Skolor och barnomsorg

Brev 63 U2

Kommuner, kommunförbund, daghem och skolor i landskapet

6.4.2022 Information och riktlinjer till kommunerna och landskapets skolor och daghem gällande covid-19

Landskapsregeringen bedömer att behovet av omfattande åtgärder på samhällsnivå för att minska smittspridningen inte längre föreligger och att man inom barnomsorg, grundskola samt i landskapets skolor kan i möjligaste mån återgå till normal verksamhet.

Enheterna inom barnomsorgen, i grundskolorna och landskapets skolor uppmanas att följa landskapsregeringens allmänna anvisningar och rekommendationer som återfinns på landskapsregeringens hemsida och kontinuerligt uppdateras i samklang med landskapsregeringens handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland.

Handlingplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland

Frågor som berör testning, karantän och vaccinationer finns närmare beskrivet på ÅHS hemsida

Det är viktigt att man i daghem, fritidshem och skolor säkerställer positiva rutiner som stärker samhörigheten och gemenskapen, att man sörjer för barnens, elevernas, studerandes och personalens välbefinnande samt att man tryggar elevernas och de studerandes möjligheter att lära sig och att få tillräckligt med handledning och stöd. I de fall där nya gynnsamma rutiner för verksamheterna har visat sig vara framgångsrika för det allmänna välmåendet, kan man med fördel bibehålla dem.

Följande riktlinjer gäller fortfarande för verksamheten

Varje enhet inom barnomsorgen och skola behöver fortsättningsvis se över sina allmänna hygien och säkerhetsrutiner. Delar av samma praxis gällande hälsosäkerheten som man vant sig vid gäller fortsättningsvis med stöd av smittskyddslagen. Förkylda barn stannar hemma från dagvård och skola men kan återgå till dagvård och skola efter att symptomen avklingat (ca två feberfria dagar).

Skolbarn ska vara hemma sjukdomstiden och vid sjukdom finns inte behov av distansundervisning. Därmed har bedömts att något intyg över Covid—19 smitta inte behövs.

En temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (447/2021) trädde i kraft den

1 juli 2021. Till lagen fogades paragrafer som gäller nya åtgärder för att förhindra spridning av coronavirusepidemin (58 c–58 h §) samt myndigheternas ansvar för genomförandet och övervakningen av åtgärderna.

58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar också utbildningsanordnare och anordnare av barnomsorg och den gäller för närvarande fram till 30.6 enligt FFS 1221/2021. I 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs det om skyldigheter som ska iakttas i verksamheterna i syfte att förhindra spridning av coronaviruset.

Skyldigheterna enligt paragrafen är att

  • personal, barn, föräldrar och andra besökande i daghem och skolor har möjlighet att rengöra händerna,
  • de som är verksamma i daghem och skolor ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta. Lagen anger inget specifikt avstånd utan skolorna och daghemmen ska följa landskapsregeringens allmänna anvisningar.
  • rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det verksamheten i fråga samt
  • vistelsen i fråga om de som är verksamma i daghem och skolor ska ordnas så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag och barn, elever och studerande placeras tillräckligt långt från varandra. 

Testningsrutiner, vaccination och Covid-19 smitta i daghem eller skola

Det är ÅHS som ansvarar för vaccination, testning och utreder smittkedjor vid smittsamma sjukdomar på Åland. I nuläget rekommenderas inget PCR-test och det är vården som beslutar om prov behövs.

ÅHS ger närmare information kring frågor som berör vaccination och testning.

Information om testning  och vaccinationer på ÅHS webbplats