Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Barnomsorgen

Brev nr 1 U2 till kommunerna, Ålands kommunförbund, kommunernas barnomsorg

3.1.2022 Uppdaterad information om förebyggande arbete i barnomsorgen på Åland gällande Covid-19 pandemin

På grund av en ökad smittspridning av sjukdomen Covid - 19 fattade landskapsregeringen 30.12.2021 beslut om att införa kraftfullare åtgärder för att stävja smittspridningen på Åland. Det primära syftet är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktion. Åtgärderna görs för att både stävja smittspridningen och minska den takt i vilken spridningen sker och säkerställa en god hygien är av största vikt för att förebygga coronavirusinfektioner.

Landskapsregeringen har tidigare gett ut anvisningar för det förebyggande arbetet inom barnomsorgen, men varje enhet behöver se över sina arbetsrutiner och att rekommendationerna fortsättningsvis följs. Syftet med dessa anvisningar är att stödja enheterna inom barnomsorgen i förverkligandet av en trygg barnomsorg och arbetsmiljö för både barn och personal under Covid-19 epidemin.

På Åland är det Ålands landskapsregering och Ålands hälso- och sjukvård som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar i enlighet med lagen om smittosamma sjukdomar. Ålands hälso- och sjukvård organiserar bekämpningen av smittsamma sjukdomar som en del av folkhälsoarbetet på det sätt som beskrivs i landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård och lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) (”smittskyddslagen”). Enligt smittskyddslagen övervakar landskapsregeringen och kommunen att verksamheten fullgör sina skyldigheter och begränsningar.

Barnomsorgens verksamhet ska följa gällande hygien- och säkerhetsföreskrifter enligt smittskyddslagen. Skyldigheten att följa säkerhetsföreskrifterna gäller direkt med stöd av lagen och förutsätter inget separat myndighetsbeslut.

En temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar gäller under tiden 1.1.–30.6.2022 (FFS 1221/2021). Lagen motsvarar tidigare temporära lag och gäller åtgärder för att förhindra spridning av coronavirusepidemin samt myndigheternas ansvar för genomförandet och övervakningen av åtgärderna. 58 c § i smittskyddslagen förpliktar också utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik. Med småbarnspedagogik avses barnomsorg på Åland.

Användningen av barnomsorgens lokaler hanteras genom åtgärder i enlighet med smittskyddslagen. Enligt 58 c § smittskyddslagen ska anordnarna för verksamheten se till att:

  • kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna,
  • kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta,
  • rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten i fråga, och
  • en aktör som disponerar över utrymmen ska därtill ordna deltagarnas vistelse så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag.

Paragraf 58 c i smittskyddslagen berör förutom lokalerna inomhus även barnomsorgens utrymmen utomhus.

Kommunen utarbetar för barnomsorgen rutiner och praxis för hanteringen av rekommendationer och anvisningar enligt smittskyddslagen utifrån det aktuella epidemiläget och informerar vårdnadshavarna om hur de ska agera i enlighet med dem.

Instruktioner för de som vistas i barnomsorgens lokaler kan ges på det sätt som bäst passar för verksamheten, till exempel så att man diskuterar med barnen, använder illustrerande bilder och på olika sätt åskådliggör instruktionerna i lokalerna samt genom skriftliga anvisningar till vårdnadshavarna, med skyltar eller på andra sätt som är effektiva eller på andra sätt som är effektiva. Instruktionerna och handledningen kan också vara en del av undervisningen enligt läroplanen. Man kan till exempel tillsammans med barnen producera bilder, skyltar och anvisningar.

Rutinerna som gäller barnens handhygien kräver att personalen inom barnomsorgen handleder och övervakar barnen. Det är också viktigt att informera vårdnadshavarna om anvisningarna som gäller hygien och trygga avstånd. Vårdnadshavarna ska handledas och uppmuntras till att följa den information som finns synlig i daghemmet eller fritidshemmet och de skriftliga instruktioner som man har fått.

Landskapsregeringen och kommunen får inspektera den verksamhet som utövas av en aktör som de övervakar samt de utrymmen som används i verksamheten och meddela förelägganden om att brister eller missförhållanden ska åtgärdas.

Rätt till trygg miljö i barnomsorgen

Kommunen ordnar barnomsorg med stöd av landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola. Verksamhetskulturen inom barnomsorgen ska främja en trygg, säker, hälsosam och inspirerande miljö med arbetsro.

Det är viktigt att ta hänsyn till barnets bästa och barnets rättigheter, men även principerna för att bekämpa smittsamma sjukdomar. Ett barn har rätt till en trygg barnomsorg och ska på samma sätt som tidigare ges möjlighet att samverka och få den närhet och trygghet av en vuxen som hen behöver.

Varje daghem och fritidshem behöver därför uppdatera sin egen riskbedömning och förbättra de åtgärder och rutiner man har för att tillgodose rekommendationer om att hålla avstånd och hygien på sin enhet utifrån de omständigheter och förutsättningar som gäller i daghemmet. Rekommendationerna gäller även vårdnadshavare och andra personer som tillfälligt besöker daghemmet.

Närmare information om riskbedömning på arbetshälsoinstitutets webbplats

Åtgärder som den förhöjda smittspridningen innebär för kommunernas barnomsorg

Daghemmen fortsätter att hålla öppet i enlighet med gällande lagstiftning och förundervisningen ska fortsättningsvis ordnas. Fritidshemsverksamhet erbjuds för de elever som är i närundervisning i skolan och redan är inskrivna i verksamheten. Det är viktigt att se till att barnet får den närhet, trygghet och växelverkan som det behöver trots att hygienen effektiviseras och fysiska kontakter ska undvikas.

Verksamheten ordnas i mån av möjlighet så att grupperna inte blandas ihop eller sammanslås. Personalen bör om möjligt hålla avstånd och inte byta mellan olika barngrupper. Om det är inte möjligt att ordna verksamheten på annat sätt, bör man se till att hålla avstånd och följa hygienanvisningarna.

Personalen kan förflytta sig från ett verksamhetsställe till ett annat om epidemiläget tillåter och ifall man följer de hygienkrav som ställs enligt smittskyddslagen.

Daghemmet eller fritidshemmet bör undvika att arrangera stora gemensamma tillställningar.

Den som har symtom rekommenderas inte komma till barnomsorgen

Barn rekommenderas inte komma till barnomsorgen om man har symtom som tyder på smitta. Även anställda inom barnomsorgen ska stanna hemma vid lindriga symtom. Om vårdnadshavaren konstaterar att barnet har symtom på infektion ska barnet stanna hemma.

Coronaviruset orsakar en luftvägsinfektion med symtom såsom bland annat hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk, magsymtom och huvudvärk.

Om barnet insjuknar under dagen, kan barnet vistas i ett angränsande utrymme under övervakning i väntan på att vårdnadshavaren avhämtar barnet.

Följ direktiven på ÅHS och Ålands landskapsregerings webbplatser:

ÅHS webbplats

Om covid-19 på regeringen.ax

God hand- och hosthygien minskar smittorisken

Alla som vistas i eller besöker barnomsorgens lokaler bör fästa en särskild vikt vid att hålla en god handhygien. Handtvättställen ska vara försedda med lämplig utrustning (tvål och engångshanddukar av papper).

Det rekommenderas att händerna tvättas när man kommer till barnomsorgens verksamhetsställen, före måltider, alltid när man kommer in utifrån samt efter att man har nyst eller hostat och när händerna är synligt smutsiga. Händerna torkas omsorgsfullt på en torr och ren handduk. Det kan vara en engångsservett i papper eller en handduksrulle där den använda och den rena delen inte vidrör varandra.

När man nyser eller hostar ska man ha en näsduk för engångsbruk för munnen och kasta bort näsduken genast efter användningen. Om man inte har en näsduk ska man täcka munnen med armvecket. Efter det ska man tvätta sina händer.

Om det inte är möjligt att tvätta händerna kan man använda handsköljmedel. Det rekommenderas att handsköljmedel ska finnas lätt till hands. Barn använder alltid handsköljmedel under tillsyn av en vuxen.

Det är också skäl att beakta en god toaletthygien. Toalettlocket ska vara nedfällt när man spolar. Detta minskar risken för droppsmitta i det fall att viruset utsöndras i avföring.

Folkhälsomyndighetens anvisningar om att tvätta händerna och hosta rätt

Städning och ventilation

Enligt 58 § c i smittskyddslagen effektiviseras rengöringen av utrymmen och ytor utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten i fråga. Vid städningen ska man använda ett svagt basiskt universalrengöringsmedel. I sanitetsutrymmen kan städningen intensifieras genom att använda desinfektionsmedel. Man kan följa Arbetshälsoinstitutets städanvisningar.

  • Kontaktytor såsom dörrhandtag, armstöd, pulpeter, bord, lampknappar och kranar torkas av minst en gång om dagen, gärna två gånger dagligen.
  • Det rekommenderas att arbetsredskap som används gemensamt såsom tangentbord, pekplattor eller pysseltillbehör (saxar o.d.) rengörs mellan användarna.
  • Även leksaker ska rengöras regelbundet.

Se närmare THL:s separata anvisning om ventilation av barnomsorgens lokaler

Övrigt

Landskapsregeringen rekommenderar 30.12.2021 vid det aktuella epidemiläget att mun- och nässkydd används i kollektivtrafiken och på allmän plats där det är omöjligt att hålla avstånd. Det är dock arbetsgivarens skyldighet att bedöma om arbetstagarna behöver använda mun- och nässkydd i arbetet. I sådana fall ska arbetsgivaren införskaffa skyddsutrustningen och övervaka att den används.

Tidigare anvisningar utfärdade av landskapsregeringen och utbildningsstyrelsen kan användas i tillämpliga delar som stöd för planeringen av verksamheten:

Landskapsregeringens anvisningar (pdf)

Beredskap för situationer som coronaviruset föranleder inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.2021, Utbildningsstyrelsen

Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets rekommendation till anordnare av utbildning och småbarnspedagogik under coronavirusepidemin (pdf)

Om barn om Coronaviruset på Institutet för hälsa- och välfärds webbplats

Publicerad 4.1.2022 kl. 10:38
Uppdaterad 4.1.2022 kl. 10:40