Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Rekommendationer med anledning av Statsrådets förordning (131/2020) om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna undervisning och utbildning i landskapets skolor under undantagstillståndet

Skolor på gymnasie- och högskolenivå samt fria bildningen inom landskapet Åland
14.4.2020

Finlands regering har 16.3.2020 i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronaviruset. Enligt Finlands regeringsbeslut ska skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler stängas och närundervisningen vid dessa inrättningar avbrytas i syfte att bromsa spridningen av coronaviruset (COVID-19).

Undervisningen ska ordnas i enlighet med statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning. Förordningen har därefter förlängts att gälla till 13.5.2020 (191/2020).

Landskapsregeringen beslöt 9.4.2020 om att skolstängningen förlängs i landskapet till den 13.5.2020 med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittosamma sjukdomar (FFS 1227/2016). Beslutet (ÅLR 2020/2265) omfattar stängning av skolors, läroanstalters, universitets och yrkeshögskolors, medborgarinstitutens samt fria bildningens lokaler.

Statsrådet aviserar att fortsätta undantagsarrangemangen till slutet av vårterminen på olika skolstadier, ifall det krävs för att begränsa spridningen av epidemin. Behovet av fortsatta åtgärder för att stävja coronaepidemin utvärderas på nytt i slutet av april.

Enligt 27 § 34 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om beredskap inför undantagsförhållanden.
Beredskapslagen och de författningar som utfärdas med stöd av den är därmed i kraft också på Åland, även om innehållet i landskapets lagstiftning inte till alla delar överensstämmer med innehållet i beredskapslagen och i de lagar i riket som nämns i tillämpningsförordningen.

Generella anvisningar till landskapets skolor

På Åland innebär det att undervisningen huvudsakligen ordnas genom distansundervisning inom grundskolan, den allmänbildande utbildningen i Ålands lyceum, yrkesutbildningen i Ålands yrkesgymnasium, högskoleutbildningen i Högskolan på Åland, fria bildningen i Ålands folkhögskola och Medborgarinstitutet i Mariehamn samt Ålands musikinstitut.

Landskapsregeringen rekommenderar att skolorna organiserar undervisningen och studiehandledningen på ett sådant sätt att de studerande som är i slutskedet av sina studier och avser att utexamineras under våren, har möjlighet att avlägga sin examen, fortsatta sina studier eller övergå till arbetslivet, trots de undantagsförhållanden som finns inom utbildningen. I fråga om allmänbildande gymnasieutbildning och yrkesinriktad gymnasieutbildning är det i undantagsfall möjligt att ordna en begränsad mängd undervisning och handledning i skolornas lokaler. Under närundervisningen ska skolorna beakta studerandes och undervisningspersonalens säkerhet genom arrangemang som gäller både lokalerna och hygienen.

Det ökade utbudet av distansundervisning kräver att skolorna kan erbjuda både lärare och studerande tillräckligt stöd. Stöd kan behövas såväl i tekniska frågor som i frågor som gäller ordnandet av undervisningen och lärandesituationen. Studerandevården har en viktig funktion som stöd för studerande under undantagsförhållandet och utgör ett komplement till skolans undervisning och uppföljning av studerandes välmående. Det är också viktigt att skolorna beaktar lärarnas ökade arbetsbelastning på grund av de förändrade undervisnings-arrangemangen och vid behov göra omprioriteringar i lärares arbetsinsatser.

Alla studerande har inte tillräckliga färdigheter eller tillräcklig motivation att studera på distans vilket gör att inlärningsresultaten blir lidande. Skolan har därför ett ansvar att försäkra sig om att studerande uppnått målen för studierna eller kunnandet till examen. Skolan ska även ha beredskap att erbjuda stödåtgärder efter att undervisningen återgått till närundervisning och närhandledning.

Lärarna ska i sin undervisning hålla daglig kontakt med studerande. Annan stödperson i skolan kan bistå med kontakt om studerande är svåra att nå. Om en studerande inte nås, antecknas studeranden som frånvarande enligt skolans ordinarie rutiner. Om studerande är minderårig kontaktas vårdnadshavare och barnskyddsanmälan görs om studerande inte nås trots upprepade försök.

Studerande som deltar i gymnasieutbildning eller i yrkesutbildning som leder till en grundexamen/gymnasieexamen har rätt till en avgiftsfri måltid under de dagar då läroplanen eller den studerandes personliga utvecklingsplan förutsätter att den studerande är närvarande på en utbildningsplats som skolan anvisar. Om studierna sker via lärande i arbete på en arbetsplats eller i en läromiljö som är lik en arbetsplats och studerande normalt skulle äta i skolans matsal, rekommenderar landskapsregeringen att den studerande har egen mat med sig till arbetsplatsen om inte skolan kan ordna skolmåltid på ett tryggt sätt tex med matlåda. Skolan ger matpeng om inte skolmåltiden arrangeras på annat sätt. Då studierna ordnas som distansundervisning eller självständiga studier, har studerande inte rätt till en avgiftsfri måltid och skolan har ingen skyldighet att erbjuda en avgiftsfri måltid. I mån av möjlighet, ska skolan erbjuda en skolmåltid till studerande som får sin undervisning på distans om studerande riskerar att bli utan tillräcklig näring. I samband med ordnande av skolmåltiden ska särskilda hygien och säkerhetsarrangemang iakttas.

Om skolmåltid inte erbjuds, kan studerande ansöka om en förhöjd studiepenning till högst samma belopp som för studerande vid högskola.

Antagning av studerande till utbildningar på gymnasienivå och högskola görs enligt den tidigare fastslagna tidsplanen trots undantagsförhållandena. Landskapsregeringen rekommenderar att skolorna ska överväga möjligheten att avstå från att ordna inträdes- och lämplighetsprov vid vårens antagning. Som grund för antagningen av studerande kan skolan vid behov använda andra tilläggsprov som inte förutsätter att den studerande är närvarande på samma sätt som vid ett inträdes- och lämplighetsprov.

Utbildningsspecifika rekommendationer

Ålands lyceum

Ålands lyceum ska ordna undervisningen, studiehandledningen samt studerandes självständiga studier i huvudsak genom distansundervisning och handledning samt genom handledning i efterhand. Ålands lyceum kan avvika från det som föreskrivs om närundervisningens omfattning och göra det möjligt att på ett flexibelt sätt utöka omfattningen av de studerandes självständiga studier.

Ålands yrkesgymnasium

Ålands yrkesgymnasium ska ordna yrkesinriktade undervisning och handledning i så hög grad som möjligt på alternativa sätt, bl.a. som distansundervisning, genom olika digitala läromiljöer och -lösningar samt vid behov genom självständiga studier. Det gäller även skolans undervisning i Ålands Sjösäkerhetscentrum och på skolfartyget Michael Sars.

Undervisning och handledning kan skjutas upp i fråga om sådana examensdelar där det inte är möjligt att ordna distansundervisning eller självständiga studier.

Undantag; Närundervisning kan ordnas i begränsad omfattning och enligt skolans bedömning ifall närundervisningen är väsentlig för att studierna ska framskrida. Det gäller i första hand för studerande som är i slutskedet av studierna och avser att avlägga examen denna vår. Vid ordnande av närundervisning gäller den generella begränsningen för gruppstorlek.

Undantag; Närundervisning kan ordnas i begränsad omfattning ifall det är nödvändigt för att studierna ska lyckas för studerande i behov av särskilt stöd om studerande inte enligt skolans bedömning klarar av att studera på egen hand eller utnyttja olika digitala närmiljöer eller nätförbindelser.

Om undervisningen i undantagsfall ordnas som närundervisning och handledning ska Ålands yrkesgymnasium trygga de studerandes och undervisningspersonalens säkerhet genom utrymmes- och hygienarrangemang.

  • Ålands yrkesgymnasium ska säkerställa att studerande som får specialpedagogiskt och mångprofessionellt stöd får stöd i tillräcklig omfattning vid distansundervisningen. Skolan ska ordna assistenttjänster och särskilda hjälpmedel i den utsträckning som det är möjligt. Om studierna inte kan genomföras som distansundervisning på grund av den studerandes behov av stöd, utreds möjligheten till närundervisning i en begränsad omfattning.
  • Det viktigt att trygga nödvändig hjälp, nödvändigt stöd och nödvändig vård för personer med funktionsnedsättning. Om inte Ålands yrkesgymnasium kan tillhandahålla stöd under undantagsförhållandena, ska skolan vid behov och i den mån det är möjligt handleda de studerande och deras vårdnadshavare vid ansökan om specialservice och stödtjänster.
  • Den utbildning som ordnas på en arbetsplats eller någon annanstans utanför skolan kan fortsätta, om detta är möjligt för arbetsplatsen och om skolan och arbetsgivaren bedömer att arbetsmiljön är trygg för den studerande. Om det finns stor risk att bli smittad av coronavirus på arbetsplatsen, rekommenderas det att utbildningen som ordnas på arbetsplatsen fortsätter först när det inte längre finns en sådan risk.
  • Skolan är skyldig att ordna yrkesprov och annat påvisande av kunnande endast till den del det är möjligt att genomföra dem. Om det inte är möjligt att genomföra yrkesproven enligt examensgrunderna, kan yrkesproven flyttas och ordnas senare. Yrkesprov avläggs på arbetsplatsen, om det är möjligt för arbetsplatsen och skolan och arbetsgivaren bedömer att arbetsmiljön är trygg för den studerande.
  • Om det inte är möjligt att ordna yrkesprov för alla studerande, ska Ålands yrkesgymnasium ge förtur till de studerande som enligt den personliga utvecklingsplanen för kunnandet är i slutskedet av sina studier och som avser att ta examen denna vår. I fråga om studerande som är i examensskedet, kan skolan avvika från examensgrundernas krav på att yrkesprovet ordnas genom ”att praktiska arbetsuppgifter utförs i genuina arbetssituationer och arbetsprocesser”, om det på grund av undantagsförhållanden inte är möjligt att utföra praktiska arbetsuppgifter. Yrkesproven ska då ordnas så att påvisandet av kunnandet på bästa möjliga sätt motsvarar riktiga arbetsuppgifter och arbetsprocesser och bedömningen av yrkesskickligheten är möjlig att göra utifrån examensgrunderna.
  • Avvikande undervisnings- och handledningsarrangemang kan inverka på möjligheterna att avlägga en examen eller delar av utbildningen. Ålands yrkesgymnasium ska därför hålla den personliga utvecklingsplanen för kunnandet uppdaterad. Trots att undervisningen ordnas på annat sätt än genom närundervisning är målet att studierna framskrider enligt den personliga utvecklingsplanen så långt det är möjligt.

Högskolan på Åland

Ordnande av undervisning och examen regleras i Högskolans på Åland examensstadga och i undervisningsplanen. Högskolan kan genomföra sin undervisning och utbildning på många olika sätt genom distansstudier, olika digitala inlärningsmiljöer och inlärningslösningar samt vid behov med hjälp av självständiga studier. Under den tid lokalen är stängd, ska högskolan i största möjliga utsträckning ordna sin närundervisning på alternativa sätt.

De förändrade undervisningsarrangemangen kan fördröja studietakten för de studerande och påverka möjligheten för de studerande att slutföra studierna inom den målsatta tiden. Det kan handla om praktik som är omöjlig att genomföra enligt plan eller om kurser som inte kan genomföras. Fördröjningar i studietakten som beror på ändringar i yrkeshögskolornas undervisningsarrangemang ska automatiskt beaktas som extra tid i samband med att beslut om fortsatt studierätt, vilket stärker den studerandes rättsskydd.

Fri bildning

På Åland hänförs Ålands folkhögskola och Ålands medborgarinstitut till utbildning inom fritt bildningsarbete. Skolorna kan genom undantagsförfarandet avstå från att ordna utbildning om det inte är möjligt att ordna utbildningen på något annat sätt än som närundervisning.

Om utbildningen ordnas på distans, beräknas antalet studerandeveckor eller studerandedygn på motsvarande sätt som antalet studerandeveckor och studerandedygn som ordnas som närundervisning.

Ålands musikinstitut

Ålands musikinstitut kan ordna undervisningen som distansundervisning. Om undervisningen inte är möjlig att ordna på annat sätt än genom närundervisning, är skolan inte skyldig att ordna undervisningen.

Kontaktpersoner

Elisabeth Storfors
Byråchef utbildningsbyrån
Utbildnings- och kulturavdelningen
Ålands landskapsregering
+358 18 25000 (vxl)
elisabeth.storfors@regeringen.ax

Bodil Regårdh
Specialsakkunnig inom utbildning
Utbildnings- och kulturavdelningen
Ålands landskapsregering
+358 18 25000 (vxl)
bodil.regardh@regeringen.ax

Publicerad 15.4.2020 kl. 09:07
Uppdaterad 15.4.2020 kl. 09:23