Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Restauranger

Begränsningar på Åland från och med 16.10.2021

Inga särskilda begränsningar av serverings- och öppettider.

Restaurangernas allmänna skyldigheter nedan gäller dock fortfarande.

Restaurangernas allmänna skyldigheter:

I praktiken måste restaurangerna fortsättningsvis sörja för god hygien och säkerhetsavstånd mellan kunderna. Restaurangen ska göra upp en plan där åtgärder för att förhindra smitta beskrivs. Nedan finns en kortfattad förteckning över de viktigaste skyldigheterna som ska iakttas i restaurangernas verksamhet.

Skyldigheter nedan som är märkta med ”(covidintyg)” är sådana restriktioner som en verksamhetsutövare kan avvika från genom att kräva covidintyg av kunder eller deltagare i enlighet med vad som föreskrivs i 58 i § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Mer information om covidintyg finns under fliken Covidintyg

 • Restaurangen ska på ett synligt sätt informera anländande kunder om att personer som har symtom som kan vara ett tecken på coronavirusinfektion inte får besöka restaurangen.
 • Alla restauranger ska ordna konstruktionerna och inredningen i sina utrymmen inomhus och utomhus samt servicepraxisen för sina kunder så att kunderna inte utsätts för spridning av en smittsam sjukdom. (covidintyg)
 • Restaurangen ska särskilt se till att det inte uppstår onödig trängsel i dess utrymmen inomhus och utomhus och att kundernas ankomst till rörelsen ordnas på ett sådant sätt att det hålls tillräckliga avstånd mellan kunderna och mellan olika sällskap. En kontrollerad ankomst av kunder kan exempelvis ske genom obligatorisk bordsreservering. (covidintyg)
 • Kravet på att alla kunder ska ha en egen sittplats inomhus gäller inte längre i utgångsnivån. (uppdaterad 15.9.2021)
 • Restaurangen ska se till att
  • kunderna på ett synligt sätt ges möjlighet att tvätta eller desinficera händerna vid ankomsten till restaurangen,
  • inredning, kärl, bestick samt andra ytor och lösa föremål som kunderna kommer i kontakt med hålls rena så att de inte medför risk för spridning av en smittsam sjukdom,
  • kunderna får synliga instruktioner om rengöring av händerna, upprätthållande av tillräckliga avstånd och övriga rutiner som ska följas i restaurangen för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
 • Restaurangen måste göra upp en plan med en beskrivning av åtgärderna för att förhindra smittspridning.
 • Sammandraget av planen ska vara synligt för kunderna när de kommer till restaurangen och hela planen ska läggas fram för kunderna på begäran.
 • Planen får slås ihop med de planer för egenkontroll som avses i landskapslagen (1995:92) om tillämpning på Åland av alkohollagen, landskapslagen (2007:26) om tillämpning på Åland av livsmedelslagen och landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade produkter.

Lagstiftning

58 a § lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016, finlex)

Lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar, 12.5.2021 (FFS 402/2021, pdf, finlex)

Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 14.9.2021 (FFS 826/2021, pdf, finlex)

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 8.10.2021 (FFS 856/2021, finlex)

Landskapslag (1995:92) om tillämpning på Åland av alkohollagen

Landskapsförordning (2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol

Landskapslag (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen

Landskapslag (1978:52) om tobak och relaterade produkter

Publicerad 5.2.2021 kl. 10:24
Uppdaterad 15.10.2021 kl. 16:06