Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Skolor

Brev 5 U2

Kommuner, kommunförbund och grundskolor i landskapet Åland

7.1.2022 Information och riktlinjer till kommunerna gällande inledningen av vårterminen 2022 i grundskola

På grund av en ökad smittspridning av sjukdomen Covid-19 fattade landskapsregeringen 30.12.2021 beslut om att införa kraftfullare åtgärder för att stävja smittspridningen på Åland. Det primära syftet är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktion. Åtgärderna görs för att både stävja smittspridningen och minska den takt i vilken spridningen sker och säkerställa en god hygien är av största vikt för att förebygga coronavirusinfektioner.

Åtgärderna följer samma praxis gällande hälsosäkerheten som tidigare: vid symtom ska man inte delta i verksamheten, god hygien beaktas i alla lägen och ventilationen ses till, onödiga närkontakter undviks och man ser till att arrangemangen i lokalerna är tillräckligt luftiga i den mån det är möjligt. Åtgärderna syftar till att kunna garantera en trygg start för barn, elever, lärare och all personal.

Den 5.1.2021 tog landskapsregeringen ytterligare beslutet med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att stänga årskurs 7–9 i alla grundskolor på Åland under perioden 10.1-23.1.2022. Stängning av årskurs 7–9 i alla grundskolor på Åland är en åtgärd som är skarpare än vad som anges för spridningsfasen i den av landskapsregeringen 20.12.2021 reviderade handlingsplanen för hantering av Covid-19-epedemin på Åland. Samarbetsgruppen föreslog trots detta denna åtgärd eftersom smittsituationen på Åland nu är exceptionell. Bestämmelser om kommunernas skyldighet att fatta beslut om övergång till distansundervisning finns i 9a § i del III i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola.

Covid-19 pandemin har på många sätt påverkat undervisningen och skolgången. Då den nya terminen börjar lönar det sig att föra diskussioner, att dela med sig av sina erfarenheter och att skapa en känsla av samhörighet och gemenskap. Man behöver utgående från utfärdade riktlinjer och den rådande pandemisituationen bedöma hurdan planering och organisering som behövs i den egna skolan.

Utgångspunkten för verksamheten i årskurserna 1–6 är att undervisningen fortsättningsvis ordnas som närundervisning. I närundervisningen följer man normal lagstiftning. I närundervisningen ska gällande hygien- och säkerhetsprinciper följas och skolorna behöver se över att rutinerna i verksamheter följs i enlighet med anvisningar som getts ut. Fritidshemsverksamhet erbjuds för de elever som är i närundervisning i skolan och redan är inskrivna i verksamheten.

Varje enhet behöver uppdatera sin egen riskbedömning och förbättra de åtgärder och rutiner man har för att tillgodose rekommendationer om att hålla avstånd och hygien på sin enhet utifrån de omständigheter och förutsättningar som gäller där. Rekommendationerna gäller även vårdnadshavare och andra personer som tillfälligt besöker enheten.

För mer information och stöd i det förebyggande hittas på Undervisnings- och kulturministeriets webbplast:

Följande rekommendationer gäller för närundervisning i grundskolan

Varje skola behöver planera hur man bäst kan tillgodose rekommendationer om att hålla avstånd och hygien på sin enhet enligt de omständigheter och förutsättningar som råder på just den enheten.

1. Den som har symtom ska inte komma till skolan

Coronaviruset orsakar en luftvägsinfektion med symtom såsom hosta, halsont, feber, andnöd, muskelsmärta, magsymtom och huvudvärk.

Det rekommenderas att man inte kommer till skolan om man har symtom som tyder på smitta. Om barnet insjuknar under dagen, flyttas barnet omedelbart till ett separat rum för att vänta på en vårdnadshavare under tillsyn av en vuxen. Vuxna undviker närkontakt med den insjuknade genom att hålla ett tillräckligt avstånd. Om vårdnadshavaren konstaterar att barnet har symtom på infektion, rekommenderas det att barnet inte går till skolan. I sådana situationer handlar man enligt ÅHS anvisningar.

Om barn om coronaviruset på  Institutet för hälsa och välfärds webbplats

2. Riskgrupper

Det är sällsynt att barn drabbas av svår coronavirussjukdom och det föreligger ingen förhöjd risk för detta, varken för friska barn och unga eller för majoriteten av de barn och unga som har en långvarig sjukdom. Till riskgruppen för svår coronavirussjukdom hör barn vars underliggande sjukdom även i övrigt medför en ökad risk för allvarliga infektioner. Den behandlande läkaren bedömer om ett barn med en svår underliggande sjukdom eller som behöver regelbunden medicinering som sänker motståndsförmågan eller ett barn med en familjemedlem i denna situation kan återvända till skolan. Det är särskilt viktigt att de som hör till en riskgrupp ser till att de får vaccinationsskydd i enlighet med de nationella anvisningarna. Vid beslut om enskilda arrangemang inom skolan kan man utnyttja en läkares bedömning.

I fråga om anställda vid skolor grundar sig åtgärderna på arbetsgivarens riskbedömning. Företagshälsovården stöder arbetsgivaren vid riskbedömningen.

Mer information om infektionssjukdomar och vaccinationer på Institutet för hälsa och värlfärds webbplats

Mer information om barn och corronaviruset på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

3. Onödig fysisk kontakt bör undvikas

Coronaviruset smittar i första hand som droppsmitta.

Information om droppsmitta på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

I skolan ska man sträva efter att undvika kontakt där man är i direkt beröring med andra.

 • Trots att hygienen effektiviseras och fysiska kontakter undviks är det viktigt att se till att barnet får den närhet, trygghet och växelverkan som det behöver på ett så normalt sätt som möjligt.
 • Genom att ordna verksamheten i mindre grupper och genom att utnyttja utrymmen utomhus strävar man efter att så få personer som möjligt ska vistas i samma utrymme.
 • I årskurserna 1–6 rekommenderas att klasserna hålls åtskilda inomhus under hela skoldagen. I de valfria ämnena kan undervisningsgruppen bytas om undervisningen inte kan ordnas på annat sätt.
 • Vid närundervisning i åk 7–9 rekommenderas att hålla undervisningsgrupperna åtskilda så långt som verksamheten tillåter det. Om det är omöjligt att hålla isär undervisningsgrupperna, rekommenderas det att man satsar på att hålla avstånd och på hygien samt strävar efter att sköta undervisningen i skift i mån av möjlighet.
 • Utomhus kan eleverna få träffas gruppöverskridande men man behöver se över hur man organiserar så att grupperna kan gå in och ut utan att onödig trängsel eller samlingar uppstår.
 • Tomma lokaler som lämpar sig för undervisning kan vid behov tas i undervisningsbruk.
 • Skolan/kommunen bör se till att skoltransporterna fungerar och att eleverna kommer till skolan. Det är kommunens ansvar att se till att skoltransporterna sker på ett säkert sätt och att hitta lösningar som fungerar bäst för de lokala förhållandena.
 • Måltiderna ordnas i mån av möjlighet med den egna klassen eller gruppen, inte som gemensamma måltider i matsalen. Matsalen kan dock användas i skift. God hygien ska iakttas av de som tillverkar maten, de som delar ut maten och de som kommer för att äta.
 • Verksamheten i skola räknas inte som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar.
 • Stora gemensamma tillställningar rekommenderas inte.
 • Det rekommenderas att andra personer än barn och skolans personal undviker att vistas på skolans område. Barns och familjers möjlighet att bekanta sig med skolans verksamhet ordnas med beaktande av avstånd och hygien.
 • Det rekommenderas att man beaktar avstånd och hygien och gruppstorlek även vid personalens sammankomster och planeringstillfällen. Personalmöten kan ordnas på distans.
 • För att förhindra spridning av smitta rekommenderas att personalen i regel inte flyttar från en enhet till en annan. I det fall att ambulerande personal krävs för att upprätthålla verksamheten ska trygghet garanteras genom att man följer de hygien- och säkerhetsrekommendationer som pandemiläget kräver.
 • Lanskapsregeringen har 5.1.2022 utfärdat en rekommendation om användning av mun- och nässkydd i grundskolans undervisning från och med årskurs 7. Rekommendationerna utvärderas och uppdateras i enlighet med det rådande epidemiläget och landskapets handlingsplan för hantering av covid-19-epidemin på Åland. Skolan ansvarar för att mun- och nässkydd distribueras till elever i årskurs 7 - 9 för användning i undervisningen och i kollektivtrafiken enligt anvisningarna och att eleverna får nödvändig undervisning i användningen av dem.
 • Landskapsregeringen har även gett en rekommendation om användningen av mun- och nässkydd i kollektivtrafiken och på allmän plats inomhus då man inte kan hålla avstånd. Skolornas lärare och personal uppmanas att använda sig av mun- och nässkydd inomhus i närundervisningen. Det är arbetsgivarens skyldighet att införskaffa skyddsutrustningen och övervaka att den används.
 • Skolan bör vara tillmötesgående i beviljande av ledigt för att en elev som ska vaccineras.

Landskapsregeringens uppdateringar kring Covid-19 på regeringen.ax

Arbetshälsoinstitutets anvisningar till arbetstagare på Arbetshälsoinstitutets webbplats  

4. En god hand- och hosthygien förebygger smitta

Coronaviruset sprider sig främst med droppsmitta då en sjuk person hostar eller nyser. Då man sköter hand- och hosthygienen på rätt sätt förebygger man smittspridning.

 • Såväl barn som vuxna tvättar händerna då man kommer till skolan samt då man går hem. Därutöver tvättar man händerna före man äter, då man kommer in efter att ha varit utomhus samt alltid då man har nyst eller hostat eller om händerna är märkbart smutsiga.
 • Händerna torkas med engångspappershanddukar.
 • Ifall det inte finns möjligheter att tvätta händerna används handdesinfektionsmedel. Handdesinfektionsmedlet ska finnas lätt till hands. En vuxen ska övervaka då ett barn använder medlet.
 • Då man nyser eller hostar täcker man munnen med en engångsnäsduk, som man efteråt kastar bort. Ifall man inte har tillgång till en näsduk nyser eller hostar man i armvecket. Sedan tvättar man händerna.

Instítutet för hälsa och välfärds anvisningar om att tvätta händer och hosta rätt

5. Städning

Coronaviruset smittar i huvudsak via droppsmitta, dvs. när en smittad person hostar eller nyser. Det är möjligt att viruset också smittar via beröring. Coronavirus överlever inte längre tider i luften eller på ytor när temperaturen varierar. Smittspridning via föremål har inte kunnat fastställas. Vid städningen ska man använda ett svagt basiskt universalrengöringsmedel. Enligt 58 § c i lagen om smittsamma sjukdomar effektiviseras rengöringen av utrymmen och ytor utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten i fråga. I sanitetsutrymmen kan städningen intensifieras genom att använda desinfektionsmedel.

Kontaktytor såsom dörrhandtag, armstöd, pulpeter, bord, lampknappar och kranar torkas av minst en gång om dagen men gärna två gånger dagligen

Närmare information om ventilation på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

6. Ifall man konstaterar coronasmitta i skolan

Det är ÅHS som ansvarar för smittsamma sjukdomar och som utreder smittkedjor på Åland. Ifall coronasmitta konstateras i skolan fås information om hur man ska gå till väga av ÅHS.

Information om om hur man går tillväga vid konstaterad smitta i skola på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

Följande rekommendationer gäller vid distansundervisning i grundskolan

Landskapsregeringen tog 5.1.2022, med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016), beslut om att stänga årskurs 7–9 i alla grundskolor på Åland under perioden 10.1-23.1.2022 och därmed är det distansundervisning som gäller. På grund av lokal smittspridning i de lägre årskurserna kan smittskyddsläkaren ta beslut om att stänga klasser eller hela skolor och då ska även de övergå till distansundervisning i exceptionella situationer:

Under distansundervisning i exceptionella situationer gäller följande:

Undantag från distansundervisning kan göras i vissa fall. För de barn som undantas gäller närundervisningen i enlighet med tidigare beskrivna rekommendationer för närundervisning i grundskolan.

Undantag kan göras:

 • För elever som erhållit beslut om mångprofessionellt stöd och vanligtvis får sin undervisning i specialklass eller inom träningsundervisningen.
 • För nyanlända elever som har annat modersmål än svenska. Med nyanlända avses den elevgrupp som omfattas av begreppet förberedande undervisning och där undervisningen fokuserar på att lära sig svenska.
 • I individuella fall där en elev bedöms att inte klara av att följa undervisning i digital form på distans. Individuella lösningar i form av specifika stödåtgärder kan användas såsom till exempel träffar med speciallärare.

Riktlinjer för distansundervisning

 • Studierna ska fortgå i alla läroämnen i så stor utsträckning som möjligt genom bland annat digitala läromedel, självstudier och olika digitala lärplattformar. För att underlätta att skapa struktur på skolarbetet ska elevens ursprungliga schema ligga som grund även för undervisningen på distans.
 • Undervisningen ska fortgå i så normala former som möjligt och läroplanen för grundskolan ska fortsättningsvis följas. Avvikelser från timfördelningen kan göras men endast i fall där det är nödvändigt.
 • Kommunikationen mellan läraren och eleven samt mellan eleverna i gruppen behöver kunna fungera smidigt.
 • Varierade uppgifter underlättar för eleven att orka under distansstudier. Lärarledda uppgifter behöver varvas med övningar som eleverna utför självständigt, precis som i närundervisningen.
 • Rutin och trygghet skapas genom att skoldagen framskrider enligt schema med raster och lunchpaus.
 • Personalen behöver ges möjlighet att få stöd i det egna arbetet och tillfällen för att dela med sig av goda modeller till sina kolleger behöver skapas.
 • Det är viktigt att skolan håller daglig kontakt med alla elever. Läraren ska sträva efter att nå alla elever men övrig skolpersonal kan även bistå med att få kontakt med de elever som är svåra att nå. Skolan är skyldig att ingripa om man inte får kontakt med någon elev. Om en elev inte nås ska det ses på samma sätt som att eleven är frånvarande från skolan. Vanliga rutiner bör följas så att vårdnadshavaren kontaktas och orsaken till frånvaron utreds. Om eleven fortsättningsvis inte nås så tar elevhälsans personal vid och slutligen ska en barnskyddsanmälan göras om kontakt med eleven inte uppnås.
 • Elevens kunskaper ska utvärderas och bedömas på ett mångsidigt sätt. Tidigare visade kunskaper ska vägas in i slutbedömningen och delområden som eleven inte har blivit bedömd på tidigare ska prioriteras i undervisningen.
 • Kommunen ska under alla arbetsdagar ordna en avgiftsfri måltid för alla elever. Eventuell specialkost ska beaktas på samma sätt som vid närundervisning.
 • Stöd för lärande och skolgång samt elevhälsotjänster ska ordnas på det sätt som omständigheterna medger.
 • Lärarnas arbetsskyldighet förändras inte. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt fortgår som vanlig. Detta innebär exempelvis att arbetsgivaren har rätt att bestämma hur och när lärare och övrig pedagogisk personal ska finnas på plats i skolan. Skolledningen besluter om hur undervisningsgrupper ska sammansättas och bestämmer om arbetsfördelning mellan lärare. Man kan t.ex. besluta att koncentrera ansvaret för närundervisning åt vissa lärare och ansvaret för distansundervisningen åt andra lärare. Det är viktigt att arbetsbelastningen fördelas så jämnt och rättvist som möjligt bland lärarna.
 • Arbetsgivaren kan vid behov beordra läraren att ge närundervisning i skolan eller att handleda distansundervisningen antingen på plats i skolan eller hemifrån. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid aspekter som berör tryggheten och säkerheten om lärarna ger närundervisning på arbetsplatsen.
Publicerad 4.1.2022 kl. 10:45
Uppdaterad 10.1.2022 kl. 14:28