Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Skyldighet att visa covid-19 intyg och delta i covid-19 test efter inresa

På grund av en förlängning av de temporära ändringarna av smittskyddslagen ska alla personer som reser in till Finland under perioden 16.10.2021-31.12.2021 kunna visa ett covid-19 intyg eller delta i covid-19 test efter ankomst, med vissa undantag.

Närmare information och anvisningar om bokning av covid-19 test vid och efter ankomst finns på ÅHS webbplats.

ÅHS webbplats

Schematisk bild över vem som behöver testa sig vid inresa till Åland från och med den 26 juli 2021.

Skyldighet att visa upp covid-19 intyg vid ankomst till Finland

En utlänning som är född 2005 eller tidigare och som inte är varaktigt bosatt i Finland ska, i syfte att förhindra spridning av covid-19, vid ankomsten till Finland medföra ett tillförlitligt intyg:

 1. över att han eller hon har fått en covid-19-vaccinationsserie minst 7 dygn före ankomsten till Finland,
 2. över negativt resultat i ett covid-19-test som har utförts på personen högst 72 timmar före ankomsten till Finland, eller
 3. över att han eller hon har haft laboratorieverifierad covid-19 högst sex månader tidigare.

Vid ankomst till Åland ska det intyg som avses ovan på begäran visas upp för en anställd hos Ålands hälso- och sjukvård eller för en person som sköter denna myndighets uppgifter. Ålands hälso- och sjukvård kan begära handräckning av polisen, gränsbevakningsväsendet och tullen för genomförandet av kontrollen av intyg.

Skyldighet att delta i covid-19 test vid och/eller efter ankomst till Finland

(gäller även finska medborgare och utlänningar som är varaktigt bosatta i Finland)

 • Du behöver inte ta ett coronatest om du har ett ett intyg på att du blivit fullt vaccinerad minst 7 dygn före ankomsten eller att du tillfrisknat från covid-19 högst sex månader före ankomsten.
 • Du behöver ta ett coronatest 72 till 120 timmar efter ankomst om du vid ankomsten har ett intyg på ett negativt coronatest eller att du tagit din första dos coronavaccin minst 14 dygn innan ankomsten.
 • Om du inte kan visa upp något av intygen måste du ta ett coronatest inom 24 timmar efter ankomst och ytterligare en gång 72 till 120 timmar efter ankomsten.

Undantag från skyldigheten att visa upp covid-19 intyg och delta i covid-19 test vid och efter ankomst till Finland

 • Om du kommer från ett grönt land eller område som listas i Finlands regerings förordning (se längre ner under Lagstiftning) är du inte skyldig att delta i covid-19 test och behöver inte heller visa upp covid-19 intyg. Samma gäller dig som är född år 2006 eller senare.

Ytterligare undantagna persongrupper som inte behöver visa upp covid-19 intyg eller delta i covid-19 test:

 • Förare av person- och godstransporter i transport- och logistikbranschen, besättning på fartyg, flyg och tåg när de är i tjänst och avlösande besättning till och från arbetet.
 • Personer som reser till Finland för att avvärja en plötslig fara som riktar sig mot samhällets infrastruktur och hotar hälsa och säkerhet.
 • Personer som hör till utländska makters beskickningar eller internationella mellanstatliga organisationer och som åtnjuter personlig immunitet, deras familjemedlemmar eller sådana innehavare av diplomatpass eller tjänstepass som ackrediterats i något annat land än Finland, när de reser genom Finland till sitt tjänsteställe eller hemland.
 • Flygpassagerare, om de inte lämnar flygplatsen.

Lagstadgade formkrav för intygen

Tillförlitligt intyg över covid-19 vaccinationer ska innehålla uppgifter om:

 • den vaccinerade personens namn och födelsedatum,
 • vilket vaccin som getts,
 • ort och datum för utförandet, samt
 • underskrift och stämpel eller motsvarande styrkande av utföraren.

Tillförlitligt intyg över negativt testresultat för covid-19 smitta ska innehålla uppgifter om:

 • den testade personens namn och födelsedatum,
 • om använd diagnostisk metod och provtagningstidpunkt, samt
 • det laboratorium, hälsovårdsmyndighet eller nationell myndighet som utfört testet.

Tillförlitligt intyg över genomgången covid-19 ska innehålla uppgifter om:

 • personens namn och födelsedatum,
 • när personen insjuknade,
 • ort och datum för utförandet, samt
 • underskrift och stämpel eller motsvarande styrkande av läkaren.

Lagstiftning

Finlands regering har beslutat att ändra gränsen för när ett land ska få klassas som grönt. Enligt de nya reglerna får ett grönt land ha registrerat högst 25 fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna. Tidigare har gränsen varit 10. Finlands regering listar i en förordning vilka länder och områden som klassas som gröna:

Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 876/2021) (pdf, Finlex)

Statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test (FFS 877/2021) (pdf, Finlex)

Rekommendationen om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde i utlandet upphörde 13.8.2021.

Beslut om upphörande av frivillig karantän kan du läsa under Bilagor härintill.

 

Publicerad 4.12.2020 kl. 09:23
Uppdaterad 19.10.2021 kl. 14:25