventuellt ordnas i idrottslokaler. Exempelvis handledd vattengympa och annan gruppträning som ordnas regelbundet betraktas som normal verksamhet i ett idrottsutrymme och omfattas därmed inte av landskapsregeringens beslut att begränsa offentliga tillställningar.
 

2c. Gäller begränsningarna biblioteken?

Landskapsregeringens beslut om begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller inte normal biblioteksverksamhet. Begränsningarna gäller dock evenemang och tillställningar som biblioteken ordnar.

 

2d. Gäller begränsningarna privata tillställningar?

Landskapsregeringens beslut om begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller inte privata tillställningar. Privata tillställningar är alla privata evenemang som inte är öppna för allmänheten (såsom bröllop, begravningar, dop, födelsedagsfester, privata kvällstillställningar och liknande). Landskapsregeringen rekommenderar dock att man även vid dessa tillställningar följer de allmänna anvisningarna om hygien och andra arrangemang som förhindrar coronavirussmitta.   

OBS! Om man ordnar en privat tillställning i en restaurang eller i en annan livsmedelslokal ska man dock följa restriktionerna som gäller restaurangverksamheten. 
 

2e. Gäller begränsningarna religiösa samfund?

Landskapsregeringens beslut om begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller inte för religionsutövning i religiösa samfund. De religiösa samfunden beslutar själva om vilka åtgärder som vidtas för att förhindra smittor och minska antalet exponerade personer.

 

3. Vilka räknas som deltagare i en tillställning?

Idrottare, artister eller funktionärer som är separerade från publiken räknas inte med i publikantalet, däremot kan andra personer (såsom försäljningsställets personal och ordningsvakter) som befinner sig i samma lokaler eller annars i direkt kontakt med publiken räknas med i publikantalet.    

En egen begränsning på 50 personer tillämpas dock på idrottare, servicepersonal, funktionärer och motsvarande personer som är separerade från publiken.

Landskapsregeringen rekommenderar att man även vid sammankomster och publikevenemang med färre än 50 personer följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning.

 

4. Vad innebär det att verksamheten vid publikevenemang måste indelas i områden vid behov? 

Enligt landskapsregeringens beslut kan man från den 13 oktober ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från den 21 september 2020.

För att de facto kunna följa anvisningarna kan arrangören behöva dela in publiken i separata publikområden. Arrangören av tillställningen ska överväga när det är nödvändigt att avskilja separata områden, hur publikens rörlighet mellan områdena ordnas och hur stor publikvolym som är tillåten för varje område. Arrangören ansvarar för tillställningens säkerhet.  

För varje separat område kan det vara nödvändigt att ordna egna in- och utgångar eller att in- och utgång sker i omgångar, egna tjänster (såsom eventuella serveringstjänster och sanitetsutrymmen) samt egen evenemangspersonal. Arrangören ska till exempel beakta att säkerhetsavståndet hålls även när publiken anländer till tillställningen och lämnar den. Upprätthållandet av säkerhetsavstånden kan säkerställas bland annat med hjälp av avståndsmarkeringar och genom att förhindra att långa köer uppstår med ankomst- och uppdelningsarrangemang. 

 

5. Vad betyder kravet på avgränsad plats utomhus?  

En begränsad plats utomhus är ett område eller områden som arrangören har fastställt och där evenemanget ordnas. Om ett evenemang ordnas i stora områden utan fysiska gränser, som exempelvis ett stängsel, kan evenemangsarrangören fastställa gränserna på en karta. Evenemangsarrangören måste se till att det är möjligt att följa säkerhetsavstånden och andra hygien- och säkerhetsanvisningar i evenemangsområdet.

 

6. Måste varje deltagare i en offentlig tillställning ha en sittplats? 

Om hela området där den offentliga tillställningen hålls är serveringsområde måste varje kund ha en sittplats vid ett bord eller motsvarande plan yta. Kravet på sittplatser vid ett bord eller motsvarande plan yta gäller också restaurangverksamhet i samband med olika evenemang och servering på läktare. Sätet som är bredvid är inte ett bord eller en plan yta som avses i lagen. Kravet på en sittplats kommer från begränsningarna som gäller restaurangverksamhet.

Om tillställningen inte hålls i ett serveringsområde behöver varje deltagare inte ha en egen sittplats. Bestämmelserna om offentliga tillställningar förpliktar inte till att varje deltagare ska ha egen sittplats.

 

7. Kan beslutet om begränsningarna förändras? 

Landskapsregeringens beslut om begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster grundar sig på en epidemiologisk bedömning av den rådande coronavirussituationen och dess utveckling. Om läget försämras kan landskapsregeringen se över sina beslut i enlighet med den handlingsplan som är upprättad. Utifrån en epidemiologisk lägesbedömning kan begränsningarna alltså vid behov skärpas.  

Publicerad 15.10.2020 kl. 11:07
Uppdaterad 15.10.2020 kl. 11:38