Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Restauranger

Information om begränsningar i restaurangers verksamhet

Begränsningarna av restaurangernas öppettider, alkoholserveringstider och kundantal beror på restaurangverksamhetens art och det regionala sjukdomsläget. Begränsningarna grundar sig på lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) och statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (FFS 166/2021).

Finlands regering kan ge nya förordningar med vilka begränsningarna kan förändras eller fortsättas.

Begränsningar på Åland från 13.5.2021

Serveringstider:

Alla restauranger: Alkoholservering är tillåten i alla restauranger kl. 05:00*-24:00

*Alkoholserveringen får börja kl. 05:00 om restaurangen har tillstånd till det (tillstånd till förlängd serveringstid). Annars får alkoholserveringen börja kl. 09:00 i enlighet med landskapsförordning (2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol.

Öppettider:

Alla restauranger: Öppettider kl. 05:00-01:00

Verksamheter som inte omfattas av ovanstående begränsningar:

 • Begränsningen av öppettider gäller inte restauranger och kaféer som fungerar i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle och inte heller internationell sjö- och lufttrafik. Nedanstående allmänna skyldigheter för restauranger gäller dock för dessa verksamheter.
 • Begränsningarna av serveringstider och öppettider gäller inte personalrestauranger och inte heller take away-försäljning. Nedanstående allmänna skyldigheter för restauranger gäller dock för dessa verksamheter.

Restaurangernas allmänna skyldigheter:

I praktiken måste restaurangerna fortsättningsvis sörja för god hygien och säkerhetsavstånd mellan kunderna. Restaurangen ska göra upp en plan där åtgärder för att förhindra smitta beskrivs. Nedan finns en kortfattad förteckning över de viktigaste skyldigheterna som ska iakttas i restaurangernas verksamhet:

 • Restaurangen ska på ett synligt sätt informera anländande kunder om att personer som har symtom som kan vara ett tecken på coronavirusinfektion inte får besöka restaurangen.
 • Restaurangen ska se till att kundernas ankomst ordnas tillräckligt glest. En kontrollerad ankomst av kunder kan exempelvis ske genom obligatorisk bordsreservering. (uppdaterad 23.4)
 • Restaurangen ska se till att spridningsrisken i verksamheten hålls så liten som möjligt. I praktiken kan det exempelvis uppnås genom att avstå att spela musik som leder till högröstat tal eller sång bland kunderna. Enligt nuvarande rön sprids coronaviruset effektivare vid högröstat tal och ropande än vid tal i ett lugnare röstläge. (uppdaterad 23.4)
 • Restaurangen ska se till att
  • kunderna på ett synligt sätt ges möjlighet att tvätta eller desinficera händerna vid ankomsten till restaurangen,
  • inredning, kärl, bestick samt andra ytor och lösa föremål som kunderna kommer i kontakt med hålls rena så att de inte medför risk för spridning av en smittsam sjukdom,
  • kunderna får synliga instruktioner om rengöring av händerna, upprätthållande av tillräckliga avstånd och övriga rutiner som ska följas i restaurangen för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
 • Alla kunder i restaurangen ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta. Man kan sitta vid bardisken.
 • Förplägnadsrörelser ska ordna sin verksamhet inomhus så att kunderna instrueras att sitta på sina platser. Rörelsen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att man anländer till rörelsen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck.
 • Restauranginnehavaren måste se till att kunderna har tillräckligt med utrymme och att kundplatserna är tillräckligt långt från varandra. Som utgångspunkt för tillräckligt avstånd kan anses minst 1–2 meter.
 • Restaurangen måste göra upp en plan med en beskrivning av åtgärderna för att förhindra smittspridning.
 • Sammandraget av planen ska vara synligt för kunderna när de kommer till restaurangen och hela planen ska läggas fram för kunderna på begäran.
 • Planen får slås ihop med de planer för egenkontroll som avses i landskapslagen (1995:92) om tillämpning på Åland av alkohollagen, landskapslagen (2007:26) om tillämpning på Åland av livsmedelslagen och landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade produkter.

Lagstiftning

58 a § lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016, finlex)

Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (FFS 166/2021, finlex)

Lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar, 12.5.2021 (FFS 402/2021, pdf, finlex)

Landskapslag (1995:92) om tillämpning på Åland av alkohollagen

Landskapsförordning (2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol

Landskapslag (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen

Landskapslag (1978:52) om tobak och relaterade produkter

Publicerad 5.2.2021 kl. 10:24
Uppdaterad 17.5.2021 kl. 09:26