Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Information om åtgärder för att minska risk för smitta av covid-19 vid inresa till landskapet Åland - uppdaterad 26 juni 2020

Flygplatsen i Mariehamn

Närmare information gällande in- och utresa med flyg på Finavias webbplats

Hamnarna

Närmare information gällande förfarandet vid ankomst till hamnarna finns på:

Långnäs hamns webbplats

Mariehamns hamns webbplats

Eckerölinjens webbplats

Viking Lines webbplats

Tallink Siljas webbplats

Finnlines webbplats

Lillgaards webbplats

Gränsbevakningen besluter om rätten till inresa

Följande direktiv gäller 15.6-14.7.2020:

Gränskontrollen slopas för färjtrafik mellan Åland och Estland. Gränskontrollen slopas även för privatpersoners fritidsresor med egen båt.

Gränskontrollen i trafiken mellan Åland och Sverige fortsätter. Återresor till Åland och Finland, arbetsresor och andra nödvändiga resor är tillåtna enligt följande direktiv från inrikesministeriet i Helsingfors: Det kan till exempel vara fråga om resor av familjeskäl eller personliga skäl, eller att personen har en fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland. Återresor gäller förutom finska medborgare också alla i Finland bosatta medborgare i EU- och Schengenstater och deras familjemedlemmar samt tredjelandsmedborgare som vistas i Finland med uppehållstillstånd. Arbetsresor är möjliga för medborgare i EU- och Schengenländer samt för brittiska medborgare.

Närmare preciseringar för vad som gäller 15.6 – 14.7 på gränsbevakningens webbplats

Syftet med och förutsättningarna för resan utreds i samband med gränskontrollen. Vid gränskontrollen kan således resenären bli ombedd att uppvisa handlingar för att konstatera att de uppfyller villkoren för inresa samt på annat sätt förklara orsaken till resan. Det är gränsbevakningen som avgör huruvida en resenär har möjlighet att resa in till Åland/Finland. Gränsbevakningen nås på e-post: info.lsmv@raja.fi

Rederiernas anvisningar

Rederierna kontrollerar vid bokning och innan avresa att den som avser  till Åland/Finland från en svensk hamn är medveten om aktuella resedirektiv från myndigheterna. Rederierna vidtar de åtgärder som behövs för att både personal och resenärer ska skyddas från covid-19 och för att förebygga spridningen av coronavirussjukdomen i det åländska samhället. Ombord finns olika slag av information (skyltning och broschyrer) om covid-19 och hur man som resenär undviker smittspridning.

För närmare information, se rederiernas egna webbplatser:

Viking Lines trafikinformationssida med relevant information

Tallink Silja Line Coronainformation

Eckerö Linjens informationssida om Coronavirus

Skyddsåtgärder inför och under resa med färja

Känner man sig det minsta sjuk innan avfärd ska man avboka resan och stanna hemma. Hälsokontroll kan förekomma inför avresa. Rederiet kan avvisa passagerare som uppvisar symptom på covid-19. Vid köp av biljetter och vid inköp ombord kan man minska smittrisken genom att undvika nära fysisk kontakt och följa allmänna hygienanvisningar.  För närmare information, se

Viking Lines trafikinformationssida med relevant information

Tallink Silja Line Coronainformation

Eckerö Linjens informationssida om Coronavirus

Det rekommenderas att man reser med hytt. Om det inte är möjligt och om vädret tillåter rekommenderas att man vistas ute på däck. För att minska smittspridningen bör man, oberoende av var man vistas under resan, alltid ta hänsyn till myndigheternas och rederiernas anvisningar om avstånd och hygien. Man bör undvika närkontakt (hålla avstånd på 1–2 meter), ombesörja god handhygien och hosta/nysa i näsduk eller armveck.

Om man blir sjuk under resan

Passagerare ska omedelbart kontakta besättningen vid symtom, till exempel:

 • förhöjd kroppstemperatur eller feber
 • hosta, snuva
 • andnöd
 • ont i halsen
 • förlust av luktsinnet
 • huvudvärk, extrem trötthet, muskelvärk eller magbesvär.

Rederierna har rutiner för att isolera personer som insjuknar under resan och rutiner för kontakten med sjukvården i destinationshamnen.  För resenärer med Åland som slutdestination finns anvisningar på ÅHS webbplats:

Åtgärder vid misstanke om att en person på en färja kan ha Covid-19 infektion då slutdestinationär en hamn på Åland, pdf på ÅHS webbplats

Förfarandet vid ankomst till Åland

Resenärerna från en svensk hamn eller ett svenskt flygfält måste vara beredda på att kunna förklara och bevisa sitt ärende till Åland, dvs, orsaken till resan, för tjänstemännen vid gränskontrollen. Gränsbevakarna kan fråga efter bevis av vilka det bör framgå var personen arbetar eller av vilken annan nödvändig orsak resan skett till Åland. Ju tydligare redogörelse resenären kan uppvisa, desto smidigare går gränskontrollen. På basis av bevisen görs individuella beslut. Gränsbevakningen informerar på sin webbplats om hur gränsövergången ska gå till bland annat:

 1. Håll avstånd till andra människor
 2. Ta fram alla dokument som behövs före du går till gränskontrollen
 3. Agera enligt de instruktioner du får.

Gör så här vid gränsövergången, information på gränsbevakningens webbplats

Transportmöjligheter från åländsk hamn på annat sätt än med eget fordon

Det är resenärens ansvar att ordna transport från hamnen, rederierna anordnar för närvarande varken buss eller taxi. Taxi är ett bra alternativ om man vill undvika folksamlingar och trängsel i en buss. I de fall hamnen trafikeras av kollektivtrafik (buss) borde man, om möjligt, sitta minst två rader från andra resenärer. Man bör noggrant följa busschaufförens eller taxichaufförens anvisningar för bland annat av- och påstigning för att minska smittorisken för chauffören, sig själv och andra eventuella medresenärer. Landskapsregeringen har uppmanat bussbolagen att följa myndigheternas riktlinjer och utvecklingen av dem med anledning av coronaviruset för att vidtaga åtgärder som minimerar smittorisken.

Karantänliknande förhållanden efter ankomst från annat land än Finland

Den som anländer till Åland över gränsen mellan Finland och Sverige ska under 14 dygn begränsa onödiga närkontakter och självmant hålla sig i karantän.

Detaljerade anvisningar på finska gränsbevakningens webbplats

Karantänsrekommendationen gäller alla som anländer från utlandet (utanför Finland), oavsett om man kommer med flyg, fartyg eller via förbindelserna från fastlandet.

Under tiden för karantän tillåts man röra sig mellan arbetsplatsen och hemmet samt annan nödvändig rörlighet. Man bör dock följa de allmänna myndighetsanvisningar som utfärdats om god hygienpraxis, skyddsavstånd och undvikande av sociala kontakter för att förebygga spridningen av covid-19 vilket handlar om att hålla avstånd (1–2 meter), ombesörja god handhygien och att hosta/nysa i näsduk eller armveck.

Man har alltid rätt att resa härifrån, dvs. man behöver inte stanna på Åland i 14 dagars karantänsliknande förhållande innan man kan resa härifrån såvida man inte under vistelsen på Åland insjuknar i covid-19 (se nedan).

Sjuk under vistelsen på Åland

Om du känner dig det minsta sjuk följ dessa direktiv:

Ring ALLTID före besök till hälso- och sjukvården.

Vid milda eller måttliga symptom:

 • ring Ålands coronatelefon +358-18-535 313 för bedömning
 • oavsett bedömning och testresultat, stanna isolerad tills man varit symptomfri en dag.

Vid allvarliga symptom – till exempel hög feber och andnöd:

 • ring dagtid Ålands coronatelefon +358-18-535 313,
 • ring kvällstid till akuten på Ålands hälso- och sjukvård +358-18-535 001
 • vid akut behov av hjälp, ring 112.

För närmare instruktioner och provtagning, även vid milda symtom, kontakta Ålands Hälso- och sjukvård. Om provresultatet visar att man är smittad av covid-19 blir man satt i strikt isolering enligt smittskyddslagen. Detta innebär att man inte kan resa från Åland under en period på minst 14 dagar, såvida detta inte är nödvändigt på grund av medicinska skäl. Om man bekräftas vara smittad kommer smittskyddsansvarig läkare göra en kontaktspårning och nära kontakter blir satta i strikt karantän enligt smittskyddslagen. Denna karantän skiljer sig från ”karantänsliknande förhållanden” efter inresa såtillvida att karantän enligt smittskyddslagen är tvingande enligt lag och innebär att man helt ska undvika kontakt med andra under 14 dagar.

Mer information om isolering och karantän här på regeringen.ax

Information ges också av ansvarig smittskyddsläkare.

För mer information

Landskapsregeringen uppmanar alla att komma ihåg orsakerna till kontrollen, begränsningarna och rekommendationerna och att handla ansvarsfullt för att bekämpa pandemin.

Landskapsregeringen följer noga med utvecklingen av situationen och anvisningar som kommer från riksregeringen och olika berörda myndigheter. Dessa läggs som regel upp på sidan www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19 .Vi uppmuntrar alla att följa informationen där löpande.  Det är varje enskild resenärs eget ansvar att hålla sig uppdaterad på vad som gäller för tiden då resan sker.

För mer information:

ÅHS webbplats

Aktuellt om covid-19 på THL:s webbplats

Om gränsövergång på gränsbevakningens webbplats

Landskapsregeringens informationstelefon

Om det finns frågor om coronasituationen som inte är vårdrelaterade finns landskapsregeringens informationstelefon +358-18-25 572 eller +358-18-25 573.

Coronatelefonen vid Ålands Hälso- och sjukvård

telefon +358-18-535 313: öppen vardag klockan 8–16, helger klockan 9–16. Om det är upptaget kan man även kontakta sjukvårdsupplysningen, telefon +358-18-538 500.

Denna information har sammanställts och uppdaterats av Ålands landskapsregering för att minska smittspridningen av covid-19 i landskapet Åland med anledning av att begräsningarna i gränstrafiken ändrats från och med den 12 juni 2020.  Informationen riktar sig till resenärer till/från Åland och finns även på landskapsregeringens webbplats samt delas ut till berörda hamnar, rederier, flygplatser och flygbolag.

Publicerad 12.6.2020 kl. 14:01
Uppdaterad 26.6.2020 kl. 08:53