Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Information rörande statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från tidsfrister

Till kommunerna, Kommunernas socialtjänst och Ålands kommunförbund
13.5.2020

Statsrådet utfärdade den 12 maj 2020 en förordning (FFS 363/2020) om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården. Denna rätt har beviljats med stöd av beredskapslagen (FFS 1552/2011) och statsrådets förordning (FFS 308/2020) om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen.

I och med den nya förordningen förlängs bl.a. rätten att avvika från tidsfristerna för bedömningen av servicebehovet inom socialvården. I fråga om socialvården har förordningen preciserats.

Av social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande av 12.5.2020 framgår följande:

Alla som vistas i en kommun har rätt att i brådskande fall få socialservice som baserar sig på hans eller hennes individuella behov, och därför bör alltid behovet av brådskande hjälp bedömas omedelbart. Rätten till nödvändig omsorg och försörjning och tillräcklig socialservice får inte äventyras. Denna rätt kvarstår även om det beviljas flexibilitet i fråga om tidsfristen för bedömning av servicebehovet.

Under undantagsförhållanden kan kommunen skjuta upp den fastställda tidsfristen på sju vardagar när det gäller bedömning av servicebehovet för personer över 75 år eller personer som får vårdbidrag med högsta belopp.

Bedömningen av servicebehovet ska dock fortfarande påbörjas utan dröjsmål och slutföras utan ogrundat dröjsmål. Bedömningen av servicebehovet hos barn som behöver särskilt stöd ska fortfarande inledas senast inom sju dagar.

Slopandet av tidsfristen för inledande av bedömning av servicebehovet gäller inte de tidsfrister som föreskrivs i barnskyddslagen och handikappservicelagen. Även servicebehovet hos andra personer som behöver särskilt skydd och äldre personer ska alltid bedömas tillräckligt snabbt, eftersom personerna inte alltid själva förmår söka hjälp när de behöver det.

Avvikelser:
På Åland tillämpas socialvårdslag (FFS 710/1982) genom landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. Hänvisningen till socialvårdslagens 36 § 2 mom. ska därför vara 40 a § 2 mom. i gällande socialvårdslag.

Publicerad 14.5.2020 kl. 14:50
Uppdaterad 15.5.2020 kl. 17:20