Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om tillfälliga undantag vid tillämpning av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen på personal som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialväsendet

Kommuner, verksamhetsenheter inom socialvård och Ålands hälso- och sjukvård
15.5.2020

En ny tillämpningsförordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen (FFS 362/2020) har utfärdats den 12 maj 2020 med stöd av beredskapslagen. Förordningen är i kraft 14 maj – 30 juni 2020.

I tillämpningsförordningen förs fram att en förutsättning för tillämpning av denna förordning är att man under en pandemi inte kan trygga att det finns tillräckligt med arbetskraft genom att tillämpa semesterlagen, arbetstidslagen och 6 kap. 3 § 2 mom. i arbetsavtalslagen. Befogenhetsutövningen ska vara nödvändig för att trygga arbetsgivarens verksamhet och åtgärderna ska stå i rätt proportion till det mål som eftersträvas genom utövandet av befogenheterna.

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade 6.4.2020 en anvisning samt bilaga om tillämpningen av de tillfälliga undantagen i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen inom social- och hälsovårdssektorn, anvisningen fortsätter att gälla tills vidare.

Allmänt

Lagstiftningsbehörighet i fråga om arbetsavtal tillhör rikets behörighet enligt 29 § 6 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991:71).

Förtydliganden utgående från SHM:s anvisning jämte bilaga gällande socialvårdens område

Lagstiftning

Avvikelser:

På Åland tillämpas socialvårdslag (FFS 710/1982) genom landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. Hänvisningen till socialvårdslagens 3 § i anvisningen motsvarar 10 § i gällande socialvårdslag.

På Åland tillämpas, i enlighet med landskapsförordning (1995:101), förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (FFS 804/1992), inte lagen (FFS 817/2015) och förordningen (FFS 153/2016) om yrkesutbildade personer inom socialvården.

Anstaltsvård som avses i 24 § socialvårdslag (FFS 710/1982) benämns i landskapet institutionsvård och omfattar omsorg samt sådan sjukvård som inte kräver sjukhusvård.
På Åland tillämpas barnskyddslagen (FFS 417/2007) genom landskapslag (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen.

Bilaga

Tabell 2 Socialservice
Begrepp som används i rikets anvisning Motsvarande begrepp på Åland
Socialjour 40 a § socialvårdslag 710/1982, bedöma
brådskande behov av socialvård utan dröjsmål,
barnskyddsjour

Tjänster för barn och familjer:

 • Fostrings- och familjerådgivning
 • socialt familjearbete
 • Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor
 • Socialservice för barn och familjer

Barnskyddet:

 • Intensifierat familjearbete
 • Familjearbete

Service för befolkningen i arbetsför ålder:

 • Social rehabilitering
 • Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
 • Service som stöder rörligheten
 • Socialvårdslag (1301/2014) 17 § Social rehabilitering, tillämpas inte.
 • På Åland har lag (FFS 2001/189) om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte inte antagits.
 • transport- eller följeslagarservice, färdtjänst

Tjänster för personer med funktionsnedsättning:

 • Service som stöder rörligheten
 • transport- eller följeslagarservice, färdtjänst

Service för äldre:

 • Hemvård
 • Service som stöder rörligheten
 • Hemservice och sammanhållen hemvård
 • transport- eller följeslagarservice, färdtjänst

Bilaga

Anvisning om tillfälliga undantag vid tillämpning av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen på personal som arbetar inom hälso- och sjukvård och socialväsendet, pdf på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats

Bilaga till anvisningen, förteckning, pdf på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats

Publicerad 15.5.2020 kl. 17:17
Uppdaterad 15.5.2020 kl. 17:17