Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Skyldighet att visa upp covid-19 intyg och delta i covid-19 test efter inresa

På grund av temporära bestämmelser i smittskyddslagen ska alla personer som reser in till Finland kunna visa ett covid-19 intyg eller delta i covid-19 test efter ankomst, med vissa undantag. De temporära 16 a - g §§ i lagen om smittsamma sjukdomar gäller till 30.6.2022.

Observera att Finlands regering har beslutat att den inre gränskontrollen återinförs i trafiken mellan Finland och alla Schengenländer under perioden 28.12.2021-16.1.2022.

Se gränsbevakningsväsendets webbplats för närmare information om den inre gränskontrollen: Gränsbevakningsväsendet

Schematisk bild gällande intyg och testning av covid-19 vid inresa

Jag är finsk medborgare eller varaktigt bosatt i Finland och på väg till Finland från utlandet

Du behöver inte delta i covid-19 test om du vid ankomst till Finland har något av följande intyg:

 • ett intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 och det har gått minst 7 dagar sedan den senaste vaccinationen, eller
 • ett intyg över genomgången covid-19 sjukdom och en godkänd covid-19-vaccindos (gäller fr.o.m. 1.1.2022), eller
 • ett intyg över genomgången covid-19 sjukdom högst 6 månader tidigare.

Personer som är födda 2006 eller senare behöver inte heller delta i covid-19 test efter inresa. Från och med 1.1.2022 ändras undantaget till att gälla personer som är födda 2007 eller senare.

Ytterligare persongrupper som är undantagna från skyldigheten att delta i covid-19 test efter inresa listas längre ner på denna sida.

Om du inte uppfyller något av ovanstående undantag ska du delta i covid-19 test efter inresa enligt följande:

 • Om du har ett intyg över en covid-19 vaccindos eller ett negativt resultat av ett covid-19 test utfört högst 72 timmar före ankomsten till Finland ska du delta i ett covid-19 test inom 72-120 timmar efter ankomsten till Finland.
 • Om du inte har något av ovanstående intyg ska du delta i två covid-19 test. Det första testet inom 24 timmar efter ankomsten till Finland och det andra testet inom 72-120 timmar efter ankomsten till Finland.
 • Närmare information och anvisningar om bokning av covid-19 test vid och efter ankomst finns på ÅHS webbplats: ÅHS webbplats.

Vid ankomst till Åland ska de intyg som avses ovan på begäran visas upp för en anställd hos Ålands hälso- och sjukvård eller för en person som sköter denna myndighets uppgifter. Ålands hälso- och sjukvård kan begära handräckning av polisen, gränsbevakningsväsendet och tullen för genomförandet av kontrollen av intyg.

Jag är på väg till Finland från utlandet som turist

Du ska vid ankomsten till Finland medföra något av nedanstående intyg:

 • ett intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 och det har gått minst 7 dagar sedan den senaste vaccinationen, eller
 • ett intyg över genomgången covid-19 sjukdom och en godkänd covid-19-vaccindos (gäller fr.o.m. 1.1.2022), eller
 • ett intyg över genomgången covid-19 sjukdom högst 6 månader tidigare.

Ovanstående krav att medföra intyg gäller personer som är födda 2005 eller tidigare. Från och med 1.1.2022 ändras bestämmelsen till att gälla personer som är födda 2006 eller tidigare.

Du behöver inte delta i covid-19 test efter inresa om du vid ankomsten till Finland har något av ovanstående intyg. Personer som är födda 2006 eller senare behöver inte heller delta i covid-19 test efter inresa. Från och med 1.1.2022 ändras undantaget till att gälla personer som är födda 2007 eller senare.

Ytterligare persongrupper som är undantagna från skyldigheterna att visa upp covid-19 intyg och att delta i covid-19 test efter inresa listas längre ner på denna sida.

Om du inte uppfyller något av ovanstående undantag ska du delta i covid-19 test efter inresa enligt följande:

 • Om du har ett intyg över en covid-19 vaccindos eller ett negativt resultat av ett covid-19 test utfört högst 72 timmar före ankomsten till Finland ska du delta i ett covid-19 test inom 72-120 timmar efter ankomsten till Finland.
 • Om du inte har något av ovanstående intyg ska du delta i två covid-19 test. Det första testet inom 24 timmar efter ankomsten till Finland och det andra testet inom 72-120 timmar efter ankomsten till Finland.
 • Närmare information och anvisningar om bokning av covid-19 test vid och efter ankomst finns på ÅHS webbplats: ÅHS webbplats.

Vid ankomst till Åland ska de intyg som avses ovan på begäran visas upp för en anställd hos Ålands hälso- och sjukvård eller för en person som sköter denna myndighets uppgifter. Ålands hälso- och sjukvård kan begära handräckning av polisen, gränsbevakningsväsendet och tullen för genomförandet av kontrollen av intyg.

Undantagna persongrupper från skyldigheten att visa upp covid-19 intyg och delta i covid-19 test vid och efter ankomst till Finland

Undantagna persongrupper som inte behöver visa upp covid-19 intyg eller delta i covid-19 test:

 • Förare av person- och godstransporter i transport- och logistikbranschen, besättning på fartyg, flyg och tåg när de är i tjänst och avlösande besättning till och från arbetet.
 • Personer som reser till Finland för att avvärja en plötslig fara som riktar sig mot samhällets infrastruktur och hotar hälsa och säkerhet.
 • Personer som hör till utländska makters beskickningar eller internationella mellanstatliga organisationer och som åtnjuter personlig immunitet, deras familjemedlemmar eller sådana innehavare av diplomatpass eller tjänstepass som ackrediterats i något annat land än Finland, när de reser genom Finland till sitt tjänsteställe eller hemland.
 • Flygpassagerare, om de inte lämnar flygplatsen.

Lagstadgade formkrav för intygen

Personer som reser utan EU:s digitala covidintyg behöver iaktta nedanstående formkrav för de olika intygen.

Tillförlitligt intyg över covid-19 vaccinationer ska innehålla uppgifter om:

 • den vaccinerade personens namn och födelsedatum,
 • vilket vaccin som getts,
 • ort och datum för utförandet, samt
 • underskrift och stämpel eller motsvarande styrkande av utföraren.

Tillförlitligt intyg över negativt testresultat för covid-19 smitta ska innehålla uppgifter om:

 • den testade personens namn och födelsedatum,
 • om använd diagnostisk metod och provtagningstidpunkt, samt
 • det laboratorium, hälsovårdsmyndighet eller nationell myndighet som utfört testet.

Tillförlitligt intyg över genomgången covid-19 ska innehålla uppgifter om:

 • personens namn och födelsedatum,
 • när personen insjuknade,
 • ort och datum för utförandet, samt
 • underskrift och stämpel eller motsvarande styrkande av läkaren.

Lagstiftning

Lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) (Finlex)

Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1221/2021) (Finlex)

Rekommendationen om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde i utlandet upphörde 13.8.2021.

Beslut om upphörande av frivillig karantän kan du läsa under Bilagor härintill.

 

Publicerad 4.12.2020 kl. 09:23
Uppdaterad 28.12.2021 kl. 14:29